17-06-11

de ZIELEHERDERS, pastoors en onderpastoors van Meuzegem deel 3

27.10.1669 - 1678      Justus Buyck        °Diest 1617        +Dielegem 09.04.1688

J Buyck.JPGPriester gewijd in 1644. Supprior in de abdij. Van 1648 tot 1659 onderpastoor te Wolvertem. In 1678 nam hij ontslag als pastoor en werd prior en novicemeester in Dielegem met een 1ste stem, twee 2de stemmen en elf 3de stemmen bij de abdijverkiezingen. Hij wordt geloofd voor zijn economisch beleid en goede geloofsopvattingen. Van 1683 tot 1684 bediende hij de kerk van Jette.

IMG_0435.jpg

Hij starte te Meuzegem in volle pestperiode. Als dank dat hij van de pest gevrijwaard bleef schonk hij in 1671 twee kelken aan de parochies van Meuzegem en Imde, met de inscriptie "Jvstvs Bvyck Pastor Me Pr..ravit Pro ecclesys de Mevsegem et Impde A° 1671".   De kelk van Meuzegem verdween anoniem en spoorloos bij de afbraak van de kerk in 1860; deze van Imde bleef bewaard en werd omgebouwd tot monstrans (foto’s).

IMG_0440.jpg

 

 

 

 

 

 


 

Zelf mocht hij in Meuzegem 16 pestdoden begraven, heel waarschijnlijk gebeurde dit in de "Lazarije" , een plekje speciaal gewijde grond, een 10-tal meter van de huidige verkeerslichten op de Veilinglaan.

"Anno praefato, die 9 mensis aprilis, febre exhauster e mundo migravit R.D. Justus Buyck, canonicus et Subprior, tum vicepastor in Wolverthem; dein ab anno 1669 per novennium parochiae Meusegemiensis director zelosus, exinde duobus lustris hujus monastrii vitor , aetatis 71, professionis 44."

 

 

26.11.1678 - 1682       Gulielmus Coppens       °Brussel 1625       +10.07.1682

Priester gewijd in 1650. Pastoor in Heembeek in 1678.  "Anno 1682, die 10 julii, vitae currum finivit R.D. Gulielmus Coppens, hujus asceterii canonicus et pastor in Meusegem , qui .... et aestum pro gregis sui salute die ac nocte sprevit aeetatis 57, professionis 32"

 

 

05.08.1682 - 1689        Henricus Huys      °Brussel 1645     + 12.09.1720

H HUys.JPG

Hij legde zijn gelofte af en werd Norbertijn in 1663. Studeerde Theologie te Leuven en werd leraar filosofie en theologie. Hij werd tot 46ste abt van Dielegem gekozen. Hield zich schuil in de refuge van de abdij te Brussel tijdens de beschietingen van de stad door de Franse troepen in 1695.

huys 2.JPG

Op 10 mei 1698 moest Henricus Huys als commissaris en raadsheer van Brabant, aangesteld door Hertog Maximiliaan van Beieren, naar de abdij van Grimbergen gaan om de verkiezingen voor te bereiden voor de aanstelling van een nieuwe prelaat. Na de plechtige mis vergaderden de kloosterlingen in de kapittelzaal. Huys hield een toespraak waarin hij de kloosterlinge aanspoorde zich in geweten van hun plicht te kwijten. Dan kwamen de kloosterlingen, een voor een, bij Huys hun verklaringen afleggen. Volgens het gebruik mochten ze elk drie kandidaten opgeven. Alle verklaringen gebeurden onder ede en werden ten persoonlijke titel afgeleverd aan de Hertog.

In 1707 en in 1713 werd hij benoemd tot eerste afgevaardigde van de clerus bij de Staten van Brabant. Hij bouwde een nieuwe kerk voor Dielegem, verfraaide het koor van de kerk en de bib, de refter en de kloostergaarde van de abdij.

"Hujus coenobii canonicus, natus Bruxellis anno 1645, assumpta sancti Norberti sacra vesta et Diligemii, anno 1663 , professus ac sexennio post sacerdotali caractere insignitus, Lovanium amandatur ad studia theologica; iis absolutis ac donum reversus, ad philosophiam ac sacram theologiam confratribus praelegendam constituitur; studiis hisce vacans, anno 1681 parochialis ecclesiae deservitoris munere functus, sequenti ad parochias de Meusegem er Impden regendas non nisi invitus missus est, ubi dum pastoralibus functionibus totum sese dat indefesso labore, ad monasterii sui infulas, abbas 46e anno 1689 evocatus est.Fuit in illo ecclesiastice muneris observatio, ac in regendo illi commisso grege vigilantia, etiam turbulentis ac luctuosissimis belli temporibus; anno enim 1695 spoliatam abbatiam suam et Bruxellis refugium ejusdem per missiles Gallicorum tormentorum globos pro parte eversum, nec non anno 1718 plebis seditione, archivis plurimis igni traditis, etc, etc itidem spoliatem vidit. Factus jure merito, anno 1707, illustrissimorum ordinum Brabantiae primi ordinid deputatus, quotidianis proviinciae et iterato 1713 ; exacto regliminis anno secundo veterem ecclesiam collabentem restituit,novam aedificavit ejusque chorum sedilibus pulcherrimis ornavit, bibliothecam picturis, libris et his recondendis forulis instruxit, refectorium emptis tabulis decoravit, hortum efficit fontibus et areolarum variegatione amoenum. Tandem annis duodecim integris deputationis in magna rerum vicissitudine et injuriis temporum decursis, jam professionis et sacerdotii jubilarius, subitanea morte sublatus est, anno moderationis trigesimo secundo, saeculi 1720, mensis septembris due 12, Bruxellis in conventus sui refugio, aetatis 75, professionis 55.

 

 

1685 - 08.02.1705    Franciscus Geldens        °Brugge cc1657       + 08.02.1705

doopvond.JPG

Gewijd tot priester in 1677. Hij werd desservitor, kapelaan van Meusegem en 4 jaar later pastoor.

Gelet dat onze doopvond dateerd rond 1701 , vermoeden we dat deze werd verworven onder Geldens' legislatuur.

"Anno 1705 die 8 februarii, mortalis suae vitae cursum complevit R.D. Franciscus Geldens, brugensis flander, caninicus et quadrienno parochiae Meusegemensis, exin anna 1689 ejusdem pastor, qui ibidem ignorantes rite instruxit, in dubiis consiliis rectis adjuvit, incautus a lapsu ulteriori servavit, deviosque ad rectam salutis viam reduxit aetatis 47, professionis 27"

 

 

 

 

 

08.02.1705 - 05.12. 1718       Petrus Bedet     ° 1661         + 05.12.1718

IMG_0464.jpgLegde zijn gelofte af in 1687 en werd priester in 1689. Was verscheidene jaren onderpastoor in Wolvertem en Rossem, nadien 13 jaar in Meuzegem en Imde.

In 1717 werd een monstrans aangemaakt van Augsburg verguld zilver met het wapen van Turn en Tassis. (zie eerstvolgend "Erfgoed van de Kerk")

"Anno 1718, die 5 septembris, mortali e vita decessit R.D. Petrus Bedet, canonicus, qui dum per varios annos vicarium egisset in Wolvertem et Rossem, constitutus est curatus in Meuseghem et Impdem, Hic in pascendis ovibus, quamvis infirma saepe teneretur valetudine, annis tamen tredecim illorum sese strenuum exhibuit rectorem. Vir mitis, humilis et patiens, rhetor etiam ac theologus minime vulgaris; aetatis 57 professionis 33 sacerdotii 31"

 

16:29 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.