24-07-11

Zieleherders, Pastoors en onderpastoors van Meuzegem deel 5

1748 - 1750    Joannes Hieronymus de Baere    °Wenen (Oostenrijk) 02.10.1717    +? 09.06.1790

bare 2.JPGLegde gelofte af op 06.03.1740, werd priester in 1742.  Hij was in het klooster "cellier", hij was verantwoordelijk voor de voorraden van de abdij en had de leiding over de lekenbroeders. Hij was ook sacristijn of de "sacrista" , hij nam taken op zich voor het verzorgen van de erediensten. Op 23.12.1746 werd hij onderpastoor te Denderleeuw , twee jaar later in Meuzegem en nog twee jaar later in Heembeek. In 1758 werd hij proost in Klein-Bijgaarden.   In 1771 werd hij onderpastoor in Wolvertem en ook belast met de erediensten te Rossem.   Behaalde bij de prelaatsverkiezingen in 1771 nog 1 eerste stem, 1 tweede en 5 derde stemmen.

"Anno 1790, die 9 junii, fatum subiit R.D. Hieronymus de Bare, austro-viennensis, natus 2 octobris 1717, hujus aedis canonicus professus 6 marti 1740; quondam sacrista et cellarius, tum variis in locis vicepastor, vedelicet in Leeuwis super Teneram et Meuseghem exin in utraque Heembeca, unde post annos decem et tres cappellanus in Bigardia Minori constitutus; demum per annos ocodecem vicari pastoris munus in Rossem obivit aetatis 73, professionis 50, sacerdotii 48, jubilarius"

 

  

02.02.1756 - ?      Gundisalvus de Wint    °Mechelen ?         +?de wint b.JPG

broederschap rosenkrans boek.JPGPater en predikheer, supprior van de conventus te Vilvoorde.  

Hij stelde in 1756 " het Aerts Broederschap van de Heilige Roosenkrans " in.

 

 

 

 

 

22.07.1759 - 07.06.1762 Antonius Bernardus l’Artilly °Brussel 1727 +Rossem 13.09.1794

Artylli.JPGIngetreden in Dielegem in 1749 en verkreeg drie jaar later het priesterschap.   Werd in 1791 de eerste echte pastoor van Rossem.

"Eodem anno, die 13 mensis praefati, denatus est R.D. Bernardus Antonius Lartilly, nativitate 1727 Bruxellensis et anno 1749 professione canonicus diligemensis. Vir pacificus, natura mansuetus et comis, qui variis in locis vicepastoris officium exercuit ; tandem primus e quadrennio erecti pastoratus in Rossem rector zelosus et laudabilis, ubi in rudium instructione et infirmorum visitatione, ministratione ac consolatione infatigabilis extitit ; aetatis 67, professionis 45, sacerdotii 42."

 

 

21.05. 1764 - 07.01.1775    Henricus Sebastianus Sonnemans   °Brussel 20.01.1724   +Brussel 18.06.1783

sonnemans.JPGLegde gelofte af op 08.12.1745 en werd twee jaar later priester gewijd.   Hij was eerst onderpastoor in Jette en in 1753 in Wolvertem.   Na elf jaren dienst als onderpastoor te Meuzegem ging hij terug naar Wolvertem tot 1783. Zoals vele zieke kanunniken stierf hij in het refugehuis van Dielegem te Brussel.  

"Anno 1783, die 18 mensis junii, defunctus est in refugio nostro, Bruxellis, ubi lucem primam vidit R.D. Henricus Sebastianus Sonnemans; Bruxellis prognatus, die festo sanctorum martyrum Fabiani et Sebastiani, asceterii nostri a die 8 decembris 1746 canonicus professus ; qui bienno a votorum emissione elapso, ob pacificam conservationem omnibus charus, primum parochiae jettensis, dein meusegemiensis, tum wolverthemiensis vicarius constituitur, quibus in locis dum se totum consecrat in cathechizandis parvullis, verbi Dei praedicatione erudientis adultis, suppeditandis religionis auxilliis, agonizantibusque adjuvandis, violenta febre corripur, cui sensim succumbens, charitati proximi vitam consecravit; aetatis 59, professionis religiosae 37, unctionis sacerdotalis 35."

 

 

11.06.1771 - 09.11.1774 Cornelius Nauwens °Turnhout 13.12.1715 + Meuzegem 09.11.1774

nauwens.JPGLegde gelofte af op 23.02.1735 en werd priester op 12.03.1740.   Hij werd lector in de Godgeleerdheid en nadien prior van de abdij.  In 1754 en 1755 was hij kapelaan in Denderleeuw.  Gedurende 25 jaar, van 1756 tot 1771 was hij terug prior van de abdij.  Behaalde bij de prelaatsverkiezingen van 1771, 2 eerste stemmen, 2 tweede stemmen en 1 derde stem.  Van 1771 tot aan zijn dood was hij pastoor van Meuzegem.

nauwens 2.JPGHij was de auteur van verschillende boeken over wijsbegeerte en theologie, schoolboeken, bloemlezingen, een amplificatie of stijlfiguur van de Heilige Thomas, en niet te vergeten zijn bewerking van de "ars semper gaudendi" , "de kunst van altijd blij te zijn" van de Vlaamse jezuiet en wiskundige Alphonsus Antonius de Sarasa.

In 1772 onderschreef hij de "Aenbiddingh Alder Heijligh Sacrament"

" Anno 1774 die dedicationis basiliae Salvatoris, 9 novembris ab inexorabili nullique parcente parca mortali e vita raptus est R.D. Cornelius Nauwens, turnolthanus, hujus monasterii canonicus ir praestans, in gerendis rebus prudens, in religione probatus in sacrae scripturae scientia et intellectu nec non theologiae studio parcelebris, qui hisce in scientiis confratres annis pluribus erudivit, easque cum fructu explanavit. Studiis indesinenter, orationi ac labori addictus, constituitur conventus prior, exin capellanus in Leeuwis super Teneram, unde post biennium redux, iterato quinque lustris sacras scripturam ac theologiam suis praelegit, disputationibus publicis praesens opse, ac virorum eruditorum conquisitor atque amator. Tandem anni 1771, parochiae meusegemiensi praefectus, dum oves curae suae concreditas vigilanter admodum ac sollicite pascit, ibidem hydropicus vivere desiit, aetatis 59, professionis 37, sacerdotii 35.

nauwens 3.JPGRelictis variis ingenii sui monumentis, nempe :

1 Antilogiae, aliaeque difficultates scriptiristicae amplificatae, 5 tomis, in 8°

2 Aphorismi amplificati in 1am 2ae sancti Thomae, 3 vol, in 8°

3 Epitomen Alphonsi-Anton de Sarasa, de arte semper gaudendi

4 Nomina particularia, lectu digna in 8°

5 Quaestiones scholastica, 3 tomis in 8°

6 Aphorismi practica de sacramento matrimonii, 1 vol in 8° ....... quae omnia in biblitheca conventus sui mmss extant"

 

 

02.04.1775 - 03.09.1794 Benedictus Joannes Darthé °Brussel 25.02.1722 +Meuzegem 03.09.1794

darthe.JPGIn 1742 legde hij plechtig zijn gelofte af, werd priester in 1745 en daarna onderpastoor in verschillende parochies, waaronder te Heembeek in 1767. Daarna werd hij supprior en provisor van zijn abdij en tenslotte was hij meer dan 20 jaar zieleherder in Meuzegem en stierf hij ten gevolge van een buikloop. Volgens sommige bronnen was dit te wijten aan de plagerijen van de Franse heersers tegenover de Christelijke gemeenschap.

"Anno 1794, die 3 septembris, mortalis vitae cursum complevit R.D. Benedictus Joannes Darthe, Bruxellis anno 1722 die festo sancti Matthaei apostoli et evangelistae prognatus, et anno aetatis suae vigesimo canonicus professus; qui postquam cicariam animarum curam pluribus in locis, ac dein subprioris ac temporalium provisioris in professionis suae domo munia laudabiliter obiisset ; parochialis ecclesiae meusegemiensis moderator constitutus, oves suas divini verbi pabulo reficeDarthe 2.JPGre, et raro pietatis in Deum ac Deiparam virginem aliarumque virtutum exemplo praelucere usque ad ipsam suam aegritudinem, imo usque ad mortem, houd indefesse omisit, multa a Gallis perpessus ; aetatis 72, professionis 53, jubilaei 3, sacerdotii 49 "

19:27 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.