04-07-11

"Het hooghweerdigh Heijligh Sacrament" Meusegem 1731

Het Broederschap van het hooghweerdigh Heijligh Sacrament

  IMG_0416.jpg

Inleiding

Op 24 mei 1731 werd "Het broederschap van het hooghweerdigh Heijligh Sacrament" ingestelt door zijne Eminentie Thomas Philippus , Kardinael onder de titel "Heijlige Cesarius Artsbisschop van Mechelen "

De pastoor van dienst was Joannes Baptist Provoost (C.V. zie Zieleherders van Meuzegem)

De inhoud had op de christelijke beleving een grote impact. Vooral de costumen en gebruiken van de erediensten in de kerken van Meuzegem en Imde lokten 15 jaar later twisten uit. (zie : Notitie Boeck van de Pastorijes van Meusegem en Impde 1745 - 1748)

De inhoud bevat 9 voorwaarden waarin aflaten verkregen kunnen worden ; gevolgd door het jaartal en de namen van de parochianen gerangschikt volgens gehucht : Impde, Meusegem, Nieuwerpoorten, Wolvertem ( deel Lovegem) en Osselt (deel Linthout).

AFLAET
Een aflaat is de kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen (penitentie) voor zonden, waarvan de schuld reeds vergeven werd. Een aflaat is gedeeltelijk of vol, naargelang hij geheel of tijdelijk verlost is van de straf die verschuldigd is voor een zonde. Gelovigen kunnen ook aflaten bekomen voor afgestorvenen om hen te helpen bij het uitboeten van de zondestraffen in het vagevuur. Onder de algemene voorwaarde om een aflaat te verdienen verstaan we : biecht, communie en mondgebed.

PRIVILEGIEN

IMG_0417.jpg "PRIVILEGIEN van het Artbroederschap van het Alderheijlighste SACRAMENT gegeven door de Pausen van Roomen PAULUS den V  ,   Innocentius den XI , Innocentius den XII  ende Benedictus den XII

1.    Daer is te verdienen vollen aflaet voor alle Christene Geloovige dewelcke hun sullen laeten inschrijven op den eersten dagh gebicht en gecommuniceert hebbende.

 2.    Dat die dewelcke hun sullen laeten inschrijven oft ingeschreven zijn in het selve Broederschap gebiecht en gecommuniceert hebbende sullen tegenwoordigh sijn in processe die jaerlijckx gehouden wordt in het octave van het Heijlige Sacramentdagh en aldaer sullen vergeselschappen het alderhoogste Sacrament en bidden tot de Intentie van de Heijlighe Kercke sullen verdienen vollen Aflaet.

4.    Sullen verdienen volle aflaet de Broeders en Susters, dewelcke gebicht en gecommuniceert hebbende den Naem JESUS met den mondt ( ist dat sij connen) oft metter herte sullen devotelijck aenroepen in hunnen uijttersten noodt.

IMG_0418.jpg

5.   Wort gegeven aen de Broeders en Susters dewelcke gebicht en gecommuniceert sullen hebben op den feestdagh van het Alderhooghste Sacrament en als vooren sullen gebeden hebben aflaet van seven jaeren, en soo veel 40 daegen.

6.    Dewelcke sullen tegenwoordigh sijn in de goddelijcke Dinsten en Processien van het voorschreven Broederschap sullen verdienen 100 daegen aflaet.

7.    Aen de selve dewelcke gebicht en gecommuniceert hebbende sullen tegenwoordigh sijn in de processie dewelcke geschieden sal iederen derden sondagh van de maendt en op Witten Donderdagh ende aldaer sullen gebeden hebben als voren, sullen verdienen 7 jaeren aflaet, en soo eele 40 daegen.

IMG_0419.jpg8.    Wordt gegeven aflaet van 7 jaeren en soo veele 40 daegen aen de Broeders en Susters dewelcke ten minsten gebicht hebbende op Witten donderdagh het Alderhooghste Sacrament, oft als het gedraegen wort naer den Siecken, oft andersints met licht oft sonder Licht sullen vergeselschappen.

 9.    Wordt gegeven aen de Broeders en Susters 100 daegen aflaet, dewelcke op Witten donderdagh die plaets in dewelcke het Alderhooghste Sacrament bewaert wort, sullen besoeken en als voren gebeden hebben.

Alsdus gedaen tot Mechelen in het Artsbisschoppelijck Paleijs den 7 Meert 1731, voor de Parochiaele Kercke van Meusegem. 

 

22:46 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.