30-01-12

"VASTENAVONDKLAP" en andere gedichten van de MUZE van Meuzegem......... JF Stallaert ................deel 3

1814 : 21 november vierde Pachter van Overstraeten zijn 25-jarige jubile met Juffrouw Petronella Peeters. Ook JF was van de partij en vervaardigde volgende kluchtdicht :

Ik gaen wat zingen, soo ik plag,       Op desen bleyden jubeldag,

Van dit fris en nog jeugdig paer        Die heden vyfentwintig jaer

Syn in het echte trouwverbond       Nog wel te pas, kloek en gezond.

Zij schijnen beyde, soo men ziet,       Nog tot de dertig jaeren niet,

Besonder de Jubilares;             Zy sou nog maeken goed cares;

Indien sy nog te trouwen waer,       De beste jeugd, die liep haer naer;

Zy is soo jeugdig, fris en vet,       Geen rimpels in haer hoofd geset,

Zy hoeft geen bril, is rap in ‘t gaen,       Moet voor geen meysken achter staen;

Zy overtreft ook op den dans       Die dansen om den rosenkrans,

Soodat zy eens op dese wijs        Gewinnen heeft den eersten prijs,

Omnium votis, soo men segd,        Is desen prys haer toegelegd.

s’Is ook een minnaer van den boog,        Waermee sy schiet seer juist en hoog;

Soo schoot sy lest een vogel af,       Een tenne schotel, ‘t is geen kaf

Soo dat er niet en wordt gedaen       Of sy weet d’hand er aen te slaen ;

En boven al, dat haer wel staet,       Zy houd in alles regelmaet

Doet nog haer keuken allen dag,       Soo snel als sy wel eertyts plag;

In ‘t maeken van den coffe, ziet       Daerin kent sy haer meester niet;

Soo dat ik tot lof zingen mag          Dit rymdicht op haer jubeldag.

Nu keer ik my tot haeren man,         Waervan ik ook wat seggen kan

Sal maer een klucht verhaelen gaen      Van dat hy onlangs heeft begaen;

Van ander daeden, wijs beleyd,       Dat is van overlang gezeyd.

Het oude spreekwoord leerd en segt :       Haelt geen ou’ koeijen uyt den grecht.

Wel hoed dan, vrinden, ‘t misverstand       Van onsen vrind, den Jubilant;

Let eens hoe dat een wysen man,           Bij wijlen ook eens missen kan.

Lest kwam een waegen reyden aen       Met sacken patatten gelaen,

Terwyl den man stond aen syn poort ;       Heel vlugtig kwam den waegen voord.

Hy sprak, Caloeter, blijf eens staen,       Tot dat ik hier heb afgedaen,

De sacken die op waegen sijn           Die ik vermeyn te syn de mijn’,

Ik ben het draegen niet gewent       Maer mits hier niemant is ontrent,

Soo sal ik selfs den draeger sijn,       Al kost het my wat moeit’ en pijn.

Caloeter stond geheel verbaest;       Hem dogt dat Overstraeten raest;

Sprek : wel, Van Overstraeten, ziet,       Syn dit van u patatten niet;

Gy kent de peerden, en ook mijn,           Hoe konnen sij dan de uwe zijn ?

Hiermede reed Caloeter aen             En liet Van Overstraeten staen,

Die al drupneusen ging in Huijs,        Met ‘t hert vol speyt en groot confuijs.

Hy dagt : komt ‘t uijt, dit vremt geval,        Een ider met my lachen sal ;

En inderdaed, wie soude niet             Lachen als soo een klucht geschied !

Nu als Caloeter t’ huijs quam aen,            En aen syn meesters deed verstaen,

Het vies geval op dien dag                Berstten zy uijt in eenen lach;

Nu ziet men, was’t, hoe dat een man        Van wys beleyd ook missen kan.

Hiermee koom ik te sluyten dit;        Blijft hier of daer wat buijten ‘t wit,

Dat sal men op het vyftig jaer         Hier singen van den Jubelaer.

Laet ons hun wenschen veel geluk        En dat zy, met of sonder kruk,

Nog vieren hunnen jubile              Van vyftig jaer, in liefd’ en vre.

 

1792 : "Rym-zang opgedraegen aen Mynheer de Backer, woonende op den Bouw, door de Musikanten van Merchtem in de maend mey 1792

Den lange wintertyd en stuere koude daegen,       Die Boreas ons gaf door sneeuw en haegelvlaegen,

Benam al onse vreugd, vernielde ons joleyt ;       ‘T Musiek scheen in den rouw door ‘s winters bitterheyd

Men hoorde nouwelycx nog instrumenten spelen,       Noch ‘t oversoet geluyd der aengenaeme velen ;

Basson en clarinet, walthorens hol geluyd,       ‘T Had al een wintertoon, ook d’aengenaeme fluyt !

‘t Is niet alleen bij ons, men vind het by de dieren,       Die in het eensaem woud, in de warande swieren:

Haer aengenaem gezang van vogels altemael       Is ‘s winters al in treur, men hoord geen nagtegael ;

Hun sang die was gestilt, zy hadden ‘t woud verlaten,       Sy vluchtten al gelyk als ontrouw onersaeten,

Sy trocken al uyt ‘t land naer eene vremde kust,       Waer s’hadden warmer logt, nae hunnen wensch en lust

Maer soo den winter fel van hier was afgeweken,       En dat den lentetyd den kop heeft opgesteken,

Het woud verwermt, vergroent door Phebus straelen heet,      Sag m’hun al weer in ‘t land, en tot den sang gereet

Men hoorde dag en nacht ‘t gesang de nagtegaelen,      Koeckkoeck en ander meer, te veel om op te haelen

Haer vreugd is ongemeyn, ‘t scheynt eene melodey       Door hunnen soeten sang met desen groenen mey

 

1812 : "Houwelyks-min-triumph aen mynen vriend Josephus Briers, orkest-meester der Harmonie en Joanna goossens, een liedeken opgedraegen door de sangers deser kercke aen Joseph Briers, nieuwen organist, in den jaere 1812, naer het overlyden van Laurentius Schuerewegs"

"kalckoene klagt op het tractement van Mr Jacobus Briers"

"Vreugde-gezang ende gelukwensch in eerbied opgedraegen aen Petrus Raymondus de Kock en de Joanna Catharina Briers, in egt getreden .....

 

1791 - 1798       Gedichten tussen de Heer van Merchtem , Peytier en JF

"1791- Aenspraek van den graef van Half-Vasten aen Mr en Mev Peytiers"

"1798 Aen een myner vrienden korts daernaer in Huwelyk getreden"

"Op het vertrek van den heere van Merchten ende syne Gemalinne naer de stad Mechelen, hun aldaer domicilierende"

"Op de wederkomst van den Heer J.A. Peytier"

"Op den trouwdag van Jo Ed Peytier"

"Lofgesang op de blyde geborte van Patricius Peytier"

1804. Jan -Frans leed dat jaar "aen eene doodelijke ziekte" . Hij herstelt en dankt "de Schepper" met een gedichtje van Vondel uit 1621 "Gebed uitgestort tot God over mijn gedurige kwijnende ziekte"

 

1806-1807-1808 en 1818 dichtte hij "Nieuwjaerswenschen aan den heer pastoor Horckmans" die hem vereerde en hem meermaals aan zijn tafel uitnodigde.  

Gy, lieven herder, ‘k bid, beschermt my in u stal,       beschud my van den worf en ander ongeval

Opdat ik, naer den tyd van dit ellendig leven,       Aan mynen Heer en God mag dees getuygnis geven

Myn herder Horckmans heeft my trouw beschermd, gevoed      Met d’hemels medecyn, en van den wolf behoed

........

‘k Wensch dat u herderstaf mag bloeyen als het graen,       Dat men in somertyd siet in de velden staen

‘k Wench dat g’een ryken oost, veel vrugten moogt vergaeren,       En dat uw schaepenstal mag blyven uyt beswaeren

........

Eer dat den daegeraet verschynt op onse kusten,       Ontwaekt hy door de sorg, hy kan niet langer rusten,

Maer peynst wat noodig brood hy sal zyn schaepen bien,      Waerdoor zy suyver, reyn, ten hemel mogen vlien.

1807 "Gedicht op Petrus Opdebeeck, als schietkoning van St Antonius Gilde

1809 "Gedicht ter gelegenheid der ambtsbeetreding van den Heer Joannes Anthonius Taverniers, als peisrechter van ‘tcanton Assche"

Die bedankt JF met een klein gedichtje :

Myn hert was opgepropt, ‘t belette my te spreken       Neemt aen dan mynen wil voor woorden die ontbreken

‘k bedank u al te saem, dog ben niet dien gast       Aen wie al desen roem en lofbetuyging past.

 

1801    "28 augustus verjaring van den trouwdag van Heer en dame Peytier" 

Ja, ‘t is maer al te waer, ‘t lot heeft u opgeleyd       Den mond te steken aen den kelck van bitterheyd

deer dat hy soetigheyd de lippen konde schenken       Van u, mevrouw, van u, Mynheer, wat hard gedenken

Daer is geweest een tyd, dat uw gevoelig hert       Was overgoten met een onuytspreekbaar smert

Wat hebt gy dan beproeft, wat heeft men u doen lyden      Naer onweer schynt de zon, naer lyden komt verblyden.

Gy hebt gezegepraelt, in weerwil van den nyd,        En van uw naeste bloed ender baetzuchtigheyd.

Thien jaeren zyn vervuld van dat gy hebt verkregen,       Den zagten egten band door huwelykschen zegen 

Gy wierd, tot zoeter vreugd, van onlust dan verlost       Men agt den pand te meer als hy ten duersten kost.

1812 "aen den eerwaarden heer Josephus van Zeebroeck, vijf en twintig jaar pastoor te Londerzeel"

carnaval 5.jpg

In deze tijdsperiode bestond "Karnaval" nog niet , maar alle symptomen vind je terug in "vastenavond-sottendag", vanouts een Germaans feest. Vastenavond was de vooravond van de vasten, die begon met Aswoensdag. 

Vastenavond was feestvieren, ruwe spelletjesspelen met dieren, gansrijden, katknuppelen, verkleed dansen liefst in de klederen van de partner; de zot werd de koning, de slaven werden de meesters; kortom een laatste kans om je vol te proppen. 

Op vetten dinsdag, de dag van Vastenavond, werd al het vet in huis opgemaakt omdat het anders zou bederven. Er werden spekpannekoeken en oliebollen gegeten en de drank vloeide rijkelijk. Nadien was het 40 dagen sober leven tot stille zaterdag. De dag na vetten dinsdag was Aswoendag, dan werd de palmtakken die vorig jaar gebruikt werden voor Palmzondag verbrand tot as. Nadien met olie vermengd en dan toegediend als kruisje op het voorhoofd. 

 

carnaval 4.jpg

 

1813 "Tracktement bij JJ van Overstraeten, Vastenavondklap, verhaelende eenige belachelyke gebeurtenissen voorgevallen aen de persoonen die alhier volgen in het gedicht........

........ de pastoor, onderpastoor, de Backer, de Reus, Briers, van Kerckhoven, de doctor en de gastheer zelf."

  

 

 

 

Wat wil ik alhier versieren       Ofte schryven tot plaizieren, 

‘t Geen op desen blyden dag        Idereen vermaken mag? 

‘t Is by ons veel jaer geleden       Doen men wird te gast gebeden, 

‘t Zy by d’een of dander vrind       Dat m’iet las dat tot vreugde dint 

carnaval 01.jpg

 

Dus om dit te onderbouwen       Alhouwel myn geest gaet flouwen, 

Om des tyds omstandigheyd,       Heb ik nog dit dicht bereyd, 

Jae, gemaeckt voor de goey vrinden       Die zich hier aen’t berd bevinden

By den alderbraefsten man       Mits hy wel tracteren kan. 

maer, om na elcx tand te fluyten       Soo en kan ik my niet uyten. 

Is ‘t te kort of lang geralt        ‘T Moet dan syn gelyk het valt ; 

En van ider wel genomen       Een Poeet en mag niet schromen 

Word gy hier of daer gefrult         Legt een plaester van geduld 

Om hier tot de saek te komen            Van dat ik heb voorgenomen,

 oorsprong_2.jpg

En te brengen elk tot lach,       Is den vastenavonddag 

Dag van gecke spotternyen,       Dag van viese sotternyen 

Dag van malle dertelheyd,       Dag van ongebondenheyd. 

Wat siet men daer niet geschieden,       Van soo jonge als groote lieden ! 

Ider op besonder wys       Wilt behaelen d’hoogsten prys. 

D’een die loopt met kromme benen,         Bult van ‘t hoofd tot aen de teenen, 

Lyn, die treckt Cornelis broeck aen,        Styve Nelis Lyntjens rock aen; 

En soo loopen sy de straete,        Sot, sottin, in malle praeten 

......

oorsprong_3.jpgMen siet ook d’hel uytgelaeten,       Duyvels loopen langs de straeten. 

Op den vastenavonddag           Soo men over twee jaer sag. 

Oock syn er nog uytgelaeten,       Die daer loopen langs de straeten 

En verthoonen wat is geschied       Tot iemands leet ofte verdriet. 

Eventwel ik gaen dit volgen,        Al was elk op my verbolgen, 

‘k Wil gaen haelen voor den dag       ‘T Geen een tyd verborgen lag. 

‘t Sal maer syn tot recreatie        Van de g’heele invitatie, 

‘t Is nog heden soo het plag,        Vastenavond-sotten dag 

07:33 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

26-01-12

De MUZE van Meuzegem , JF Stallaert Deel 2

Intussen is Jan-Frans op jonge leeftijd gehuwd met Catharina de Witte uit Meldert en krijgen ze tussen 1773 en 1784 zeven kinderen, waarvan Henricus , die de stiel voortzet en het nageslacht nog beroemde Stallaerts bezorgt : de kunstschilder Karel en de filoloog Karel-Frans.

Deze laatste verzamelde de gedichten van zijn grootvader : " Kerstliederen, Nieuwjaarsliederen, Driekoningenliederen, en liedjes ter opwekking der vroolijkheid, drinkliederen, veld- en minneliederen."

1780-1795 "Driekoningenlied"

driekoningen.JPGHoort, Sion, wat ik heb vernomen      Van een ‘s hemels bode, die my heeft verklaert,

Dat onsen Saligmaeker is gekomen      Uyt een suyver maegd, die hem heeft gebaerd.

Dus en weest niet meer beswaerd;      Gaet met vreugd nae Bethleem waerd,

Met u stemmen klaer      Singt den jongen Koning lof in ‘t nieuwe jaer.

.......

Tot Bethleem moeten wy hem gaen soeken,      In Davids stad, zoo ons den Engel zeyd’ ,

Gewonden in arme leyne doecken,      In een houte kribbeken is hy geleyd.

Aenziet syn ootmoedigheyd       En syn hooge Majesteyt,

En aenbid hem daer,       Singt den jongen Koning lof in ‘t nieuwe jaer.

.........

Laet ons hem gaen soeken sonder flouwen      Ende sien waer onsen jongen Koning woont,

Laet ons ook devotelyk aenschouwen       Met wat kroon syn moeder hem heeft gekroond.

Oodmoedigheyd sy hem bethoond,        Ziet hoe gy u hier vertoond,

Gy hooveerdige schaer,               Singt den jongen Koning lof in ‘t nieuwe jaer.

...........

Gy, hemels Sion, door dese dingen      Weest in den Heere verbleyd met groote vreugd,

Wilt nu eenen schoonen lofzang singen        Voor uwen Koning, die u soo heeft verheugd;

Want gy hem wel loven meugd,        Voor syn gratie ende deugd,

Ook syn liefd aen elk kenbaer,         Singt den jongen Koning lof in ‘t nieuwe jaer.

1780-1795 "Mei-Liedeken op de stemme van : Je ne suis qu’une bergère "

herderinnetje 2.JPGWeest gegroet, myn herderinne,       Troost en vreugd van myn jong hert,

Ik u boven al beminne,         Weest den troost in myne smert ;

Laet my weyden uwe schapen,        In dees groene klaverwei, 

Laet ons saemen vreugden raepen,      Met dees aengenamen Mey 

1780 - 1795 "nieuw Minnelied op de stemme van : Pauvre Jacques "

clarinde 2.jpgSchoon Clarinde, die myn hert ontrust,      En lyden doet vreede pynen,

Wanneer sal, naer myn wensch en lust,      Den blyden dag der trouw verschynen !

Noyt vind ik rust, by daegen nog by nagten,       Als ik ben ver van myn vriendin,

Myn ziele treurt, myn hert is vol van klagten       Ach, wat moet ik lyden om die ik min !

1780-1795 "Lied tot vermaek en Lof der Musikanten van Merchten, op de stemme van : Tantum ergo "

UIT DE LOFSPRAAK DER MUZIEK

Ovidi, die Parnassus’ hemelryk verheft,     Geeft g’lorie aen ‘t musiek, dat alles overtreft;

Merchtensche compagnie, keert weer tot u beginnen,       Van het soet musikael, wilt dese konst beminnen,

bacchus 1.jpgLegt een vast fondament in liefde met malkaer,      Dan sal de compagnie nog dueren menig jaer ;

Dan sal men ondereen nog vele vreugd genieten       En met Bacchustraen ons drooge keel begieten.

‘t Geheugd u ende my, hoe dat het voortyts gonck      En in wat soet vermaek men bier en wynen dronck ;

Het waere my te lang dit alles op te halen,       Waer dat men schonck den wijn in steden, ruyme zalen,

In dorpen groot of kluyn, by daegen of by nagt.      ‘tMusiek brengt ‘t grootst vermaek aen die de konst betragt.

TOT LOF DER MUZIKANTEN.

Confraters, wat soet vermaecken     Is’t als wy syn saem vergaerd !

Wie kent aengenaemer saeken        Hier op dese ronde aerd ?

Als men hoort de instrumenten        In accoord op maete slaen,

En daerby vrolyke venten :      Geen plaisir en heeft daer aen.

muzikanten 2.JPGLaet ons saemen accorderen       In liefde en minsaemheid,

Ende nergens in generen,       Het musiek swygt voor gen tyd.

Neemt fluyten en clarinetten,       Violen, octaef daer by,

Walthorens, Basson, wilt letten,     Op de maet maekt melody.

Wilt, vrienden, hier vrolyk wesen,        Met dies aengenaeme feest,

‘t Plaisir kan de pyn genesen      En verkwikken onsen geest.

Laet nu alle droefheid vaeren,        Maekt plaisir in eer en deugd,

Opdat wy nog vele jaeren         Hier genieten dese vreugd.  

Schenckt de glasen vol in ‘t ronde,        Bacchus traen die smaeckt seer soet,

Drinkt se uyt tot op den gronde,        ‘t Sal u maeken wel gemoed.

‘t Is het musikanten leven           Altyd drinken buykxken vol;   

Die komt voor den drank te beven,         Mag niet leeren mi, fa, sol.

1780-1795 "Liedeken op de aengenaeme groenigheyd van velden, weyden en bosschen, op de stemme van Lest kwam Cupido my ontwekken"

cupido-t11218.jpgO woud, waer ik met myne schaepen      Soo dikwyls vind myn herten lust:

Woud, waer de herders vreugd in raepen,       Woud, daer men is soo seer gerust;

Woud, ‘t welk den staet oft hooge prachten,       Oft haet, oft nyd, niet en wild agten,

Gy syt de moeder van de rust.      Wat baet scepter aen de vorsten

Sonder olyftakken verciert ?       Naer staet, naer pracht, sy altyd dorsten,

celadon 2.jpgHoe groter ryk, hoe meer verdriet :      In ‘t woud hoort men Thyrsis spelen

En Celadon een deuntje kwelen,        Daer ‘t pluymgevogelt tiereliert.  

Nu, sing eens dan, myn beminde,       Singt hy, ik speel de moesel fluyt ;

Den echo laet door vreugd hem vinden,     En bootst ons naer met soet geluyd ;

Wy vinden lust  in soete lusten,                 Geen hofsche tong komt ons ontrusten

Ons rust vry groote rust beduyd.        

In plaets van most of soete wynen          Met kruyt en suyker ondermengt,       

Drinken wy ‘t voedsel der fontynen,      ‘t Welk ons geen hooft of herssens krengt ;

Hun huys vol goude leir of laken,         Wy, ons met groen gewas vermaken, 

‘t Geen de natuer te voorschyn brengt.        Leeft woud, ‘t welk weerdig is gepresen,       

Leeft woud, leeft, moeder van de jeugd,      Leeft lang, en die daer inne wesen,

Leeft , leeft, o vreugd                                 - lof van de deugd,     

Leeft, woud, vervremt van hooge staeten,       Leeft, woud, ‘t welk ik noyt sal verlaeten,      

Want gy alleen syt myne vreugd.    

1808 gedicht voor pachter van Overstraeten "Testament van het verken"

voorafgegaan van deze tekst : Op heden den dryentwintigsten december 1808, hebbe ik, vet gemest varken, gezond van lighaeme, gaende ende staende, myn verstand en memorie over alles magtig ende volkomentlyk gebruykende, gelyk dit aen mynen Meester ende Meesteres klaerlyk bleke, overdenkende de sekerheyd des doods ende de onsekerheyd van de ure der selve; daeromme, niet wenschende uyt dese weireld te scheyden sonder alvooren gedisponeert te hebben van myn vet gemest corpus, dit myn testament gemaeckt, uyt eygen, vryen, liberen wille, ongedwongen van iemanden, revocerende, casserende, dood ende te niet doende alle voorgaende testamenten, codicillen ende alle andere instrumenten smaek hebbende van uytersten wille voor date deser eenigsints gemaeckt, ende sal dit alleen worden achtervolgt ende syn effect sorteren. Volgens de schikkingen dezes testaments waren de pachter en de pachteresse algemeene erfgenamen, op last van de volgende legaten : aan den pastoor, den kop, aan den onderpastoor, het hert en eene ribbe, aan den doctoor, de tong, aan Afschrick, het recht oor, aan zijne vrouw, eene pens, aan Briers en zijne vrouw, twee nieren, met de licht, aan kerckhoven en zijne vrouw ........ 

varken.JPG........ twee lieve menschen       Die quaemen tyd aen tyd naer myne dood te wenschen,

Twee pinten lever crans,       En voor ‘t lest aen Papa Stallaert, de maeg,

Den smal est, blaes en steert, de vetpens en den kraeg.

.....

‘k Heb ‘t u al gelaeten, ‘      k wensch, dat het u baeten mag,

En dat hy nog van ooms en nigten erft :    ‘t En gebeurt dagelyckx niet, dat er een vet verken sterft.  

1809 tractement bij van Overstraeten, JF vrolijkte het feest op met een "klagt-lied"   "het schaep wordt ter dood geleyd ende spreekt aldus tot syne Meesteresse met de stemme van : Pauvre Jacques, quand je suis pres de toi : (Lisabeth is de 14-jarige dochter van de pachter)

Ach, myn Meesteresse, wat gaet u dus aen,    Dat ge myn soet leven gaet verkorten ?

Ik, die in ‘t minst u noyt en heb misdaen,       Wilt gy het jeugdig bloed doen storten ?

schaap.jpgIk was verblyd als Lisabeth my leyde       Naer het geklavert’ of groene wey,

Waer ‘k my verlustigde aen haer zyde,        Onder ‘t gespel van d’herders melody.

Wy waeren saem in de wellustigheden       Van ‘t groene woud, onder ‘t vogelgezang,

Sy streelde my door zang en soete reden,      ‘k Huppelde en sprong somwylen uren lang.

Sy bragt my t’huys en leyde my te ruste,        En sloot de deur tot myne sekerheid,

Ik twyfel nog of sy my niet en kuste,          Sy had de grootste sorg voor myn onnooselheid.

Ik toonde haer al myne minsaemheden,          Ik toonde haer al myb getrouwigheid,

Ik toonde haer al myn eenvoudigheden,        Maer, ach! ‘T onnoosel schaep word nu ter dood geleyd. 

Waarop de Meesteres (antwoordde met zang en met vol geduld en troost tot het stervende schaap) op de stemme van : Locht op mijn lief Cathrientje

Ag, soete schaep, het doet my pyn,      Dat gy nu moet gaen sterven,

En Liesbeth sal ook droef syn,        Dat s’u nu moet gaen derven ;  

Maer, hoe het gaet of niet,        In alles leyd verdriet,

Wy moeten ook eens sterven ;        Daerom steld u gerust ter dood,

G’en sult toch niet bederven,       Want ik de vrinden heb genood.

Die sullen maendag sonder fout,        Hier op u uytvaert wesen,

Tot eten van ‘t gebraed en bout        ‘k Wed, gy sult syn gepresen,

Dat g’u hebt wel getoeft,        En vet syt soo ‘t behoeft,

Het is een deftig leven        Als men naer daed nog lof behaelt

Wilt voor geen sterven beven,       G’hebt noyt in deugd gefaelt.

Wederantwoord van het schaep :

Wel, als t soo is, Meesteresse soet;      Soo wil ik van hier scheyden ;

Trekt af myn leste druppel bloed,       ‘k En vrees geen dood nog lyden.

Stelt my u vrinden voor,        Ook alle die op ‘t spoor,

Hier aen de taefel komen ;       U vrinden syn de myn, vrindin

Dat’t hun mag wel bekomen,           ‘t Vet druppen van de kin 

Meesteresse singt aldus tot haere vrinden :  

Couragie, vrinden, mits het schaep       Stirf met soo goeden wille, 

Tot uwen lust valt niet in slaep,       Wilt hier geen tyd verspillen ;

Eet van den vette bout,       Daer ligt nog een in ‘t sout,

Couragie, lieve vrinden,         Myn hert ook op de tafel staet, 

Beneffens myn beminden ;       De vrindschap best versaed.  

21:24 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

21-01-12

de MUSE van Meuzegem ..... Jan-Frans Stallaert deel 1

lourdes cc 1980 3 002.jpgIn 1868 schrijft Karel Frans Stallaert , letterkundige, filoloog, archivaris, leraar, publicist, taal- en geschiedkundige, kleinzoon van Jan-Frans Stallaert, een brief aan zijn kinderen met daarin de mededeling dat hij de gebundelde gedichten van zijn grootvader gaat uitgeven.

"Uw overgrootvader had onze moedertaal lief en heeft die op eene niet gansch onverdienstelijke wijze in dichtmaat beoefend. Indien ons Dietsche Vaderland de gerustheid in zijn bestaan had mogen blijven genieten, welke de vereeniging met Noord-Nederland het geschonken had, zou ik de zwakke voortbrengsels zijner pen wellicht onwaardig geacht hebben van den schat onzer Nederlandsche dichters. Edoch, de dreigende gevaren waaraan onze volksgeest is blootgesteld, en de zucht, die mij bezielt, om dezen zoo laat mogelijk in de toekomst levend te houden, hebben mij aangezet om de keurigste gedichten van uwen overgrootvader openbaar te maken, opdat gij het U, des noods daardoor, tot plicht maakt uwe Vlaamsche nationaliteit getrouw te blijven, en dat de trouw geblevene Vlamingen er een middel aan hebben om U, des noods, ‘t welk God verhoede ! Tot het Germaansch element terug te roepen.

In desen geest wijd ik U de Dichterlijke nalatenschap toe van uwen grootvader, en zegen U,

uw vader,      Karel-Frans Stallaert

Schaarbeek, den 23sten september 1868."d'ours.jpg

 

 

 

 

  

Joannes Franciscus is geboren op een hofstede te Meuzegem , niet ver van de pastorij  ..........  heden Meuzegemstraat 88 , waar enkele generaties geleden het gezin d’Ours-van Hemelrijk en d’Ours-d’Ours heeft gewoond.

 

 

 

 

 

J.F. is er geboren op 3 december 1751 en een dag later gedoopt als "Franciscus". Hij was de zoon van landbouwer Adrianus Stallaert en Elisabeth Stallaert . (Adriaan trouwde met zijn nicht Betteken, die 100 meter verder woonde op het Hof ter Eyken) Het gezin bestaande uit 9 kinderen kende veel pech en had vooral af te rekenen met ziekten.  Zo stierven in 1746 op minder dan 2 weken tijd vier van hun kinderen, Joos 2 jaar, Adriaen 4 jaar, Jan-Frans 8 jaar en Jacobus 15 jaar.  Twee jaar later begroeven ze Jan-Frans amper 2 jaar oud en op 4 december 1751 stierf moeder Elisabeth bij de geboorte van een tweeling. Een doodgeboren kind nog snel gedoopt door de vroedvrouw werd samen met de moeder begraven en de andere zoon werd "gebaptiseerd" als Franciscus, maar kreeg later "Jan" als voornaam. Vader Adriaen bleef achter met Jan-Frans, de kleine Barbara 3 jaar, Anna Maria 11 jaar , Jan Baptist 16 jaar en Hendrik 18 jaar. Vermoedelijk bekwam vader Adriaen een deel van de erfenis van vrouw Elisabeth en kon hij zich in 1759, na de dood van zijn schoonmoeder Catharina Timmermans, vestigen in het Hof ter Eycken.

 

maalderij 3.JPGDe kleine J.F. werd toevertrouwd aan zijn tante Anna Maria en oom Joannes Baptist van Elewyt, die bakker was te Merchtem op de verbrande hofstee op de Varkensmarkt. (heden Cafe Maalderij)  

Zij bleven kinderloos maar de kleine JF werd goed opgevangen. Zijn oom stuurde hem op jeugdige leeftijd naar de plaatselijke dorpsschool in de hoop een bekwame opvolger te hebben, en dat werd hij later ook , bakker op dezelfde hofstede.

 

Net 20 geworden stuurde zijn oom hem naar Brussel "om zich ook met de fransche taal gemeenzaam te maken"

 

brambilla de flecheres.jpg Zijn latere boezemvriend Christophorus Brambilla de Flesschieres , burgemeester van Merchtem, dicht hem toe :

Moesten hem zijn vrienden zoeken,

Zij vonden hem op eenen kant      Met eenen boek of schrift in d’hand.

't Zij voor het schieten op de doelen, 

‘t Zij voor het kappen naar den haan,     Of ‘t bollen op de rollebaan ;

‘t Zij om den vogel af te lappen,       ‘t Zij om te vezelen of te klappen, 

Of om te kaatsen met den bal,       Hij was den eersten overal. 

 

Cats.jpgVondel 2.jpg

JF was een liefhebber van muziek, speelde clarinet en fluit en had de kunst van het dansen behoorlijk onder de knie.

Toch verzuimde hij de dichterlijke muze niet ..... vooral Judocus van den Vondel en Jacobus Cats worden zijn afgoden.

 

 

Vond men hem weer met vlaemsche boeken ,  Zitten op kanten en in hoeken

Op d’uer dat men in ‘t bed nog ligt,  Aen ‘ t maeken van een nieuw gedicht.

 

Rond 1750 broeide er al iets in Merchtem om de muziekkunsten te bundelen. In 1777 werd de basis gelegd voor een Muziekmaatschappij. Zo staat het geschreven in een dokument van 1817 :" Dankschrift ..... opgedragen aan Sieur Guillielmus Beeckmans en zijne echtgenote door de Harmonie van Merchtem ..... en omdat gij komt binnen de Merchtemse Harmonie omtrent veertig jaar gewis begonst ......." 

Officieel moeten we wachten tot 1780 dan pas wordt de compagnie opgericht in een van de zeven Merchtemse herbergen door de toenmalige Heer van Merchtem, Joannes Andreas Peytier, Meier (Burgemeester) en Notaris Petrus Franciscus de Roover, Griffier, Pachter en Brouwer Judocus van Overstraeten, en JF Stallaert. Peytier wordt eerste voorzitter, van Overstraeten wordt eerste hoofdman, JF wordt bestuurder uit hoofde van zijn vervullend ambt als "Prins" en "Facteur in de rederijkerskamers" en de jonge Philip Herckens alias "het Bieken", een bedreven toonkunstenaar uit Dendermonde, de eerste direkteur van deze muziekmaatschappij: " .... uijt eenen Hoofdman en onder amptgenoot, eenen musiek en onder musiekmeester, eenen schatmeester, eenen boetmeester die tevens ook de bedieningen van ceremoniemeester waerneemt, eenen standaertdraeger en eenen secretaris." . 

vaandelzon.jpg

 

 

De Harmonie "Sint Cecilia" met als kenspreuk "Liefde kent geen haat" was geboren.

Later werd de kenspreuk vervangen door "Eendracht maakt macht"

 

 

 

 

Wat opvalt is dat Jan Stallaert de kleinzoon van JF , de titel van "Prins in de rederijkerskamers" toevoegt. Volgens ons was JF reeds "Prins" of "Factor" en hebben deze titels niets te maken met de muziekmaatschappij. Deze titels werd gegeven door een "Rethoriekgilde" de Merchtemse rederijkerskamer,"de Witte Lelie". Het enige document dat dit staaft vinden wij bij de rederijkerskamer "de Roos" van Leuven.   

Deze kamer dagtekende op 17 november 1784 " ... . aen verschijde soo binnen Brabant als stad ende lande van Mechelen hunne caerten ende wetten verleent onder andere aen die der stad Antwerpen, ........, Merchtem, Meerbeke, ......" Wat wil zeggen dat de rederijkerskamer van Merchtem haar "standregels" (lees statuten) had ontvangen van de kamer van Leuven.

_lit003199401_01ill120.JPGDe rederijkerskamers waren gezelschappen die zich bezig hielden met rijmen en het opvoeren van toneelspelen. De leden van een kamer waren verdeeld in "Hoofden" en "Kamerbroeders. De hoofden waren de Prins, de Keizer, de Deken, de Hoofdman en de Factor, (in de volksmond Facteur) een Fiskael om de orde te handhaven, een Vaandeldrager en een Zot.  

De Factor was de tekstdichter van de kamer. Hij was belast met het schrijven van de gedichten, toneelstukken voor bijzondere feesten. Hij deelde de rollen uit aan de spelers en onderwees jongeren in de kunst der rhetorica . Elke facteur had een eigen kenspreuk die op zijn naam of hoedanigheid zinspeelde. De Prins was de beschermheer der kamer, terwijl de Deken de voorzitter was.  

Vermoedelijk moet de rederijkerskamer van Merchtem maar een kortstondig bestaan gekend hebben, gezien er noch documenten noch verhalen bewaard zijn gebleven. Het laatste wapenfeit dateert van 26 Mei 1796 waarin de rederijkers van Merchtem "als minnaers van Reden- en Toneelkunst" onder de groepsnaam van "Yverige en Leerzuchtige jeugd" een klucht opvoerden met zang- en dansspel. "Het Leven van de H. Barbara" werd tot 19 maal toe opgevoerd in de "Zevensterre" op de Lange Steenweg.  

Logo.jpgDe harmonie St Cecilia wijdde zich niet alleen aan het uitvoeren van symfonieën, maar ook aan koorzang met begeleiding van de instrumenten. Bij deze kring sluiten het grootste gedeelte van JF’ gedichten aan. Ze zijn gericht aan zijn kunstgenoten, om hen "te roemen en de weldaden der liefde en eendracht te bezingen. Voor alle plechtige omstandigheden, het planten van eenen meiboom voor den hoofdman, voor het afgaan en aftreden van den meier, de patroondag van de bestierder ....."

 

Zo vinden we volgende gedichten terug met betrekking tot de Harmonie :

1791 "een lied tot lof van den Heer van Merchtem" voor de Hoofdman Joannes Peytier.

1791 "Treurdicht op het afsterven van den Heer Judocus Josephus van Overstraeten" Griffier der Harmonie

1792 "Rijmgezang opgedragen aan Mr de Backer, woonende op den Bouw, door de musikanten"

1795 "Meylied opgedragen aen den Heer van Merchtem door de jongheid, met het planten van eenen meiboom"

1797 "Lofgalm op den patroondag van den edelen heer Peytier, heer der vryheid en heerlykheid van Merchtem en Hoofdman der musikanten"

1798 "Rymdicht op de compagnie der musikanten" (na een interne ruzie) 

1807 "Meylied opgedragen aen de heeren de Brambilla aentredenden en J.J. van Overstraeten, aftredenden meier, bij het planten van eenen meiboom.  

meiboom 1.JPGFlora, komt hier, onsen meyboom kransen 

Met veelderley bloemen en riekende kruyt, 

Opdat wy daer onder met vreugde dansen 

Onder ‘t gespel van bas, van veel en fluyt ! 

Flora, nog eens, komt den meyboom kransen 

Ciert hem met bloemen en welriekende kruyd

 

 

1811 "lied door de Harmonie opgedragen aen haren bestierder Herckens, op St Cecilia" 

1812 "liedeken door de zangers der kerk opgedrgen aen Josephus Briers, tot organist benoemd na het overlyden van Laurentius Schuerewegs" 

Musen, komt met uwe snaeren,     Daelt, Apollo, van Parnas, apollo 1.jpg

Wilt u stemmen saemen paeren,     Komt toch spoedig, spoeyt u ras

.......... 

Wilt de kunst, den yver pryzen      van den nieuwen Organist,

Wilt hem lof en eer bewijzen       Met een ongemeynen drift.

........

Gy, van allen tijd genegen         Tot die spel en zang bemint,

Geeft hem uwen milden zegen,       Thoont, dat hy is uwen vrind.

......

David kweelde voor den Heere,     Sloeg zyn harp op maetgezang;

Ursula Gods lof vermeerde       Met haer maegden daegen lang,

En Cecilia wordt gepresen       Om haer konst en zang. 

 

1814 een 4-tal dichtstukken naar aanleiding van de wederzijdse bezoeken van de vereniging van Merchtem en die van St Amands. : "Lied gesongen tot lof van Mr de Boeck van Sint-Amands"  

Musen, dry mael dry,     Apollo, komt by,      Wilt hier versterken ons melody ! 

Wy niet bekwaem          Onder ons te saem,    

Na de, vollen eysch,       Te doen eerbewys 

Aen ons weerden vrind     de Boeck, g’eerd, bemind ;

Minnaer van Parnas,          dat wel verdient    

 ..... 

Komt hier, Water-Goon    Uyt u gulde stroom,    Ontwaekt nu uyt uwen slaep of droom,

Eerd ook den vrind       Van Apoll’ bemind,  

En Gy, Nimphen all’,      Hier in ‘t lustig dal,

Maekt vreugd en joleyt,     Herts genegenheid,   

Thoont ook,       dat gy all’ zyn vrinden zyt.   

 

"Aenspraeke der musikaele societeit van Merchten aen de agtbaere Harmonie van Sint-Amands"

Den lang betragten dag is eyndelyk gekomen,     Wy hebben, tot ons vreugd, uw blyde komst vernomen,

De hulde ende d’eer, die gy aen Merchten doet,     Dat stelt ons all’ in vreugd en straat ons bly gemoed

 

"Liefde kent geen haet, opgedraegen aen de konstminnaers van Sint-Amands en alle hunne medeborgers" (JF beschrijft hierin de val van Napoleon)

De duysternis verdwynt,     Het hemelsch licht verschynt,     Gulde dagen syn gekomen,

Want Napoleon is t’end’ !      Wy zyn allen uyt d’ellend,    Nu men geenen Mars meer kent. 

 

1815 Liederen met tekst waarin JF de Napolitaanse bezetting beschrijft. Eerste vers op de bekende "wijze" van Pierlala"

Pierla uyt het graf opgestaen,       Kwam my lest te gemoed

Hy bleef een weynig by my staen,     ‘k Heb hem beleeft gegroet ;

Hy vroeg my of ons Musen-schaer     Nog speelden als over tien jaer ?

‘k Sey jae, broer Pierlala, sa, sa,     ‘k Sey jae, broer Pierlala.

.....peytier.JPG

Hy vroeg nog of de Compagnie     Was in liefd’ en eendragt,

En of de soete Harmonie         Was als het voortyts plagt ?

Hy vroeg my of mynheer Peytier     Nog hooftman was, dien goeden heer ?

‘k Sey jae, broer Pierlala, sa, sa,     ‘k Sey jae, broer Pierlala.

.....

Pierlala was bly en wel gezint      Als hy dat had verstaen; 

Sey ‘t musiek word van my bemind,     Dat moet altyd voorts gaen;

Die in de weireld geeft vermaek.    

Gaet voorts, sey Pierlala, sa sa      Gaet voorts, sey Pierlala 

.......

Ik vraegden ook aen Pierlala         Of hy was musikant,  

En kende re, mi, fa, sol la?      Ojae, seyd’ hy, sjarmant ;   

Ik speel walthoren, bas en fluyt,    De flute d’amour met soet geluyd,

Heel soet, sey Pierlala, sa, sa,     Heel soet, sey Pierlala.

....... mannekenpis.jpg

Ik vroeg hem nog of er geen nieuws      Uyt Brussel wird gehoort ? 

Waerop hy trock syn neus heel vies       En scheen er om gestoort :  

Wat wilt gy van den Brusselaer,     Die dwaeser wort van jaer tot jaer,

Gaen spreken ? sey Pierlala, sa, sa,     Gaen spreken? sey Pierlala

........

‘K sey Pierla, agt gy Brussel niet ?      Het is een schoone stad, 

Waer dat men vele vreugd geniet     En rykdom boven dat?    

Men vind daer menig schoone kind     Dat van de jongmans word bemind.

Gespuys, sey Pierlala, sa, sa,        Gespuys, sey Pierlala

 

Een tweede lied, op dezelfde wijze, gaat over de val van Napoleon.

Pierlala daer is nieuws in’t land,         Wilt uyt u graf opstaen;  

De borgers dansen hand aen hand,     Gy moogt ook niet stil staen ;  

‘t Kanon dat ronkt, de beyaert gaet,   ‘t Musiek dat speelt, elk viert op straet. 

‘K Koom stracx, sey Pierlala, sa, sa,      ‘k Koom stracx, sey Pierlala

........ 

Pierla komt met syn broek in d’hand       Geloopen op de straet   

Hy sag de borgers heel plaisant,       Capiteyns en soldaet ;  

Kreupel en mank was op de been,      Het volk dat swermden ondereen.  

Geeft reen, sey Pierlala, sa, sa,      Geeft reen, sey PierlalaNapoleon-Bonaparte.jpg

.........

Pierla g’hebt Bonapart gekend       Dien vreeden tyran; 

Hy’s nu te Londen of daer omtrent,        Hy is gevangen man; 

Den Engelschman heeft hem geklamt,      Want hy heeft God en mensch vergramt.

Goed nieuws, sey Pierlala, sa, sa,       Goed nieuws, sey Pierlala

........

Maer wat sullen zy met hem doen ?        Vraegde broer Pierlala ; 

Tyran, kerkschender, helsch capoen,     Sou ‘er nog zyn gena ! 

Souden de g’Allieerden all’      Hem nog eens laeten uyt den val?

’t Waer beest, broer Pierlala, sa, sa,     ‘t Waer Beest, broer Pierlala

 

..........

Wanneer men eens bedrogen is       Van eenen slimmen guyt, 

Dan is ‘er voor hem geen remis,        Dan is ‘t bedriegen uyt ; 

Zyn rolleken is afgespeelt,       Hy word voor geen man meer gestelt. 

Da’s recht zey Pierlala, sa,sa,      Dat’s recht, zey Pierlala

.......... 

Maer was er geenen aenhang by,      Wanneer hy is gepackt,

Meehelpers van syn tirany,         Die ‘t land heeft geraybrackt; 

Die Paus en priesters heeft geschent,       Gebracht in nood en droev’ ellend ?

‘t Was veel, broer Pierlala, sa, sa,       ‘t Was veel, broer Pierlala

.........

Men segt, verscheyden generaels         In ‘t schip ook waeren by, 

Om t’saemen in America        Te maeken muytery, 

En daerby hadden soo veel geld,        Juweelen, dat elk staet verstelt. 

Al dief, zey Pierlala, sa,sa,         Al dief, zey Pierlala

......... 

Maer hoe sal het met de ander gaen,       Die nog zyb in de stryt, 

Die Dixhuit hebben eed gedaen        van hun getrouwigheid. 

En die hem afgevallen zyn,    Als Bonapart kwam te verschyn ? 

Kop af, broer Pierlala, sa, sa,       Kop ad, broer Pierlala

....... 

Daer is nog een kwaey clas, verdoemt !      In Vrankryk lang bekent,      

Hetwelk men Jacobienen noemt,    Dat God nog koning kent.      

Wie sou daer willen koning zyn,    Daer soo veel goddeloose zyn ?    

Ik niet, sey Pierlala, sa, sa,       Ik niet, sey Pierlala

.........    

Daer is nog meer ander onkruyt       In ‘t Fransch en Belgisch land,

Dat moet worden getrocken uit,      Door beyd’ des konings hand ;

Of anders zal hun ryk noyt staen,      ‘t Goed kruyt zal door het kwaed vergaen.

Dat ‘s vast, zei Pierlala, sa, sa,       Dat ‘s vast, zei Pierlala

......... 

Gy koningen, let op het stuk,     Sprak broeder Pierlala, 

Laet ‘t ryk op geenen gebroken kruk,      Opdat het niet verga ; 

Stelt maanen voor ‘t Gouvernement        In deugden ryk, van goed talent, 

Tot g’luk, zey Pierlala ,sa ,sa,        Tot g’luk, zey Pierlala 

 

1815 "Liedeken op Sint-Seciliafeest" 

1816 " Aen de Harmonie op Sint-Ceciliafeest" 

1817 "Dankschrift door de Harmonie aen Mr Guiliemus Beeckman, voor het schenken van eenen turkschen beierd, 5 juni" 

1817 "Dankschrift aen Mr en Mev van der Meulen, schenkende eenen luysterryken standaert" 

1818 "Lofdicht aen pastor Horckmans door de Harmonie, by ‘t planten van eenen mey. 30 april" 

1818 "Huwelijksdicht voor Guillielmus de Koster en Anne Maria van Innis, door de Harmonie, september 1818 

1821 "Liedeken op het inkomen van Mr Maximilianus de Brambilla in Merchtem, als doctor in de rechten en advocaet, gezongen door de Harmonie met alle de instrumenten, den 15e augustus 1821 

07:50 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

08-01-12

.

Tentoonstelling Mosegemnemsis

n.a.v. van het 900-jarig bestaan van de parochie Meuzegem wordt het patrimonium tentoongesteld.

U vindt de promo op deze link:   http://youtu.be/PbYvf7XkCGw

 

18:19 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)