19-12-11

1742 .......het testament van Benedictus Darthé ....... pastoor Meuzegem

Benedictus Joannes Darthé °Brussel 25.02.1722 +Meuzegem 03.09.1794  

Darthe 2.JPG

In 1742 legde hij plechtig zijn gelofte af in Dielegem, werd priester in 1745 en daarna onderpastoor in verschillende parochies, waaronder te Heembeek in 1767. Daarna werd hij supprior en provisor van de abdij van Dielegem en tenslotte was hij bijna 20 jaar zieleherder in Meuzegem van 02.04.1775 tot 03.09.1794.  Hij stierf ten gevolge van een buikloop; volgens sommige bronnen was dit te wijten aan de plagerijen van de Franse heersers tegenover de Christelijke gemeenschap.  

Net voor hij in 1742 zijn gelofte aflegde maakte hij een testament op voor de Brusselse notaris Damiens.  Hij begunstigde voor 200 gulden de prior van de abdij van Dielegem, EH Joannes de Becker, voor zijn opleiding binnen de abdij tot en met het celebreren van zijn eerste mis. Hij voorziet 600 gulden voor zijn voogd die de som zal beleggen en waarvan de intrest, (a ratio van 10 stuyvers per mis) zal besteed worden aan de gedenkmissen voor zijn ouders, grootouders en vrienden. Zijn kozijn Michael Stillemans zal 600 gulden ontvangen en beleggen met een lijfrente van 3.5 %. De overschot gaat naar twee juffrouwen: Carolina van der vorst en zijn nichtje Elisabeth van der Linden.  

test 1.JPG"Op heden den terthiensten september seventhien hondert twee en viertigh comparerende voor mij onderghescreven als openbaeren notaris geadmitteert in haere majesteydts souvereijnen raede geordonneert in brabant tot brussele residerende, ende in de presentie van de getuijghen naergenoempt den heere benedictus joannes Darthé ongheprofest religeus in d’ordre van den heylighen norbertus binnen de vermaerde abdije van Dielegem , gesont van lichaem, gaende ende staende, sijne memorie verstant, ende sinnen over alles machtigh wesende, gelijck aen mij notatie, ende de naergenoempde getuijghen volcomentlijck is ghebleken, den welcken alsoo hij van intentie is soo tot meerdere eere, ende glorie godts, als tot saeligheijdt sijnder siele metten eersten, ofte naer weijnighe daghen te doen sijne sollemnele professie in de voorschreve abdije van Dieleghem, dan heeft eerst ende vooral willen maecken ongedwonghen van jemandt vuijt sijnen eijghen, ende vrijen wille dit sijn testament, ende ordonantie van vuijttersten wille willende, ende begeerende dat het selve sal stadt grijpen, ende sijn volcommen effect sorteren het sij bij forme van testament, codicille donatie tusschen de levende, ofte ter saecke van de doodt, ende anderssints , soo ende gelijck een christen mensche testament alden best naer de geestelijcke, ende werelijcke rechten soude connen ofte moghen subsisteren niet tegenstaende alle sollemniteyden van recht en de costuijme wegen gerequileert in dese niet en waeren geobserveert aen de welke hij mits desen wel expresselijck heeft gederogeert, revocerende tot dien ende wederroepende alle voorgaende testamenten, codicillen, ende alle andere maechagien ofte specien van vuijttersten wille bij hem testateur hiervooren ons eenighsinds ghemaeckt tot sij voor notaris ofte ander signature in den eersten heeft hij heere bestateur sijne aenstaende met godtsgratie te doene professie gerecommandeert in handen van godt almachtigh sijnen schepper, ende salighmaecker, maria sijne ghebenedijde moeder, den heijlighen norbertus, ende allen het hemelchgeselschap verhopende dat de selve sal gheschieden soo tot meerdere eere, ende glorie godts als tot saligheijdt sijnder siele alsvoren.

waermede comende ter dispositie van sijne tijdelijcke goederen hem bij godt almachtigh op desen wereldt verleent, wilt, ende begeert hij testateur dat vuyt sijne naerlaetenteijdt sal worden ter handt ghestelt aen sijnen eerweerdighen heere prior een somme van twee hondertvijftigh guldens courant gheldt, het gene sal dienen tot sijne noodtsaeckelijckheijdt, het welck hij sal noodigh hebben tot den dagh van het cellebreren van sijne eerste misse.

Item is den wille, ende begeerte van hem heere testateur dat sijnen gewesenen momboir sal aenleggen op lijfrente eene somme van sesse hondert guldens courant gelt ten lijve van hem testateur om voor den interest van dien gecellebreert te worden soo vele missen van requiem tot laeffenisse van de sielen van sijne ouders, grootouders, en de andere overledene vrienden, als den selven interest jaerelijcks sal vuijt brenghen a rathe van thien stuijvers jeder misse.

ende ingevalle sieur michiel stillemans sijns testateurs cosijn de voorschreve somme van sesse hondert guldens courant gelt wilt behouden op erffrente a rathe van drij ende een half parcento tot datter sal gevonden worden eene occasie om die ter lijffrente aen de leggen dat het hem sal gepermitteert sijn ende daer van optie, ende keus hebben.

verclaerende voorts hij testateur dat alle sijne schulden voldaen sijnde, ende alle sijne noodtsaeckelijckheijdt alnoch noodigh hebbende betaelt, ende besorght sijnde, den wille, ende begeerte te sijn van hem testateur dat hem allen den overschot van sijne naerlaetentijdt sal gheproffiteert, ende genoten worden door jouffrouwe Carolina de foret, dochter josephus de foret, ende elisabeth van der linden sijne testateurs nichte.

preserverende hij nochtans testateur hier inne de macht, ende faculteijdt om dit sijn testament, ende ordonnantie van vuijtersten wille te revoceren, annulleren, veranderen, verminderen, ende corrigeren, soo dickwils hem dat goetduncken, ende ghelieven sal.

ende aen den heere testateur, ende getuijghen door mij notario ghevraeght sijnde ofte sij conden schrijven, hebben alle geantwoordt dat jae.

Aldus gedaen, ende ghepasseert binnen de voorschreve abdije van dielegem, ten daeghe, maende ende jaere voorschreven ter presentie van jan de Becker, en maximilianus Buijs als getuijghen hier over gheroepen, ende ghebeden sijnde de minute deser becleedt met eenen segel van twelf stuijvers bij den voorschreven heere testateur, ende getuijghen beneffens mij notario onderteeckent s. quod attestor. q: Damiens nots 1742.

12:31 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.