26-08-12

het HOF VAN NYEUWERPOORTEN

Van de oude gebouwen blijft niets mee over, het is een nieuw pachthof geworden dat in de omgeving bekend staat als " het hof van Door van Coninck ".

°1637 " ...... geheeten thoff ter brugge te Nieuwerpoirten “ ..... het doet ons vermoeden dat deze hoeve ooit toebehoorde aan het geslacht “van der Bruggen” welke de eigenaars waren van het “Hof ter Brugghen “ in Wolvertem aan de brug over de Molenbeek ...... Juffrouwe Margareta van der Brugghen verkocht dit hof in 1385.

Anno 1519 was er sprake van het hof te Nyeuwerpoorten welke Barbara van der Heyden erfde van haar overleden vader Martinus van der Heyden.

In 1546 verkreeg Barbara de Vos het eigendom.   "Thoff te Nyeuwer poorten ", 6 dagwand groot + dertien stukken grond gelegen op het Neerpoortenveldeken, op de Stijgdries, het Minderlinckveldeken, den Beukel, de Gemene Beemden onder Meuzegem genaamd den Paardenbeemd, op Coppekensstede, op de Roggestede en op de Lovegemkouter

Barbara die gehuwd was met N de Mol stierf voor 1590 en de goederen werden verdeeld tussen de kinderen waaronder Anna de Mol.    Een van de 5 kinderen van Anna de Mol geeft in 1617 zijn deel in de goederen van het hof in pand voor een lening welke hij aanging bij Anna de Leeuw.

Anno 1629 staat de familie de Mol haar delen in het hof te Neerpoorten af aan sieur Cornelius Zegers ;

 SG7752-174Anno1629.jpg

 

 

 

" 14 bunder + een jaarlijkse rente op het hof .....van drie veertelen rogge, maat van Mechelen ..... een jaargetijde voor Gerardus van der Heyden en zes sister rogge voor de kinderen van Petronella de Mol ".

SG7752-174Anno1629 (1).jpg

 

 

 

 

 

 

De kinderen van wijlen Cornelius Zegers verkopen de hoeve aan " ... Sieur Guillam Casni ...... seker hoeve geleghen onder Meuseghem geheeten thoff ter brugge te Nieuwerpoirten groot ontrent de 10 bunderen ….

 

 

 

 

 

Casni verkocht wederom het goed aan sieur Gillis van Obbergen , een priester.

Voor de eerste keer leren we ook de pachters kennen, voornamelijk de Familie de Vogelaere. Joannes de Vogelaere ( +Meuzegem 03.03.1650)   Zijn zoon Gerardus (°cc1610 +19.01.1687) neemt de pacht over. Hij huwt eerst met Barbara van Hoogenbergh die sterft op 23.07.1639 en hij huwt twee maand later met haar zus Margareta.  Hun zoon Joannes (°Meu 21.02.1645) neemt nu de pacht over. Hij huwt in Brussegem met Anna Verelst en een tweede maal in 1699 met Joanna Moortgat. Dat jaar is Joannes ook kerkmeester in Meuzegem.  Volgens het Maenboek van 1692 pacht Joannes samen met zijn vrouw en een dochter van 14 jaar de hoeve. Hij had twee paarden, een veulen, drie koeien, een rund en een kalf waarvoor hij 9 gulden en 2 stuiver diende af te dragen.   

Anna , dochter van Joannes huwt met haar buurjongen Philippus de Boeck en zo komt er in 1702 een andere pachter, " .... de liste vande hooft ploegh peerde ende ander beesten ghelde .....syn vrouw een koye een veers een vigghen " die 2 gulden 7 stuiver dient af te dragen.  Alhoewel Philippus een redelijk groot hof pachtte stelde zijn bezit niet veel voor. Waarschijnlijk had hij zich in de schulden moeten steken voor de overname van het hof en voor zijn in november 1701 gesloten huwelijk met Anna de Vogeler.   Na de dood van Anna hertrouwt hij in 1708 te Rossem met Elisabeth Verbelen. In een bedeboek uit 1718-1719 wordt hij getaxeerd voor 6 bunder 95 roeden land onder Meuzegem, 3 dagwand 14 roeden onder Wolvertem en 3 dagwand 45 roeden onder Rossem.   

Tussendoor, wanneer de pachters op de hoeve wisselen, verandert het hof ook van eigenaar.  Op 09.08.1731 is Juffrouwe Maria van Obbergen, de weduwe van Adriaan Quisthoudt, gewezen sekretaris der stad Vilvoorde samen met haar kinderen de eigenares. De grootte van de hoeve is wat gekrompen tot vier bunder.   Een jaar later, in 1732, verkopen de kinderen van Juffrouwe Maria het hof en de goederen voor 5800 gulden aan Jan O’Kelly, kapitein en administrateur directeur van het tweede majoraat van Jonkvrouw Sohier de Vermandois.

Kopie van HOf te Neerpoorten.JPGIntussen is pachter Philippus de Boeck , volgens de telling van 1747 van paarden, beesten, haardsteden en schouwen maar een kleine pachter . Hij heeft dan een vrouw, twee zonen, twee dochters, twee paarden, drie koeien, twee varkens, een half ploeg en een haard.    

In 1749 verhuurt Jan O’Kelly opnieuw de pacht voor negen opeenvolgende jaren. De pacht is verhoogd tot 170 gulden op volgende condities :  

NB2786verhuurOKelly1749 (1).jpg

 

" ..... de huizen, stallen, schuren, varkenskoten dienen te worden onderhouden en gerepareerd indien nodig ; de huurder mag de kosten van de nagels, de latten en roeden in mindering van zijn huur brengen ; hij dient alle strodaken te repareren, de wanden te plakken en te vitsen met latten ; hij zal alle dorpslasten betalen ; hij mag niet verhandzaaien ; hij dient de grachten, de straten, de beemden en kanten te onderhouden ; hij mag de sleun kappen van de trunkbomen en de heimen volgens het houwmesrecht ; de opgaande bomen moet hij zelf sleunen en deze sleun mag hij behouden ; hij mag niet onderverhuren ; hij dient zijn goederen goed te bemesten en te bewerken en op het einde van zijn pacht dient hij de goederen behoorlijk te bezaaien met harde vruchten en bij de oogst is de helft voor hem en de andere helft voor de aankomende pachter.....".

Nieuwe eigenaar ...... nieuwe wetten.

 

  

1782.JPG

 

 

 

 

Na de dood van Philippus en zijn vrouw Anna blijven hun kinderen het hof uitbaten ; Gerardus , Judocus , Petronella en Francisca .  

Wanneer de laatste drie sterven (Gerardus 23.11.1792, Judocus 25.11.1792 en Petronella + 19.02.1793) neemt Petrus , de zoon van hun broer Petrus die gehuwd is met Catharina van Humbeeck , rond 1794 de pacht over.  

Op 01 10 1795 worden onze streken bij Frankrijk ingelijfd en een der eerste maatregelen die de bezetter nam was een overzicht te eisen van alle voorraden die in de schuren lagen.  Voor de meyer, de schepen, de notaris en griffier verklaren Petrus de Boeck en zijn vrouw Barbara van den Berghe : zes personen te moeten onderhouden en zes bunder land en een bunder weide te bewerken. In hun schuur liggen 8 sister tarwe, 14 s koren, 3 s gerst, 10 pond hop, 3 sister boekwei, 20 s haver, 1500 pond hooi, 2700 bussels stro, 36 pond vlas. Zijn veestapel bestaat uit 3 koeien, 3 kalveren, 2 varkens, 2 paarden, 1 wagen. 

Na de woelige Franse periode zijn we nu onder Hollands bewind gekomen. Anno 1815 is het hof in eigendom van André Etienne Joseph (O’Kelly ?), een rentenier uit Molenbeek.  Deze verhuurt nu het hof met een contract van zes jaar aan Petrus de Boeck, die intussen als weduwnaar hertrouwd is met Anna Maria Huysmans. Petrus moet 428.13 fr ( 236 gulden ) betalen in gouden of zilveren speciën en niet met gemunte papieren. Hij pacht nog elf stukken land samen meer dan 7 ha groot. " ... eene hofstadt met ap-ende dependentien dier, met de huyse, schuere, stallinge, bornput, verkeskoten ende andere edifiecien te meuzegem-neerpoorten staande op 6 dagwanden ofte 1 ha 81 are 94 ca. " 

NB17580-1O'Kelly1820 (3).jpg

 

 

 

 

 

In 1820 verhuurt de weduwe O’Kelly genaamd Thérèse Fleury uit Brussel het hof opnieuw aan Petrus de Boeck wiens zoon Jan Baptist ( 1806-1864 ) later de pacht zal overnemen. 

Jan Baptist huwde in 1838 met Maria Theresia Roelants ( 1805-1882 ) uit de Rossemse Hoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1852 verkopen de O’Kelly’s hun bezittingen te Meuzegem en Neerpoorten aan de familie van Overstraeten uit Rossem. 

Intussen zijn Jan Baptist de Boeck en Maria Theresia eigenaar geworden van de boerderij. Na hun dood blijven hun kinderen Jacobus, Jan Frans, Maria Theresia en Jan Jozef samen met Jan Egide (het kind van hun broer Karel) het hof verder uitbaten en kopen ze in 1877 nog de boomgaard aan.  

Toen ze één na één kwamen te sterven , de laatste Jan Frans de Boeck op 19.06.1922 kocht Isidoor de Coninck, van het nabijgelegen hof ’t Eiksken in 1923 , het "Hof te Neerpoorten ".  Isidoor huwde datzelfde jaar met Joanna Rosalia Goeman ( 1894-1990).  De kinderen van Isidoor de Coninck (1891-1964) bleven heel de tijd op het hof wonen en slechts Maria en René zijn heden nog de laatste uitbaters van het Hof te Neerpoorten.  Het hof heeft opnieuw meer dan 20 ha landbouwgrond in eigen bezit dat grotendeels bezet is met gewone landbouwteelten. Er loopt ook heel wat vee rond in hun nabije weiden en boomgaard. Om de noden van het bedrijf aan te vullen wordt er nog een kleine 8 ha gepacht. 

Scan hof te neerpoorten.jpg

 

15:02 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.