21-10-11

1112 onze kerk verandert van eigenaar deel 1

OORSPRONG DER KERKEN  

greg 2.jpgBij het christianiseren van de Franken werden eerst de adellijke families aangesproken om zich te bekeren, nadien volgde het gewone gepeupel. Er werden door de bisschoppen openbare bidplaatsen opgericht, die bediend werden door priesters. Deze overtuigden de bevolking om zich tot het christendom te bekeren en het bijgeloof af te zweren. Doordat deze openbare bidplaatsen soms ver afgelegen waren van bepaalde domeinen, richtten de vermogende heren zelf private bidplaatsen op.

De toenmalige Paus Gregorius I  legde verscheidene beperkingen op voor deze private bidplaatsen ; de eigenaar van zo’n bidplaats moest zelf voorzien in het onderhoud van de bedienaar : hij mocht er geen doopvont oprichten en geen openbare erediensten laten uitoefenen ; op gewone zondagen mocht er mis gelezen worden, echter niet op de grote feestdagen.

Niet alle bidplaatsen hadden een priester; meermaals slechts een diaken of een eenvoudige clericus. Hun bijzonderste taak bestond in het zingen van het Heilig Officie bij dag en bij nacht en het onderhouden van het licht. Van het toedienen van andere sacramenten was nog geen sprake.

De bijzonderste plicht van de parochiepriester was niet de zelfheiliging door gebeden, maar het aanzetten van de christengemeente tot het geregeld deelnemen aan het godsdienstig leven. Volgens het kapittel van Theodulphi uit °797 zal de parochiepriester dagelijks te 9 u stipt de mis lezen, na dit vooraf door klokkengelui te hebben aangekondigd. Verder zal hij gehouden zijn geregeld op zon en feestdagen te prediken, de Heilige Schrift en de Heilige Vaders te verklaren en het Symbolum van de Heilige Athanasius in de landstaal over te zetten. Hij zal de gelovigen aansporen ten minste driemaal per jaar te biechten en bij voorkeur op Aswoensdag. Hij zal het volk aanmanen de grote feestdagen van Pasen, Pinksteren, O.H. Hemelvaart en Kerstmis in de parochiekerk met luister te vieren en alsdan te communiceren.

Enerzijds waren de doopkerken bidplaatsen die, buiten de openbare of private kapellen , het voorrecht hadden een doopvont te bezitten. Er waren slechts enkele doopkerken voor ieder bisdom. Zij werden ingedeeld per gewest. Zo’n kerk was de moederkerk voor alle andere kerken die later gesticht waren. Voor ons gewest was dat Ossel. De oude parochiegrenzen van het domein Ossel zijn nog altijd waar te nemen , in , tegen en langs de parochiegrenzen der omliggende gemeenten. (zie ook artikel "het domein van Muso"

Anderzijds is het een feit dat, in onze streken, elke parochiekerk tegelijk een doopkerk was; zo niet was zij geen parochie, doch slechts een afhankelijkheid. Eens de parochie opgericht, hetzij als nieuwe stichting, hetzij als laatste schakel in de rechtstoestand van een reeds sinds lang bestaande bidplaats, bezat zij al de elementen die de rechtstoestand kenmerken.

Deze elementen zijn :  Een eigen Geestelijk Bestuur met de zielenzorg der gelovigen, het dooprecht en het begrafenisrecht.  Een eigen patrimonium met eigen bestuur voor het "dos ecclesiae" en het "tienderecht"

Een eigen patrimonium met eigen bestuur voor het "dos ecclesiae" en het "tienderecht"
De meeste officiële gegevens over het zelfstandig worden van het parochiaal patrimonium vinden we terug in de canones 8 en 9 van de Synode van Parijs uit 614.

Oorspronkelijk bestond het patrimonium uit twee delen : de offergiften in natura of geld en het "dos ecclesiae" (lees dotatie goed) of onroerend goed.
Nadien werd hieraan de wetgeving op de tienden bijgevoegd. Zoals eerst het offer (lees de schaal"
in drie werd gedeeld : 1/3 voor de bisschop, 2/3 voor de parochie, zo gebeurde het ook later met de tienden : 1/3 voor de bedienaar, 1/3 voor de kerk en 1/3 voor de armentafel.

MISBRUIKEN bleven niet uit. Reeds na 830 werden er maatregelen getroffen , helaas.
Ruime tijd na het Karolingische tijdperk, zo rond  850, werden onze streken onbestuurbaar. De Christianisering onder zware militaire dwang door Karel de Grote bij zowel Friesen (lees Vlaanderen) als Saksen (lees Noord Frankrijk) ging zijn tol eisen. Deze Saksen werden na een zoveelste veldslag , gedeporteerd naar Noordelijke gebieden.  Na een mislukte uitlevering van Windukind , de opperste Saks, liet Karel  4500 stamafgevaardigden ter plaatse onthoofden. 
Het zijn vermoedelijk die gedeporteerde stammen die men kan vereenzelvigen met de Noordmannen die onze gewesten regelmatig een bezoek brachten en vooral de kerken en abdijen viseerden.
De feodaliteit zal de desorganisatie, de verbrokkeling en het vervreemden van tienden voltrekken, zodat er bijna geen spoor meer over bleef. De tienden werden verkocht, verkaveld en versnipperd tot het uiterste. Zelfs Onulfus van Wolvertem bezondigde zich hieraan .
Dus ...... moest 200 jaar later het hele proces opnieuw en met sterke drang door Rome worden herdaan.


1112


1112 a.JPGOp (22 september) 1112 werd een oorkonde opgesteld waarbij onze kerk wordt weggeschonken aan de abdij van Dielegem door Bisschop Odo van Kamerijk.
Het origineel is reeds lang vergaan en een copiist heeft er geen werk van gemaakt. Rest ons enkel
de Latijnse transcriptie van Aubert le Mire, alias Miraeus, een kerkhistoricus, die in 1606 de transcriptie deed van alle oorkonden afkomstig uit de orde der Benedictijnen "Origines coenobiorum Benedictorum in Belgio", opgedragen aan Nicolaes de Mainfroy.  

  

Oorkonde 1112 niet rechtsgeldig ?

We moeten een opmerkelijke discrepantie melden over de datum van deze oorkonde en de rechtsgeldigheid ervan.
Odo van Doornik geboren in Orleans in 1050 werd leraar te Doornik in 1087 , stichtte er in 1090 de St Martinus abdij en werd in 1105 tot bisschop van Kamerijk gekozen en gewijd tijdens een synode in Reims. Door zijn weigering om de investituur te ontvangen uit handen van de Duitse keizer Hendrik IV, die op dat moment immers wedijverde tegen de paus aangaande het recht om bisschoppen te benoemen, kon Odo zijn ambt een tijdlang niet opnemen. Het was uiteindelijk Hendriks zoon Hendrik V die Odo in 1106 als bisschop aanvaarde. Dit stemde Odo nochtans niet gunstiger ten aanzien van de Duitse keizer. Toen hij het waagde de lekeninvestituur te bekritiseren, verbande Hendrik V hem in 1110 als monnik naar de abdij van Anchin, met als argument dat de bisschop nooit werkelijk zijn staf en ring uit handen van de keizer had ontvangen en dus niet officieel was benoemd. Hij stierf op 19.06.1113 in Anchin.
Wij geloven dat er een betwisting moet ontstaan zijn over de rechtsgeldigheid van deze oorkonde.

 

1145 a.JPG

 

 

 

Daarom vinden we 33 jaar later in 1145 nogmaals de bevestiging van de schenkingen , ditmaal door bisschop Nicolaes I van Chievres

 

 

 

 

 

 

23:02 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.