29-07-11

Zieleherders, Pastoors en onderpastoors van Meuzegem deel 6

1786 - 18.11.1786 Ferdinand van Lanckvelt °Grimbergen 25.12.1747 +Dielegem 18.11.1786

Legde gelofte af in 1770 en werd twee jaar later priester.  Werd achtereenvolgend circator, supprior, prior en novicenmeester in Dielegem.   In 1786 werd hij heel kortstondig hulp priester in Meuzegem. 

" Anno praefato, die dedicationis basilicarum Sanctorum Petri et Pauli, mortali e vita migravit R.D. Ferdinandus van Lanckvelt, grimbergensis, natus 25. Decembrus 1747, instituti nostr norbertini ab anno 1770 professione canonicus ; vir prae mansuetudine omnibus amablilis, subprioris, prioris ac noitiorum directoris, demum coadjutoris in Meuseghem, unde ob infirmitatem continuam, vehementesque sanguinis vomitus ad abbatiam reversus, in eadem vitam finivit, aetatis 39, professionis 16, presbyteratus 14."

 

 

1789 - 1796 Joannes Josephus de Billemont °Brussel 24.12.1754 +Brussel 29.03.1802

Gelofte afgelegd in 1779. Onderpastoor in Meuzegem tijdens de beroerde tijden, nadien biechtvader in de priorij van Klein - Bijgaarden in 1796. In 1797 deed in stilte missen in en voor de gemeenschap van Jette.

"Anno 1802, die 29 martii, subitanae morte e vivis ereptus est R.D. Joannes Josephus de Buillemont, Bruxellis prognatus in vigilia Navitatis Domini 1754, hujus coenobii afecta anno 1779 professus ; Brusellis, in sede brachialis mane mortuus repertus"

 

 

1792 - 1794 Jacobus Antonius Godefrodus Willebeeck °Brussel 1753 +Meuzegem 09.12.1825

Legde gelofte af op 13.05.1779., werd daarna supprior in 1789. In 1792 bij de eerste invasie controles door de Franse troepen werd hij voor twee jaar onderpastoor te Meuzegem. Op 15.06.1795 werd hij pastoor te Rossem en daar werd hij voor mogelijke arrestatie en deportatie beschermt door de dorpelingen die hem onderbrachten in een boerderij dicht bij de kerk. Zij brachten hem gedurende jaren voedsel en drank.

In 1824 trok hij zich terug op de pastorij van Meuzegem bij confrator Troismarie.

 

 

03.09.1794 - 1803 Hermanus Andreas Josephus Michel °Brussel 30.11.1752 + Wolvertem 1823

michel.JPGLegde gelofte af in Dilighem op 10.04.1744 en zijn priesterwijding gebeurde op 21.09.1776. Hij was supprior van de abdij en in 1785 werd hij onderpastoor te Wolvertem.   Hij was eveneens onderpastoor in Rossem van 1788 tot 1795, en tegelijkertijd ook onderpastoor van Meuzegem in 1794 . Daar werd hij definitief pastoor op 15.06.1795.aff 12.jpg

In 1796 werden de abdijen van Affligem, Grimbergen, Groot-Bijgaarden en ook Dielegem geplunderd, vernield en afgebroken. De kanunniken van Dielegem werden op 10.11.1796 verdreven en gedeporteerd naar een eiland voor de Bretoense kust.

franse rev 3.jpgIn die roerige tijden werden de kerken gesloten, moesten de overgebleven priesters of de "haatgelofte" afleggen of onderduiken. 

Ook de kerk van Meuzegem bleef in 1796 gesloten en de parochianen verzamelden op het kerkhof om er te bidden en zingen, terwijl op het zelfde tijdstip, op de boerderij van de familie Huysegoms, op amper 200 meter van de pastorij, pastoor Michel de mis celebreerde.  Veiligheidshalve was onze pastoor verkleed als boerenknecht.  Om niet ten prooi te vallen aan de controles van de Franse agenten, stonden er steeds klompen aan de deuren van de huizen. Wanneer de tippen van de klompen naar het huis gericht waren, mocht hij binnen komen, waren de tippen naar buiten gericht, was dat het signaal om zich uit de voeten te maken. Hij had het financieel heel moeilijk, hij had geen inkomsten meer omdat de tienden waren afgeschaft.

michel 2.JPGNa het concordaat van 1802, een overeenkomst tussen de Paus en Napoleon, was er weer een vrije uitoefening van de godsdienst en werd hij in 1803 pastoor te Wolvertem.  In 1821 maakte ziekte hem bedlegerig en liet hij zich regelmatig vervangen. Een testament werd opgemaakt op 09.04.1822 waarbij de verkoop van zijn goederen wordt geschonken aan het " Bureel van Liefdadigheid" , de voorloper van de huidige OCMW. Het bureau moest dan brood uitdelen aan de armen.

 

 

1795 - 1803       Gerardus van Eggeren   °Attenhoven 09.03.1767   +Merchtem 06.02.1850

eggeren 1.JPGZoon van Baron van Eggeren, burgemeester van Landen.  Hij deed geloften op 08.10. 1792 en werd gewijd in 1793. Was 8 jaar onderpastoor te Meuzegem en later ook hulp in Wolvertem. Tijdens " de besloten tijd " ging hij in het geheim sacramenten toedienen in alle parochies van Wolvertem. Hij bood onderdak en schuilplaatsen aan andere priesters.  In 1810 werd hij pastoor te Brussegem waar hij verbleef tot in 1847. In 1850 sterft hij, als laatste kanunnik van Dilighem.

 

 

1803 - 1836      Petrus Leopoldus de Troismarie °Hoepertingen 1758    +Meuzegem 01.08.1837

troismarie.JPGHij werd geprofest op 08.09.1785 .   Onderpastoor te Heembeek en later onderpastoor te Wolvertem vanaf 1794.   Hij leefde ondergedoken tijdens de "besloten periode" . Wanneer hij pastoor te Meuzegem werd, startte hij terug met de ° X en +registers.

klok 2.jpgToen de boerenkrijg in 1798 letterlijk werd "ingeluid" moest op Frans bevel alle klokken verwijderd worden. Deze werden op de Coudenbergh te Brussel ingezameld, verbrijzeld, en naar Frankrijk vervoerd. Daarom schonk de Troismarie onze kerk terug twee nieuwe klokken , de kleinste werd ingezegend op 29.03.1805 en een tweede grote van 1048 pond op 09.05.1837. (zie ook artikel "Bim bam Meuzegem")  

Andere bronnen vermelden dat hij in zijn laatste levensjaren, zijn vermogen wegschonk aan de kerk en aan het Weldadigheidsbureau.   In 1811 schonk hij nog 500 franken aan een 40-tal inwoners van Meuzegem.

 

 

1807 - 1814   Joannes Reyers    °Mechelen 1775 ?       +?

Broer van Isaac, pastoor van Imde volgde zijn broer op in 1807. Was voordien onderpastoor te Malderen. In 1814 werd hij pastoor te Beigem.

 

 

1814 - 08.10.1818     Joannes Baptist Tielens ° ?      + ? 08.10.1818

Onderpastoor te Meuzegem. Kloosterling- minderbroeder Leuven

 

 

1824 - 1826       C.C. Lemmens     °?       +?

Lemmens.JPGDeken en pastoor Liezele

 

 

 

 

 1828 - ?          Joannes Baptist Meeuws    °?     +?

Deken en Pastoor St Amands

  

 

1835 - 10.02.1838      H. S. Calders     °?       +?

Caldens.JPGCoadjutor in 1835 en deservator in 1837 .

 

 

10.02.1838 - 29.12.1848      Joannes Baptist Cordemans     °Rotselaar 01.03.1801     +Leuven 22.06.1855

cordemans.JPGPriester gewijd op 20.02.1837 en onderpastoor te Leuven.

 

23:10 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

24-07-11

Zieleherders, Pastoors en onderpastoors van Meuzegem deel 5

1748 - 1750    Joannes Hieronymus de Baere    °Wenen (Oostenrijk) 02.10.1717    +? 09.06.1790

bare 2.JPGLegde gelofte af op 06.03.1740, werd priester in 1742.  Hij was in het klooster "cellier", hij was verantwoordelijk voor de voorraden van de abdij en had de leiding over de lekenbroeders. Hij was ook sacristijn of de "sacrista" , hij nam taken op zich voor het verzorgen van de erediensten. Op 23.12.1746 werd hij onderpastoor te Denderleeuw , twee jaar later in Meuzegem en nog twee jaar later in Heembeek. In 1758 werd hij proost in Klein-Bijgaarden.   In 1771 werd hij onderpastoor in Wolvertem en ook belast met de erediensten te Rossem.   Behaalde bij de prelaatsverkiezingen in 1771 nog 1 eerste stem, 1 tweede en 5 derde stemmen.

"Anno 1790, die 9 junii, fatum subiit R.D. Hieronymus de Bare, austro-viennensis, natus 2 octobris 1717, hujus aedis canonicus professus 6 marti 1740; quondam sacrista et cellarius, tum variis in locis vicepastor, vedelicet in Leeuwis super Teneram et Meuseghem exin in utraque Heembeca, unde post annos decem et tres cappellanus in Bigardia Minori constitutus; demum per annos ocodecem vicari pastoris munus in Rossem obivit aetatis 73, professionis 50, sacerdotii 48, jubilarius"

 

  

02.02.1756 - ?      Gundisalvus de Wint    °Mechelen ?         +?de wint b.JPG

broederschap rosenkrans boek.JPGPater en predikheer, supprior van de conventus te Vilvoorde.  

Hij stelde in 1756 " het Aerts Broederschap van de Heilige Roosenkrans " in.

 

 

 

 

 

22.07.1759 - 07.06.1762 Antonius Bernardus l’Artilly °Brussel 1727 +Rossem 13.09.1794

Artylli.JPGIngetreden in Dielegem in 1749 en verkreeg drie jaar later het priesterschap.   Werd in 1791 de eerste echte pastoor van Rossem.

"Eodem anno, die 13 mensis praefati, denatus est R.D. Bernardus Antonius Lartilly, nativitate 1727 Bruxellensis et anno 1749 professione canonicus diligemensis. Vir pacificus, natura mansuetus et comis, qui variis in locis vicepastoris officium exercuit ; tandem primus e quadrennio erecti pastoratus in Rossem rector zelosus et laudabilis, ubi in rudium instructione et infirmorum visitatione, ministratione ac consolatione infatigabilis extitit ; aetatis 67, professionis 45, sacerdotii 42."

 

 

21.05. 1764 - 07.01.1775    Henricus Sebastianus Sonnemans   °Brussel 20.01.1724   +Brussel 18.06.1783

sonnemans.JPGLegde gelofte af op 08.12.1745 en werd twee jaar later priester gewijd.   Hij was eerst onderpastoor in Jette en in 1753 in Wolvertem.   Na elf jaren dienst als onderpastoor te Meuzegem ging hij terug naar Wolvertem tot 1783. Zoals vele zieke kanunniken stierf hij in het refugehuis van Dielegem te Brussel.  

"Anno 1783, die 18 mensis junii, defunctus est in refugio nostro, Bruxellis, ubi lucem primam vidit R.D. Henricus Sebastianus Sonnemans; Bruxellis prognatus, die festo sanctorum martyrum Fabiani et Sebastiani, asceterii nostri a die 8 decembris 1746 canonicus professus ; qui bienno a votorum emissione elapso, ob pacificam conservationem omnibus charus, primum parochiae jettensis, dein meusegemiensis, tum wolverthemiensis vicarius constituitur, quibus in locis dum se totum consecrat in cathechizandis parvullis, verbi Dei praedicatione erudientis adultis, suppeditandis religionis auxilliis, agonizantibusque adjuvandis, violenta febre corripur, cui sensim succumbens, charitati proximi vitam consecravit; aetatis 59, professionis religiosae 37, unctionis sacerdotalis 35."

 

 

11.06.1771 - 09.11.1774 Cornelius Nauwens °Turnhout 13.12.1715 + Meuzegem 09.11.1774

nauwens.JPGLegde gelofte af op 23.02.1735 en werd priester op 12.03.1740.   Hij werd lector in de Godgeleerdheid en nadien prior van de abdij.  In 1754 en 1755 was hij kapelaan in Denderleeuw.  Gedurende 25 jaar, van 1756 tot 1771 was hij terug prior van de abdij.  Behaalde bij de prelaatsverkiezingen van 1771, 2 eerste stemmen, 2 tweede stemmen en 1 derde stem.  Van 1771 tot aan zijn dood was hij pastoor van Meuzegem.

nauwens 2.JPGHij was de auteur van verschillende boeken over wijsbegeerte en theologie, schoolboeken, bloemlezingen, een amplificatie of stijlfiguur van de Heilige Thomas, en niet te vergeten zijn bewerking van de "ars semper gaudendi" , "de kunst van altijd blij te zijn" van de Vlaamse jezuiet en wiskundige Alphonsus Antonius de Sarasa.

In 1772 onderschreef hij de "Aenbiddingh Alder Heijligh Sacrament"

" Anno 1774 die dedicationis basiliae Salvatoris, 9 novembris ab inexorabili nullique parcente parca mortali e vita raptus est R.D. Cornelius Nauwens, turnolthanus, hujus monasterii canonicus ir praestans, in gerendis rebus prudens, in religione probatus in sacrae scripturae scientia et intellectu nec non theologiae studio parcelebris, qui hisce in scientiis confratres annis pluribus erudivit, easque cum fructu explanavit. Studiis indesinenter, orationi ac labori addictus, constituitur conventus prior, exin capellanus in Leeuwis super Teneram, unde post biennium redux, iterato quinque lustris sacras scripturam ac theologiam suis praelegit, disputationibus publicis praesens opse, ac virorum eruditorum conquisitor atque amator. Tandem anni 1771, parochiae meusegemiensi praefectus, dum oves curae suae concreditas vigilanter admodum ac sollicite pascit, ibidem hydropicus vivere desiit, aetatis 59, professionis 37, sacerdotii 35.

nauwens 3.JPGRelictis variis ingenii sui monumentis, nempe :

1 Antilogiae, aliaeque difficultates scriptiristicae amplificatae, 5 tomis, in 8°

2 Aphorismi amplificati in 1am 2ae sancti Thomae, 3 vol, in 8°

3 Epitomen Alphonsi-Anton de Sarasa, de arte semper gaudendi

4 Nomina particularia, lectu digna in 8°

5 Quaestiones scholastica, 3 tomis in 8°

6 Aphorismi practica de sacramento matrimonii, 1 vol in 8° ....... quae omnia in biblitheca conventus sui mmss extant"

 

 

02.04.1775 - 03.09.1794 Benedictus Joannes Darthé °Brussel 25.02.1722 +Meuzegem 03.09.1794

darthe.JPGIn 1742 legde hij plechtig zijn gelofte af, werd priester in 1745 en daarna onderpastoor in verschillende parochies, waaronder te Heembeek in 1767. Daarna werd hij supprior en provisor van zijn abdij en tenslotte was hij meer dan 20 jaar zieleherder in Meuzegem en stierf hij ten gevolge van een buikloop. Volgens sommige bronnen was dit te wijten aan de plagerijen van de Franse heersers tegenover de Christelijke gemeenschap.

"Anno 1794, die 3 septembris, mortalis vitae cursum complevit R.D. Benedictus Joannes Darthe, Bruxellis anno 1722 die festo sancti Matthaei apostoli et evangelistae prognatus, et anno aetatis suae vigesimo canonicus professus; qui postquam cicariam animarum curam pluribus in locis, ac dein subprioris ac temporalium provisioris in professionis suae domo munia laudabiliter obiisset ; parochialis ecclesiae meusegemiensis moderator constitutus, oves suas divini verbi pabulo reficeDarthe 2.JPGre, et raro pietatis in Deum ac Deiparam virginem aliarumque virtutum exemplo praelucere usque ad ipsam suam aegritudinem, imo usque ad mortem, houd indefesse omisit, multa a Gallis perpessus ; aetatis 72, professionis 53, jubilaei 3, sacerdotii 49 "

19:27 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

22-07-11

Zieleherders, Pastoors en onderpastoors van Meuzegem deel 4

07.09.1718 - 1743 Joannes Baptist Provoost    °Antwerpen 1670       +?15.07.1745

provoost 3.JPGLegde gelofte af in 1690 en werd 3 jaar later tot priester gewijd.  Was prior van de abdij van 1698 tot 1718.  Hij liet de pastorij in 1733 helemaal opnieuw bouwen: zij wordt op dit ogenblik gerestaureerd.   Hij stelde het Broederschap van het Sacrament in.(zie uitgave " het Hooghweerdigh Heyligh Sacrament ")sacrament.JPG

"Anno 1745, die 15 mensis quintilis, viam aeternitatis ingressus est R.D. joannes Baptista Provoost, Antverpiensis, canonicus, qui ob morum suavit tem et animi candorem prior constitutus, eo munereper quatuor lustra sedulo perfuntus est, regulae et Ordinis statutorum exactissimus observator; demum ab anno 1718 moderator ecclesiae parochialis de Meuseghem, ejusdem oves viginti et septem annorum tempore sermone et exemplo vigilantissime pavit, et ibidem vivere desiit aetatis 75; professionis 55, sacerdotii 52, jubilaei 5."

 

 

 

  

 

1744 - 1745 Dominicus Alexander de Hertog °Brussel 08.01.1671 + Brussel 17.10.1758 

A de hertogh.jpg

Hij deed gelofte op 08.10.1694 en werd priester op 16.06.1696.   Na 24 jaren dienst in de abdij werd hij onderpastoor in Denderleeuw van 1725 tot 1729, daarna in Heembeek en ten slotte onderpastoor te Meuzegem. thomaes philippus 3 b.JPG

Meuzegem verkreeg een onderpastoor naar aanleiding van een betaling van 6000 gulden aan de abdij van Dielegem voor 4 wekelijkse missen en twee jaargetijden voor de zielerust van de grootouders van moeders kant van kardinaal Thomaes Philippus d’Alsace, een zoon van de Heren van Wolvertem. Mede door die bijkomende eucharistievieringen werden in elk van de 4 kerken een onderpastoor aangesteld.

"Anno praefato, pridie festi sancti Lucae evangelistae, in refugio nostro bruxellensi denatus est R.D. Dominicus Alexander de Hertogh, Bruxellensis, hujus domus canonicus ; qui ob singulare dexteritatis specimen, quod in minoribus obedientiis praebuit, ad majors destinatus, primum cellarii annis aliquot, tum provioris per annos viginti et quator, munia gessit ; qua epocha ipso providente quamvis multiplicibus curis occupato, templi etiam abbatialis alitudo fundata fuit. Superioribus mandantibus dein in vinea Domini operarius collocatus, in Leeeuwis super Teneram primo, dein Heembecis, demum in Meuseghem haud ignavis pastoris functus est officiis, quibus in locis dum vicariam subit curam, talentum sibi a Deo concreditum grego dominico impendit ex animo, infirmis pro solatio, egenis pro subsidio, omnibus pro concilio ; tandem senescens rectoris titulo in refugio nostro bruxellensi receptus, post tria alia lustra placide in Domino quievit aet tis suae anno 88, professionis 65, saceerdotii 63, jubilarius."

 

16.07.1745 - 30.10. 1748 Petrus Servaes °Brussel 31.01.1699 + 06.02.1771

H servaes.jpgNorbertijn van Dielegem. Legde gelofte af als Franciscus Hermanus Servaes op 11.12.1720 en werd priester gewijd op 07.03.1723.   Was eerst vier jaar onderpastoor in Denderleeuw en werd dan prior in de abdij.   In 1738 werd hij onderpastoor te Wolvertem en in 1748 pastoor. Hij begiftigde de Kerk van Wolvertem met een vergulde ciborie d.d. 1750 en een zilveren Brusselse kelk d.d. 1754. Bij de abdijverkiezingen van 1749 verkreeg hij 4 eerste stemmen, 14 tweede stemmen en 10 derde stemmen.IMG_0464.jpg

Hij ontving in Meuzegem in 1747 een zilveren monstrans met Augsburg keurmerk, afkomstig van Prinses Maria Ludovica de Lobkowitcz, douairière de Tour et Tassis. (zie uitgave "Kerkelijk erfgoed " )

Hield zijn notities bij in schriftjes, waaronder "Notitie boeck van de Pastoryes van Meusegem en Impde" in verband met een beurtrol en verdeling van de Goddelijke diensten in de kerken van Meusegem en Impde. (zie uitgave "Notitie boeck van de Pastoryes ....")

Wegens zijn gezondheidstoestand bekwam hij de toelating van het bisdom Mechelen om de mis op te dragen in de pastorij van Wolvertem.

"Anno 1771, die 6 mensis februarii, mortus duram legem subiit R.D. Petrus(in religione Hermannus) Servaes, bruxellensis, canonicus ; vir bonae indolis et pacificus, qui primum quadrennio capellanus in Leeuwis supeer Teneram, tum prior et juniorum director constitutus, quos curae suae concreditos habuit, ad norbertinae perfectionus normam deduxit. Anno 1745, factus pastor in Meusegem; et triennio post in Wolvertem, utriusque loci parochianos tum misericordia, tum charitate exima nec non instructione assidua pavit ; aetatis 72, professionis religiosae 53, sacerdotii 51, jubilarius."

 

 

1745 - 1746 ? Alexander Franciscus Sigaut °Brussel 00.02.1714 + 12.06.1765

Deed geloften op 20.07.1734 en werd gewijd op 01.03.1738. Na meerdere ambten in de abdij , werd hij aangesteld als onderpastoor te Wolvertem in 1742. Nadien werd hij supprior, prior en novicenmeeter in Dielegem. Bij de prelaatverkiezingen in 1749 had hij 3 eerste stemmen, 6 tweede stemmen en 1 derde stem. In 1751 werd hij pastoor te Jette.

"Anno 1765 , die 12 mensis junii, mortem oppetiit R.D. Alexander Sigaut, Bruxellensis, hujus coenobli canonicus ; vir ingenia praestans, memoriae tenax, nec non divini verbi praeco facundus, qui varia munia, ut cantoris, sacristae, vicarii in Wolvertem, vice pastor in Meusegem, supprioris, prioris ac novitiorum magistri obire jussus, iis omnibus zelose admocum et magna cum laude functus est; demum, anno 1751, pastor jettensis electus, parochiam hanc iisdem zelo ac laude ad obitum usque rexit ; aetatis 51, professionis religiosae 31, sacesdotii 27.

 

 

30.10.1748 - 1771 Joannes Baptist van den Daele  °Heembeek 19.01.1712    +Brussel (refugehuis) 18.09.1789.

vd daele.jpgHij studeerde wijsbegeerte in Leuven, trad daarna in Dielegem, legde gelofte af op 16.10.1732, werd priester op 25.02.1736. Wapen vd Daele.JPG

Hij behaalde het Baccalaureaat in de Godgeleerdheid te Leuven en bekleedde gedurende enkele jaren het ambt van Cellarius in het klooster. In 1747 werd hij onderpastoor te wolvertem, en op 31.10.1748 onderpastoor te Meuzegem. Enkele maanden later werd hij pastoor te Meuzegem op 12.01.1749. Zijn naam stond op een klok die door de prins van Turn en Tassis in 1768 aan de kerk van Imde werd geschonken.

In 1757 vernieuw de hij het strooien dak van de tiendeschuur, gelegen vooraan de straat en verrichtte herstellingen aan de stal. Een jaar later in 1758 liet hij een houten wagenhuis optrekken voor 200 gulden, want hij had een nieuwe berliner-koets gekocht voor 147 gulden en twee paarden voor 215 gulden en 15 stuivers. Hij had ook een meid in dienst, met een vergoeding, benevens kost en inwoon voor 28 gulden en een halve patakon met Nieuwjaar. Hij betaalde zijn knecht 20 guldens per jaar. Zelf had hij nog dagelijks recht op 3 potten bier en op de zon- en feestdagen, twee potten. Jaarlijks brachten de tienden van Meuzegem 1106 gulden op.

authaers.JPGIn 1769 stelde hij het " Broederschap van de gedurige Aenbiddingh van het Alder Heijlighste Sacrament des authaers " in.

abdij dielegem.JPG

 

 

Op 13;04.1771 werd hij verkozen tot 50e abt van Dielegem, met 9 eerste stemmen, 14 tweede stemmen en 5 derde stemmen.    In 1773 liet hij de pastorij van Wolvertem vergroten.

Hij liet de bib van de abdij van Diligem rijkelijk bemeubelen, bouwde een groot gastenkwartier en legde de grondvesten van de prachtige prelaatswoning.   In 1776 liet hij een nieuwe kerk voor Jette bouwen.

grafsteen 2.JPG

 

Zijn gedenksteen die oorspronkelijk in het koor lag, werd bij de vernieuwing van onze kerk in 1860 naar achteren geplaatst, in de doopruimte.  " D.O.M. Memorie van Joannes Baptist van den Daele pastoir deser prochie, ten tyde van ... jaeren "

"Natus in Heembeka, prope Bruxellas, anno 1701, die commemorationis omnium fidelium defunctorum, parentibus honestis. Humanioribus litteris Bruxellis imbutus ac philosophiae cursu Lovanii absoluto, sub candido sancti Patris Norbertii vexillo militaturus, monasterii nostri diligemensis societate impetrata, ac emensio biennali probationis tempore, in eo solemnia emisit vota die 16 octobris 1732 ; sacro dein presbyteratus ordine insignitus 25 februarii 1736, Lovanium theologia imbuendus transmissus est, ubi in alma universitate pro baccalaureatu graviter disputavit. Redux inde mox cellarius constituitur oeconomica sollicitudine annis pluribus gessit ; cumque ad altiora aptus esset, pastoralibus cures primo in Wolvertem, dein in Meusegem, Christi oves sibi concreditas verbo pavit et exemplo, iisque aestimatissimus, pauperibus vero compatiens ac benignus, in catechizandis rudibus et assistendis sibi commisso insudat, Diligemio inopinate patre sue Ferdinando Valvekens, abbate dignissimo, orbato, communibus confratrum suffragiis prae caeteris dignior visus est Joannes Baptista ut huic in eadem dignitate succederei. Itague, nominante augustissima Romanorum imperatrice Maria Theresia, die 21 aprillis 1771 toto applaudente gremio, monasterii clavo admotus, et 13 maiiinstallatus, die 26 ejusdem mensis solemniter pontificalibus insignitus est. Porro praelaturae viam ingressus, eximiam quam de se consitaverat expectationem non sustinuit modo, sed superavit : regulae eximius ac statutorum observator tenacissimus, pietate in Deum ac beatam Virginem nulli secundus, frugalis et sobrius, monasterio etiam manum admovit, forulos ex serinio magnificos, libris bibliothecae peramplae recondensis, 7000 florenorum pretio, construi, et aedificum vastum hospitibus, nec non ecclesiam parochialem jettensem aedificari curavit, et insuper fundamenta domus abbatialis posuit. Interim corpore adhuc integerrimo, dum liberiori mente Deo vacaturus religiosae vitae sedulo incumbit, hydropisi pectorali correpsus, Bruxellis, in coenobii sui refugio, diem vitae clausit novissimum anno 1789, 18 mensis septembris ; aetatis 77 , professionis 57, sacerdotalis unctionis 53, dignitatis abbatialis 18, jubilarius ac totius gremii senior. Conditus in coemiterio parochiae jettensis, sepultura in ecclesiis Josephi, hujus nominis ii, imperatoris edicto prohibita."  

01:20 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

16-07-11

"Notitie boeck van de pastorijes van Meusegem en Impde" 1745 - 1748

Voorgeschiedenis

1745 , de rivaliteit tussen Imde en Meusegem kruipt op zijn hoogste punt. De parochianen van Imde stuurden, zonder medeweten van hun pastoor Servaes, een request naar de aartsbisschop in Mechelen om de derde zondag van de maand ook een hoogmis te krijgen. Die van Meuzegem stuurden, toen ze dat wisten, ook een request op 24.12.1745 om er niet op in te gaan " aangezien Meuzegem de moederparochie was en Imde maar een gehucht". Pastoor Servaes en ook Van den Daele noteren hun bevindingen in een notitieboekje. Tussen allerlei rekeningen en aanduidingen van jaargetijden vinden we de notities over de kerkelijke gebruiken terug, de meerderheid van de hand van pastoor Servaes. Weliswaar zeer omslachtig weergegeven, maar een juweeltje van christelijke beleving.

De auteurs

Petrus Servaes °Brussel 31.01.1699 +06.02.1771     Legde gelofte af als Franciscus Hermanus Servaes op 11.12.1720 en priester gewijd op 07.03.1723 (volledige C.V. zie "Zieleherders van Meuzegem" ) pastoor Meuzegem vanaf 16.07.1745 tot 30.10.1748 H servaes.jpg

 

 

 

Joannes Baptist van den Daele  °Heembeek 19.01.1712    +Brussel 18.09.1789 onderpastoor van Meuzegem vanaf 31.10.1748 en pastoor Meuzegem vanaf 12.01.1749 tot 13.04.1768 (volledige C.V. zie "Zieleherders van Meuzegem " )vd daele.jpg

 

 

 

De betrokkenen

alsace.jpgDe Aartsbisschop van Mechelen en later Kardinaal, zijne Eminentie Thomaesius Philippus Walradd de Henin-Liétard d’Alsace-Boussut de Chimay ...... zoon van de Heer van Impde, seremoniaal gedoopt in de kapel van het kasteel door Gulielmus Coppens, pastoor te Meuzegem

 

 

 

 

 

 coster 1746.jpg

Joannes Berlis , koster van Meuzegem van 1732 tot 1748. 

 

kerkmeester 1.jpgHenricus van Gucht en   N ?.  De arm- en kerkmeesters die de goederen van de kerk beheerden, in Meuzegem aangeduid voor een periode van 7 jaar. 

 

bare.jpg

 

De onderpastoor van Meuzegem Joannes Hieronymous de Bare (volledige C.V. zie "Zieleherders van Meuzegem" )

 

De prelaet van Diligem , Henricus van Eesbeeck.

De prior van Diligem, ex-onderpastoor Meuzegem Alexander Sigaut (volledige C.V. zie "Zieleherders van Meuzegem" )

De Notities 

2012 001.JPG"In het jaer 1745 den 16 julii ben ick Franciscus Hermannus Servaes Pastor geworden van Meùsegem en Impde, ick hebbe gevonden dat in dien tijdt de diensten geschieden tot Meùsegem en Impde als volght: alle sondaghen en hijlighdaghen geschieden de hooghmisse als het was den derden sondagh van de maent. En dat het nochtans voor de hooghmisse was den keer van Impde, ten opsichte van het Broederschap van het van het alter Heilig Sacrament tot Meùsegem door sijn eminentie Thomas Philippus cardinael en artbischop van Mechelen in het jaer 1731 den 7 Meert opgerecht, soo geschiede alsdan de hoogmisse tot Meùsegem. 2012 002.jpg

 

bij welck geval die van Impde alsdan naer den derden sondagh hadden de hooghmisse twee keeren achter-malcanderen, naer werck geval wederom over ander keer de hooghmisse geschiede in bijde de kercken. die van Meùsegem hebben altijdt de hooghmisse op de vier hooghtijden van het jaer, den tweeden dagh tot Impde en soo wederom over ander keer. IMG_0497.jpg

oock hebben die van Meùsegem altijdt de hooghmisse op alle Lieve Vrouwe daghen, dewelcke ses sijn, super numerario sonder dat dit onder het order komt van over ander keer, de reden misschien om dat in Meùsegem is rustende het Miracùleuse steene beldt van onse Lieve Vrouw, welck miraculeus beldt ons beschrijft den boeck : Diva virgo candida, authore gerardo van Herdegom canunnic Norbertijn Tùng :

die van Meùsegem hebben altijdt het hof naer den noen ten 2ùren sondaghs en ‘s hijlighdaghs, uijtgenomen 3 keeren jaers, als wanneer het lof naer de noen tot Impde geschiet, te weten op nieuw jaersdagh, den 1 sondagh van meij kermisse van Impde, en den 1 sondagh van september kerkwijdinge, op welcke dagen sij oock hebben de hooghmisse alwaer ‘t hunnen keer niet. kledij 04.jpg

 

die van Impde sijn oock gewent te hebben op nieuw jaers dagh de hooghmisse met uijtstellinge van het alder Heilige Sacrament, den somlemnelen dienst op alderzielen dagh, op palmen sondagh de hooghmisse met weijden van den palmhoudt, op witten donderdagh den solemnelen dienst met bicht te hooren en de communie uijt te rijcken, oock wort op kersavont smorgens tot Impde bicht gehoor, als oock saterdagh voor den palme sondagh smorgens.

 

Nota, die van Impde in het eerste jaer dat ick Pastoor ben geworden hebben den 5 october 1745 een request aen sijn eminentie den artsbisschop van Mechelen gepresenteert om oock op den derden sondagh van de maent als het hùnnen keer viel, te hebben de hooghmisse, welck request gepresenteert is sonder mijnen weet, nochtans heeft sijn Eminentie dit dielegem.jpgrequest van Impde gesonden tot mijn advies welck mijn advies is geweest aldus "den ondergescreven adviseert als dat de ingesetenen van Impden absolutelijck moeten gestaen met een gelese oft gesonge misse in hetwelcke geschiet cathecismus oft sermoon volgens contract aengegaen tusschen de Abdije van Diligem en de ingesetene van Impde, laetende aen het goetdùuncken van Sijn Eminentie dit hùn toe te staen oft niet " 

waer op den prelaet van Diligem oock heeft gescreven aen Sijn Eminentie jae selver heeft gesprocken over die affairen, en den 30 provoost 3.JPGJulii 1746 is geantwoort gecomen van Sijne Eminentie, als dat volgens ordinantie van te voren noch eens gegeven aen den Heer Joannes Provoost Pastoor van Meùsegem en Impde den 25 Januarii 1732, de hooghmisse soude geschieden over ander keer sondaghs en s’ hijlighs daeghs tot Meùsegem en Impde niet tegenstaende het opgerecht Broederschap en niet tegenstaende datter magh voorvallen (Quäcumqé occùrentia o obstante) hetwelck ick hebbe afgeroepen tot Meùsegem den 14 augustii 1746, met bijvoeginge dat den Aflaet maer alleen tot Meùsegem te verdienen en is, en dat voortaen tot dien eijnde alle derde sondagen van de maent de processie dewelcke altijdt placht te geschieden smorgens naer de hooghmisse, sal geschieden naer den noen immediatelijck naer het lof, in welcke processie, gelijck staet in de bùlle, moeten tegenwoordigh sijn die den aflaet van het Broederschap willen verdienen. zijaltaar.jpg

Nota, die van Meùsegem hoorende dat die van Impde hadden gepresenteert een request aen Sijn Eminentie den artsbischop van Mechelen aengaende den derde sondagh van de maent te hebben de hooghmisse als het hunnen keer viel, soo hebben sij oock een request gepresenteert den 24 december 1745 op dat Sijn eminentie aen het request van de ingesetene van Impde niet en soude toestaen, en oock ootmoedelijck versocht van die diensten dewelcke tot Impden geschieden te weten op nieuw jaer dagh, palme sondagh, witten donderdagh en alderzielen dagh, souden mogen geschieden in hunne kerkcke van Meùsegem als sijnde de Moeder-kerkce van Impde (aengesien Impde maer een gehucht enis) en datter nu eenen Priester is denwelcke op die daghen daer nu can misse lesen, hetwelcke van te voren twee Heeren woonden niet en coste geschieden maer dit request is in het Bissdom gebleven sonder mijn advies oft van iemant anders, soo ick weet, nochte daer en is oock geen antwoort op het request van het Bisdom gecomen.

 

kaarshouder 1.jpg

 

Op lichtmisdagh worden de keirsen tot Meùsegem gewijdt. den pastoor heeft een keirse van Meùsegem en een van Impde van 3 vierendeele , den onderPastoor heeft een keirse van 3 vierendeele van de kercke van Impde hetwelcke begonst is in het jaer 1746 om dat den onderPastoor voor het meestendeel den dienst doet tot Impde, besonderlijck op de hooghtijden.

den coster van Meùsegem heeft oock twee keirsen een van Meùsegem en een van Impde ierder van een half pont. Oock heeft den drossaert 2 keirsen een van Meùsegem en een van Impde ieder van 3 vierendeelen. de kerck- en armmeesters hebben oock een keirse van een half pont van hunne respective kercken.

op aschdagh wort tot Meùsegem gadaen een gelese misse gemeijnlijck ten seven uren, met het geven van de cruijcen.

Op onse Lieve Vrouwe boodschap Patronesse van de kercke van Meùsegem geschiet de vroegmisse ten 7 uren het sermoon van eenen predick Heer van Vilvoorden ten 10 uren oft onder de hooghmissen (volgens het goedduncken van den Heer Pastoor) daer naer de hooghmisse met diaken en subdiaken, naer welcke geschiet de processie (als het schoon weder is) langhs den soogenoemde lieve Vrouwe wegh. naer den noen ten 3 uren het lof.

IMG_0459.jpg

op witten donderdagh worden tot impde twee grote hostien geconsacreert, waer van een wort medegebracht tot Meùsegem, welck heilighe hostie op witten donderdagh savonts geleijt wort in het Heilige graf en aenbeden wort savonts van 6 uren tot 7 uren.

op goeden vrijdagh geschiet den dienst tot Meùsegem als oock op den Heilige Saterdagh, alwaer 6 paeschkeirsen worden gewijt, een voor Meùsegem en een voor Impde, en den vunt wort maer alleen tot Meùsegem gewijdt, de paeschkeirse van Impde wort van den coster tot Impde gedraegen als oock eenigh vunt water uijt den vunt van Meùsegem. op paeschdagh geschiet het sermoon tot Meùsegem voor het lof; naer welck sermoon immediatelijck voor het lof. het Heilige olie wort ingehaelt uijt het Pastoorsheys..communiebank.jpg

den 2 paeschdagh is de hooghmisse tot Impde, alwaer oock het Heilige olie voor de hooghmisse wort ingehaelt. den 3 paeschdagh is de hooghmisse tot Meùsegem onder de welcke gemeijnelijck de eerst communicanten doen hun eerste communie.

 

IMG_0507.jpg

 

 

Nota dat op de hooghtijden de misse geschiet met de benedictie, als oock den 2 dagh van de hooghtijden tot Impde.

op Sinxen avont is den dienst solemneel tot Meùsegem met het wijden van het vunt water.

 

 op Heilig Sacramentdagh is den solemnelen dienst tot Meùsegem, het sermoon geschiet onder de hooghmisse, naer de hooghmisse de processie, ten 2 uren het lof. vrijdagh geschieter een gesonge jaer getijde voor de Broeders en Susters van het Broederschap. sondagh onder het octave is de hooghmisse tot Impde met processie naer de hooghmisse. het geheel octave op wercken daghen is het lof tot Meùsegem zijaltaar 2.jpgsavonts ten 7 uren. in het octave geschieter eene gelese misse met de benedictie volgens devotie sonder obligatie. in het octave wort smorgens gesongen de misse, savonts ten 7 uren het lof, naer welck om het octave te sluijten geschiet de processie.

op den feestdagh van Sint Marcus is den dienst tot Meùsegem alwaer de misse wort gesongen en daernaer de processie met de cruijcen. op den eersten cruijsdagh wordt de misse gesongen tot Impde, daer naer de processie met de cruijcen .

den 2 cruijsdagh gaat den Pastoor van Meùsegem met de Parochiaenen den Pastoor van Wolverthem en des selfs Parochiaenen tegen tot aen het valbeeck singende in het uytgaen van de kercke de litanie van de Heiligen, en samen wedercomende in de kercke worter gesongen een solemnele misse de Beata volgens de oude gewoonte, waarschijnelijck om het miraculeus steene belt van Maria, dat in de kerck is rustende, onder welcke gesonge misse wort gepredickt op het evangelie van de cruijsdagh. naer de misse kruisbeeld b.JPGgeeft den Pastoor van Meùsegem het wijwater aen het volck, naer hetwelcke den Pastoor van Wolverthem met sijne Parochiaenen naer hunne kercke gaen.

den 3 cruijsdagh wort in de kercke van Meùsegem gelesen de misse, daer naer de processie met de cruijcen langhs den soo genoemden lieve Vrouw wegh. op Sint Rochusdagh wort de misse gesongen tot Meùsegem. den 1 sondagh van Meij is feestdagh tot Impde, soo sommige seggen, de translatie der reliquien van Sint Quintinus Patroon der kercke van Impde, de vroeghmisse is tot Impde ten 7 uren, de hooghmisse ten 10 uren, onder de hooghmisse wort gepredickt door den Pastoor, het sermoon is op het evangelie van den sondagh, oock is de hooghmisse van den sondagh, daer wort versocht eenen confreer van Diligem om te doen de vroeghmisse tot Meùsegem dewelcke geschied ten ses uren.

den 1 sondagh van september is de kerckwijdinge van Imde, de vroeghmisse tot Impde ten 7 uren de hooghmisse met diaken en subdiaken (naer Pastoors geliefre) tot Impde ten 10 uren voor dewelcke geschiet het sermoen door eenen Pater predickheer van vilvoorden, denwelcke tot Meùsegem ten ses uren de vroeghmisse doet, naer noen ten 3 uren is het lof tot Impde : naer de hooghmissebiecht.jpg processie.

den 2 sondagh van september is de kerckwijdinge van Meµsegem, de vroeghmisse geschiet tot Meùsegem ten 7 uren, tot Impde ten ses uren. de hooghmisse tot Meùsegem met diaken en subdiaken ten 10 uren, voor welcke hooghmisse geschiet het sermoon door den Pastoor : naer de hooghmisse processie, ten 3 uren het lof : daer wort versocht eenen Heer van de Abdije die in een van de twee kercken de vroegh misse doet.

op Sint Quintinus dagh Patroon van de Kercke van Impde is tot Impde de hooghmisse tot 10 uren waer onder wort gepredict : naer den noen en isser tot Impde geen lof, want men moet tot Meusegem naer den noen bicht hooren siQuintinius_Quentin.jpgjnde den avond van alle de Heilighen also hebbe ick het gevonden.

Nota. op Sint Quintinus dagh (als het op geenen sondagh en valt) om datter nu 2 Heeren sijn (hetwelcke van te voren niet en geschiede, aengesien alsdan maer eenen Heer en was ) hebbi ick oock laeten doen de vroeghmisse ten 7 uren maer als den feestdagh van Sint Quintinus valt op eenen sondagh, oft dat den tweeden Heer belet is, dan is tot Impde op dien dagh maer een hooghmisse alleen sonder vroeghmisse, aengesien als het op eenen sondagh valt dien feestdagh dien tweede Heer moet doen de vroeghmisse tot Meùsegem, soo dat als den tweeden Heer soude belet sijn geenen Heer van Diligem en moet ontboden worden : want sij tot die vroeghmisse tot Impde geen recht en hebben.

op alderzielen dagh is de vroeghmisse tot Meùsegem ten 7 uren op de selve manier en conditie gelijck de vroeghmisse op Sint Quintinus te Impde, ick hebbe laeten de baere stellen tot Meusegem en aen de selve wort gelesen naer de misse den miserere en den profundis. Tot dese misse en hebben die van Meµsegem oock geen recht.

Op alder Heiligen is den dienst naer den noen tot Meùsegem ten 2 uren e der dooden.  

nicolaus.jpg

 

Op Sint Nicolaus dagh Patroon van de kercke van Meùsegem geschiet de vroeghmisse ten 7 uren door eenen Pater predick-Heer van vilvoorden denwelcke onder de vroeghmisse predickt, de hooghmisse geschiet ten 10 uren. het lof (hetwelcke van te voren, naer den noen niet en geschiede, en hetwelck ick oordeelde convenient te sijn van te geschieden om den hijligen dagh, geschiet nu naer den noen ten 2 uren.

 

 

Nota 1, als de vroeghmisse op den 3 sondagh van de maent nu is tot Meùsegem geschiet de gelese misse met de benedictie voor en naer, onder de laeste evvangelie worter gesongen ave verum met den collect de Venerabili : oock wort altijdt oock in de hooghmisse op den derden sondagh van de maent uijtgestelt het alderHeilig Sacrament, en om de menschen aen te wackeren tot het broederschap van het alderHeilig Sacrament soo hebbe ick beginnen te versoeken alle derde Sondagen naer de vroegh misse oft hooghmisse en oock naer den noen het lof de gebeden voor de overledene van het Broederschap. olv.jpg

Nota 2. de lieve Vrouwe misse saterdaghs wort altijdt gedaen sonder nochtans dan den Pastoor daer enige obligatie van heeft tot de devotie van de Parochianen soo dat den Pastoor dat hij die misse leest, liber intentie heeft, gelijck ick tot noch toe niet anders en weet oft heb bevonden. ick hebbe daer bij gevoeght naer de misse de litanie van onze Lieve Vrouwe tot devotie van de parochianen.

Nota 3. in het eerste jaer dat ick Pastoor ben geworden hebbe ick tot meerdere eere en glorie van het alderHeilig Sacrament, en vermeerderinge van de devotie der parochianen tot het selve (waer van een Broederschap in Meùsegem is opgerecht) in het jaer 1745 den eersten donderdagh van den advent beginnen te doen een gelese donderdaghsche misse liber intentie in den winter ten 7 uren, in den somer ten 6 uren.

sine consequentia want daer toe de Parochiaenen geen recht en hebben, in die misse wort gegeven de benedictie voor en naer de misse, onder de laetste evangelie worter gesongen ave verum met den collect de venerabili.

1747 sijn gemaeckt de 3 vensters van de Choor van Meùsegem door de milthijdt van den Eerwaerden Heer Henricus Van Eesbeeck prelaet van de Abdije van Diligem, denwelcke sijn wapen en die van het convent heeft doen stellen in de vensters tot een memorie.

in het selve jaer isser om de vochtighijdt van den autaer wegh te nemen in de plaets van een steene tafel gestelt een houte tafel in de choor van Meùsegem en oock een nieuw draeijnde tabernakel becleedt met witte en roode stoffe sijnde Pastoor Franciscus Hermannus Servaes.

1747. Sijn de Reliquien van den Heilige Nicolaus door sijne Eminentie den artsbischop van Mechelen Thomas Philippus, verheft en 8 dagen gedurende het heel octave ten thoon gestelt op dat volk de selve soude eeren, dien dagh, sijnde den feestdagh van den Heilige Nicolaus is de vroeghmisse geschiet ten 7 uren.

het sermoon door eenen Pater predick-heer van vilvoorden ten 9 uren, ten 10 uren de solemnele hooghmisse met diaken en subdiaken alsdan Pastoor Franciscus Hermannus Servaes.

den 31 meij 1748 is gemaakt een dobbel reliquie casse om in te stellen de Reliquien van de Heilige Nicolaus Patroon van de kercke van Meùsegem en Rochus Patroon tegen de peste voor menschen en beesten. ende in Augusto vergult. Rochus9.jpg

1748. Sijn de Reliquien van den Heilige Rochus Patroon tegen de peste geapprobeert door Sijne eminentie den arts-Bischop van Mechelen Thomas Philippus, verheft en 8 dagen gedurende het heel octave ten thoon gestelt op dat het volck de selve soude eeren?

Dien dagh sijnde den feestdagh van den selve Hijligen is de solemnele misse met diaken en subdiaken geschiet door den Pastoor, onder welcke solemnele misse is gepredickt door den Eerweerdigen Heere Alexander Sigaut Prior van de Abdije van Diligem.

En naer de misse is geschiet de solemnele Processie met het omdraegen der Reliquien van den Heilige Rochus.

Naer den noen ten 7 uren is geschiet het lof. 

                                       * * *  

21:31 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

11-07-11

Aflaeten Meuzegem 1731 ingesetenen van Nieuwerpoorten

Dit zijn de namen van de parochianen die voorkomen in het boek " Broederschap van het hooghweerdg Heijligh Sacrament " . (zie "Het Broederderschap van het .....)

De namen zijn aangevuld met persoonlijke genealogische gegevens. ( ° = geboren X = gehuwd + = gestorven)

   

ingesetenen van Nieuwerpoorten 1731.jpg

Gabriel van Schel, zijn drie dochters , Anna Maria, Joanna en Elisabeth 

Gabriel van Schel ° cc1681 Brussegem/Zellik ? (alle andere kinderen van het gezin zijn in Meuzegem geboren) +Meuzegem 30.07.1760  X Wolvertem 20.05.1704 Anna de Hertogh °Wolvertem 23.08.1682 +Meuzegem 19.02.1746

Anna Maria van Schel °Mollem 31.08.1705 +Londerzeel 17.02.1773   X Londerzeel 15.09.1726 Joannes Philippus Clerbout °Londerzeel 19.09.1700 +Londerzeel 14.10.1774

Joanna van Schel °Meuzegem 19.04.1713 +Londerzeel 02.01.1783   X Londerzeel 14.05.1738 Petrus Stephanus Cuyckens °Puurs? +Londerzeel 19.12.1765

Elisabeth van Schel °Mollem 30.08.1707 +?

* * *

Catharina de Doncker 

Catharina de Doncker °Beigem cc1674 +Meuzegem 27.03.1746  X Meuzegem 22.07.1704 Gerardus van Roy/Rode °Meuzegem 09.05.1677 +Meuzegem 14.06.1757

* * *

Martina van Rode 

Martina van Roy °Meuzegem 06.11.1668 +?   X heeft een relatie met Dominus Egidius Robeijns

                                                                               * * *

Maria van der Perre 

Maria van der Perre °Wolvertem cc 1670 +? Meuzegem 10.10.1741  X? cc 1701 Petrus de Mars °? Brussel cc1657 +Meuzegem 11.03.1708

                                                                             * * *

Anna van Dooren 

Anna van Dooren °Oppem 04.04.1680 +?  X Meuzegem 17.05.1710 Ludovicus Adriaens °Brussegem 01.07.1673 +Imde 09.09.1712

                                                                               * * *

Jacoba Verlinden 

Jacoba Verlinden °Londerzeel 14.03.1699 +Meuzegem 22.04.1770  X Londerzeel 23.08.1724 Petrus de Mars °? +Meuzegem 16.04.1760

                                                                                * * *

 Aflaeten Meuzegem 1731 

 ingesetenen van Osselt

 

Dit zijn de namen van de parochianen die voorkomen in het boek " Broederschap van het hooghweerdg Heijligh Sacrament " . (zie "Het Broederderschap van het .....)

De namen zijn aangevuld met persoonlijke genealogische gegevens. ( ° = geboren X = gehuwd + = gestorven)

 

 

ingesetenen van osselt 1731.JPG

 

Anna de Boeck

Anna de Boeck    °? Wolvertem 25.05.1698     +?

 * * * 

22:59 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

09-07-11

Aflaeten Meuzegem 1731 ingesetenen van Meusegem

Dit zijn de namen van de parochianen die voorkomen in het boek " Broederschap van het hooghweerdg Heijligh Sacrament " . (zie "Het Broederderschap van het .....) 

De namen zijn aangevuld met persoonlijke genealogische gegevens. ( ° = geboren X = gehuwd + = gestorven)

 

ingesetenen van Meuzegem 1731.jpg

 

Jacobus Stallaert , huisknecht van de pastoor Franciscus Geldens in 1698 , zijn vrouw Catharina Timmermans, zijn dochter Elisabeth Stallaert, en zijn schoonzoon Adrianus Stallaert , (Elisabeth is met haar neef gehuwd)  

Jacobus Stallaert  °Meuzegem 25.11.1663 +Meuzegem 18.12.1732   X Meuzegem 09.03.1698 Maria de Gronckel °?Wolvertem 28.05.1656? +Meuzegem 23.01.1701     XX Meise 03.10.1702 Catharina Timmermans °Meise 28.11.1663 +Meuzegem 22.03.1759  

Elisabeth Stallaert °Wolvertem 18.12.1707 +Meuzegem 04.12.1751   XMeuzegem 22.05.1731 Adrianus Stallaert °Meuzegem 01.01.1703 +?

 * * *

Jacoba de Coster en haar dochters Anna Maria Stallaert en Cornelia Stallaert , haar zoon Adrianus Stallaert , haar schoondochter Elisabeth Stallaert

Jacoba de Coster °Meuzegem 05.01.1668 +Rossem 20.01.1759   X cc1697 Henricus Stallaert °Meuzegem 30.01.1667 +?

Cornelia Stallaert °Meuzegem 16.11.1710 +Rossem 24.11.1755   XMeuzegem 02.06.1737 Egidius de Meester °Wolvertem 26.08.1696 +Rossem 11.03.1777

Anna Maria Stallaert °Meuzegem 21.09.1706 +Meuzegem 17.09.1746

Adrianus Stallaert °Meuzegem 01.01.1703 + ?   XMeuzegem 22.05.1731 Elisabeth Stallaert °Wolvertem 18.12.1707 +Meuzegem 04.12.1751

* * *

Henricus van Gucht, kerkmeester van Meuzegem in 1731

Henricus van Gucht °Wolvertem 05.06.1696 +Meuzegem 28.05.1764 X Meuzegem 03.06.1730 Anna Vercammen °Osselt cc1685 +Meuzegem 17.08.1750   XXWolvertem 21.02.1751 Maria Anna de Roover °Wolvertem 02.06.1723 +Meuzegem 01.08.1767 

* * *

Joanna de Groot en haar zoon Gerardus Buelens

Gerardus Buelens °Meuzegem 11.05.1697 +? voorjaar 1742  X Oppem 19.05.1733 Maria van Humbeeck °Meuzegem 15.04.1680 +? 

Joanna de Groot °Imde 08.12.1661 +Meuzegem 17.08.1733  X Oppem 06.05.1690 Nicolaes Buelens °Rossem 14.07.1652 +? voorjaar 1697

* * *

Joannes de Coster

Joannes de Coster °Meuzegem 02.09.1677 +Rossem 10.10.1741  X Rossem 15.05.1698 Joanna Huysegoms °Rossem 00.00.1662 +Rossem 26.02.1740    XX Rossem 14.05.1740 Elisabeth de Baerdemaeker °Brussegem 16.09.1701 +Rossem 28.05.1767

* * *

Nicolaes de Jonghe , koster te Meuzegem van 1720 tot 1731 , zoon van Philippus de Jonghe , eveneens koster te Meuzegem van 1694 tot 1720 , zijn vrouw Joanna van Buggenhout , die een tweede maal huwde met Joannes Berlis , eveneens koster te Meuzegem van 1732 tot 1747.

Nicolaes de Jonghe °Meuzegem 14.07.1695 +Meuzegem 30.08.1731  X Meuzegem 31.08.1723 Joanna van Buggenhout °Rossem 17.07.1698 +Rossem 09.01.1768

Joanna van Buggenhout XX Meuzegem 25.02.1732 Joannes Berlis °Wolvertem 25.09.1667 +Meuzegem 17.05.1747

* * *

Elisabeth Verbesselt

Elisabeth Verbesselt ° ? Londerzeel 23.09.1698 ? +Meuzegem 04.06.1734

* * *

Anna Verdict

Anna Verdict °? Steenhuffel/Londerzeel cc1689 +?  X Meuzegem 01.08.1723 Norbertus Exsteen °Meuzegem 30.01.1686 +Meuzegem 15.05.1733   XX Meuzegem 22.02.1735 Jacobus de Boeck °Meuzegem 10.09.1696 +Meuzegem 19.10.1740  

* * *

10:10 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

07-07-11

Aflaeten Meuzegem 1731 ..... Ingesetenen van Impde

Dit zijn de namen van de parochianen die voorkomen in het boek  " Broederschap van het hooghweerdg Heijligh Sacrament "  (zie "Het Broederderschap van het .....) 

De namen zijn aangevuld met persoonlijke genealogische gegevens. ( ° = geboren X = gehuwd + = gestorven)

ingesetenen van impde 1731.jpg

Maria de Breucker en haar dochter Joanna van der Goten

Maria Breucker    °Asse 15.02.1682   +? XSint Ulricks Kapelle  10.01.1701  Egidius van der Goten  °Imde 07.10.1679     +?

Joanna van de Goten   °Imde 29.12.1712    +Imde 15.01.1767   XImde 03.06.1742  Judocus Scheers °Londerzeel 17.08.1716 +Imde 24.11.1787

 * * *

Gerardus Menine  geboren als Leonardus Miniem en zijn vrouw Catharine Mert

Leonardus Minieme °Mechelen ? +Imde 02.01.1758  X Meuzegem  14.07.1720   Cartharina Meert °Imde 07.06.1699 +Imde 22.02.1744

 * * *

Elisabeth van Praet , geboren als Catharina, dochter van Petrus en Anne Marie van Nuffel . Werkte op het kasteel/hof of was verbonden met het kasteel van Imde, onder de doopgetuigen van haar kinderen waren de twee kapelaans van de Prins T&T en meyer ? Jan Wouters.

Catharina van Praet  °Imde 27.11.1704   +Wolvertem 12.10.1767   X? cc 1727 Joannes van den Broeck ° ? +Imde 30.01.1754

 * * *

Elisabeth Rombout

Elisabeth Rombout   °Londerzeel 22.11.1702   +?   X Imde 04.07.1734 Leonardus Verbruggen °Puurs 21.12.1694

* * * 

Josina Jacobs  en haar dochter   Martina van Oosten

Judoca Jacobs  °Wolvertem 25.03.1684   +Imde 16.08.1745  XMeuzegem 27.02.1702 Petrus van Oost °Londerzeel 08.05.1680  +Imde 22.04.1743

Martina van Oosten   °Meuzegem 28.12.1710   +Wolvertem 13.04.1790  XMeuzegem 23.08.1729 Joannes Stallaert ° Meuzegem 08.04.1698 +Wolvertem 18.02.1787

 * * *

Barbara van Campenhout , en haar zoon Henricus de Groef, Barbara heeft negen kinderen die allen gedoopt zijn in Imde doch zonder enige getuige !

Barbara van Campenhout ° ? (Londerzeel 22.11.1682)   +Imde 06.08.1745   Xcc 1705 Sebastianus de Greef °Rossem 04.11.1679  +Steenhuffel 10.05.1754

Henricus de Groef/Greef/Groof ° Imde 17.03.1706  +Imde 20.06.1742

 * * *

Arnoldus Verbelen en zijn vrouw  Clara van Doren

Arnoldus Verbelen    °Imde 16.08.1703   +Wolvertem 06.05.1737  X Imde 04.07.1728  Clara van Doren °Imde 22.11.1693 +Wolvertem 28.08.1734   XX Wolvertem 23.11.1734 Maria Cloots °? Humbeek +Wolvertem 15.10.1741

* * *
 

Gulielmus Meert

Gulielmus Meert   °Imde 23.11.1713   +Rossem 04.05.1741

 * * *

Catharina van Doren

Catharina van Doren   °Imde 21.01.1679    +Imde 17.11.1749 XMeuzegem 03.06.1722 Egidius Lacoste °? +Imde 08.07.1753

 * * *

Anna de Boeck , geboren in "de Camme" te Imde en landvrouwe op het Kasteelhof te Imde , heeft twee Duitse edele getuigen bij de doop van haar kinderen, Baron Joannes Theodorus de Gemmingen en Jonkvrouwe Maria Magdalena Juliana de Bussenhoffen.   

Anna de Boeck   °Imde 28.01.1704  +Wolvertem 04.02.1768  XImde 28.06.1733  Laurentius van Humbeeck °?   +Wolvertem 05.06.1773 

* * *

01:43 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

04-07-11

"Het hooghweerdigh Heijligh Sacrament" Meusegem 1731

Het Broederschap van het hooghweerdigh Heijligh Sacrament

  IMG_0416.jpg

Inleiding

Op 24 mei 1731 werd "Het broederschap van het hooghweerdigh Heijligh Sacrament" ingestelt door zijne Eminentie Thomas Philippus , Kardinael onder de titel "Heijlige Cesarius Artsbisschop van Mechelen "

De pastoor van dienst was Joannes Baptist Provoost (C.V. zie Zieleherders van Meuzegem)

De inhoud had op de christelijke beleving een grote impact. Vooral de costumen en gebruiken van de erediensten in de kerken van Meuzegem en Imde lokten 15 jaar later twisten uit. (zie : Notitie Boeck van de Pastorijes van Meusegem en Impde 1745 - 1748)

De inhoud bevat 9 voorwaarden waarin aflaten verkregen kunnen worden ; gevolgd door het jaartal en de namen van de parochianen gerangschikt volgens gehucht : Impde, Meusegem, Nieuwerpoorten, Wolvertem ( deel Lovegem) en Osselt (deel Linthout).

AFLAET
Een aflaat is de kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen (penitentie) voor zonden, waarvan de schuld reeds vergeven werd. Een aflaat is gedeeltelijk of vol, naargelang hij geheel of tijdelijk verlost is van de straf die verschuldigd is voor een zonde. Gelovigen kunnen ook aflaten bekomen voor afgestorvenen om hen te helpen bij het uitboeten van de zondestraffen in het vagevuur. Onder de algemene voorwaarde om een aflaat te verdienen verstaan we : biecht, communie en mondgebed.

PRIVILEGIEN

IMG_0417.jpg "PRIVILEGIEN van het Artbroederschap van het Alderheijlighste SACRAMENT gegeven door de Pausen van Roomen PAULUS den V  ,   Innocentius den XI , Innocentius den XII  ende Benedictus den XII

1.    Daer is te verdienen vollen aflaet voor alle Christene Geloovige dewelcke hun sullen laeten inschrijven op den eersten dagh gebicht en gecommuniceert hebbende.

 2.    Dat die dewelcke hun sullen laeten inschrijven oft ingeschreven zijn in het selve Broederschap gebiecht en gecommuniceert hebbende sullen tegenwoordigh sijn in processe die jaerlijckx gehouden wordt in het octave van het Heijlige Sacramentdagh en aldaer sullen vergeselschappen het alderhoogste Sacrament en bidden tot de Intentie van de Heijlighe Kercke sullen verdienen vollen Aflaet.

4.    Sullen verdienen volle aflaet de Broeders en Susters, dewelcke gebicht en gecommuniceert hebbende den Naem JESUS met den mondt ( ist dat sij connen) oft metter herte sullen devotelijck aenroepen in hunnen uijttersten noodt.

IMG_0418.jpg

5.   Wort gegeven aen de Broeders en Susters dewelcke gebicht en gecommuniceert sullen hebben op den feestdagh van het Alderhooghste Sacrament en als vooren sullen gebeden hebben aflaet van seven jaeren, en soo veel 40 daegen.

6.    Dewelcke sullen tegenwoordigh sijn in de goddelijcke Dinsten en Processien van het voorschreven Broederschap sullen verdienen 100 daegen aflaet.

7.    Aen de selve dewelcke gebicht en gecommuniceert hebbende sullen tegenwoordigh sijn in de processie dewelcke geschieden sal iederen derden sondagh van de maendt en op Witten Donderdagh ende aldaer sullen gebeden hebben als voren, sullen verdienen 7 jaeren aflaet, en soo eele 40 daegen.

IMG_0419.jpg8.    Wordt gegeven aflaet van 7 jaeren en soo veele 40 daegen aen de Broeders en Susters dewelcke ten minsten gebicht hebbende op Witten donderdagh het Alderhooghste Sacrament, oft als het gedraegen wort naer den Siecken, oft andersints met licht oft sonder Licht sullen vergeselschappen.

 9.    Wordt gegeven aen de Broeders en Susters 100 daegen aflaet, dewelcke op Witten donderdagh die plaets in dewelcke het Alderhooghste Sacrament bewaert wort, sullen besoeken en als voren gebeden hebben.

Alsdus gedaen tot Mechelen in het Artsbisschoppelijck Paleijs den 7 Meert 1731, voor de Parochiaele Kercke van Meusegem. 

 

22:46 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)