23-10-11

1112 ONZE KERK VERANDERT VAN EIGENAAR deel 2

het  "DOS  ECCLESIAE" van Meuzegem"
Het betreft de goederen die behoren bij de oprichting van de parochie om zich te voorzien in het onderhoud van zowel de kerk als de bedienaar en de hulpbehoeftigen.
Aanvankelijk stond dat patrimonium onder het gezag van de bisschoppen (Concillie van Arles °452) en werd alles verdeeld in 3 of 4 delen.
Pas in de 6e eeuw  werden kerkgoederen onder het toezicht geplaatst van de patroonheilige, zodat de bisschop niet meer kon meedelen in de koek, vooral de handgiften en de offerschaal bleven nu in handen van de kerk.  

We delen ook de mening van historicus Verbesselt dat we de goederen die de heren van Meuzegem schonken om de rechtsgeldigheid van de parochiekerk in orde te brengen,  moeten terug vinden in hun domein.  De "mansi integer" , de 12 bunders of de 16 Ha land vindt men terug in de toponymie, de opperste kouter.  

Historicus Verbesselt meldt het volgende : 

- volgens de inventaris van het archief van Dieleghem 1624 heeft deze abdij slechts enkele eigendommen in Meuzegem en dit geldt eveneens voor de Heren van Wolvertem. 

- de abdij van Dielegem heeft nooit grote stukken grond verkregen in Meuzegem, dit omdat de meeste giften kwamen van de Heren van Wolvertem en deze hadden weinig belangen in Meuzegem. 

- de meeste goederen die behoren bij het "OLV hof" liggen onder Ossel en Brussegem, daar waar de Heren van Wolvertem de meeste eigendommen bezaten.

Wij willen daaraan toevoegen :

- de naam "Onse Lieve Vrouw hof" werd gegeven door haar eigenaar in 1671 , Mevr Hanecaert en heeft dus niets te maken met  OLV-boodschap van Meuzegem

 - de tienden onder Wolvertem,  OLV-tienden genoemd , werden geïnd door Dilighem.  Zij kunnen  niet in verband gebracht worden met OLV van Meuzegem maar wel met de patroonheilige van de Abdij van dilighem, nl "....S....Mariae Virginis.....". 

- De OLV-hoeve van Meuzegem was in de 9e eeuw het dotatiegoed om te voldoen aan de rechtsgeldigheid van onze kerk , nl : mansi , curtus en servi.  Zij lag in Meuzegem, op de oude mansus van Muso.  Op dit domein worden geen tienden geïnd (zie Tiendenkaart Diligem °1747) zodat men kan besluiten dat het domein behoorde tot de allodiale goederen van de Heren van Meuzegem. 

Die schonken aan Dilighem maar voor de 15e eeuw blijkt het domein in handen te zijn van de abdij van Grimbergen , die het in 1585 op hun beurt verkochten om herstellingswerken te bekostigen.

 

(zie ook de brochure "de tienden van Meuzegem")

 

HOE OUD  IS ONZE PAROCHIEKERK ?
De rechtstoestanden vermeld in de Kapittels zijn van bijzonder belang om onze Parochiekerk te kunnen dateren, toch deze geven geen uitsluitsel.
°803 Kapittel  4 : het patrimonium bestaat uit twee delen : de offergiften en de "mansus integer" (lees 12 bunders land)
°805 Kapittel c17 : Er wordt besloten om de vorming van nieuwe kerkjes te verminderen.
°818  Lodewijk de Vrome :   Hij bepaalt dat buiten de 12 bunders eigengoed van de patroonheilige, iedere kerk moest begiftigd worden met een "curtis" (lees hofgebouw)  met vier "servi" (lees landbouwers) voor de exploitatie.
°818 Groot Kapittel : Elke kerk moet minsten 1 "curtis" met twee "mansi" bezitten. Ook de wetgeving op de parochiale tienden wordt bijgevoegd. 

Onze vaststelling :
-   Om de rechtsgeldigheid van een parochiekerk na te leven moet het dotatiegoed gelegen zijn binnen de parochiegrens.  Dit komt vreems over want er liggen OLV-tienden in Wolvertem en de goederen van de "curtis" (lees het OLV-hof) binnen de parochiegrenzen bedragen slechts enkele bunders. Daarenboven is dit hof begiftigd met goederen buiten Meuzegem, maar dit zou van latere datum kunnen zijn, wanneer het hof in bezit kwam van de Heren van Wolvertem.
-   De OLV-tienden binnen Meuzegem bedroegen twee "mansi" . Daaruit leiden we af dat de parochie ruim voldoet aan de  rechtsgeldigheid van het Groot Kapittel uit °818 .
Indien de "mansi" goldt per patroonheilige dan werden er in de 10e eeuw dotatiegoederen bijgevoegd, vermits St Nicolaes een heilige is uit de 10e eeuw.  Gelet dat vele kerken die aan Dielegem werden overgemaakt twee patroonheiligen dragen, en dat de rechtstoestand van Heembeek, eveneens drager van de St- Nicolaes-titel, ook ouder is dan haar schenkingsacte, kan men met stellige zekerheid aannemen dat deze titels werden toegevoegd door de abdij van Dielegem.
-    Het is een feit dat in onze streken, elke parochiekerk tegelijk een doopkerk was, zo niet was zij geen parochie, doch slechts een afhankelijkheid.
-   Bij andere schenkingsakten van kerken die dateren uit het begin van de 12e eeuw gebruikt men titels die een rangorde voorstellen. "Ecclesia" is duidelijk een rang hoger dan "capella" .
-   Bisschop Odo vermeldt "..... praedictas ecclesias, ab omni exactione debitisque obsoniis liberas facio"  lees .... dat de vermelde kerken vrij zijn van taxaties .... Taxaties die betaald werden aan de bisschop van Kamerijk.  Dit is een bijzondere rechtstoestand die alleen verklaard kan worden door het voortbestaan van een oudere vrije toestand.
-   De opvolger van Odo, bisschop Nicolaes bevestigt in °1145  nogmaals "ecclesia que libera est" (lees een vrije kerk) en "...altare de Immechiae, altare de Mosenchem, quae libera sunt..."

1112 b.JPGDat onze kerk ouder is dan 1112 mag met zekerheid aangenomen worden.
Vermits onze parochiekerk eveneens voldoet aan de meeste kapittels uit de 9e eeuw kunnen we een voorzichtige maar logische gok wagen, °803.

 

Het kapittel uit °805  waarin het opstarten van villakerken  wordt afgeremd , doet vermoeden dat sommige Frankische domeinen nooit een kerk hebben gehad : Lovegem, Qualstergem ..... Later werden de voorwaarden nog verzwaard, in °818 werd er  2 "mansi" gevraagd voor een dotatie.

Het Kapittel van °803 maakt melding van de "mansi integer" dit is 12 bunders land.  Mocht onze parochie dateren uit de rechtstoestand van kapittel °818 met dotatie van 2 "mansi" of 24 bunders , dan had dat perfect gekund. Maar het is zeer wonderlijk dat die 2 "mansi" elk afzonderlijk op een aparte locatie liggen, 12 bunders op het Meuzegemsvelt en 12 op de Opperste Kouter. Die 24 bunders liggen niet verspreid over het hele domein. Het is dus perfect mogelijk dat in °803 , 12 bunders zijn vrijgemaakt en 15 jaar later nogmaals 12 bunders.
Opvallend hieraan is dat deze blokken niet tegen elkaar liggen;  er ligt een ruimte tussen. Deze ruimte gelegen tussen de Opperste kouter en Meuzegemveld, behoort tot de parochie Rossem. Nochtans maakte deze ruimte deel uit van het Meuzegems domein  maar behoorde het vroeger parochiaal tot de moederkerk in  Osselt. Deze ruimte is nadien  vrijgemaakt om de parochie Rossem op te starten. Een gelijkaardige situatie vinden we in Imde. Opvallend hieraan is dat deze blokken niet tegen elkaar liggen, er ligt een ruimte tussen. Deze ruimte gelegen tussen de Opperste kouter en Meuzegemveld, behoort tot de parochie Rossem. Nochtans maakte deze ruimte deel tot van het Meuzegems domein  maar behoorde het vroeger parochiaal tot de moederkerk in  Osselt. Deze ruimte is nadien  vrijgemaakt om de parochie Rossem op te starten. Een gelijkaardige situatie vinden we in Imde.

De synode van Salz , eveneens uit °803, vermeldt het voorkomen van het bouwen van een groot aantal eigenkerken, een bisschoppelijke verplichting aan de eigenaars van een nieuwe villakerk op voorwaarde dat de nieuwe bidplaats geen inbreuk zou maken op de tienderechten van de reeds gevestigde kerk. Dit besluit werd meermaals herhaald, o.a . in het Kapittel ° 813.

Nog een argument dat pleit voor °803 : als gevolg van de kerkelijke en burgerlijke wetgeving op de tienden, zag een eigenaar van een grote, ver van het parochiecentrum gelegen villa er vaak voordeel in om op zijn domein een kerkje te bouwen  waardoor hij aanspraak kon maken op de tienden van dit domein. Niet alleen verhoogde hij aldus zijn comfort, maar als eigenkerk-heer kon hij tevens een gedeelte van deze tienden voor eigen gebruik aanwenden. Dit werd hem echter niet gemakkelijk gemaakt door de reeds gevestigde kerk die zich een gedeelte van haar tienden zag ontglippen en door de bisschoppelijke intenties  die allerlei maatregelen uitvaardigden om de ijver van stichtingen van nieuwe bidplaatsen af te remmen.

°803 is best mogelijk .............

10:23 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.