04-09-12

het hof "het EYCKSKEN"

Deze hoeve behoorde ooit tot de allodiale goederen van de Heren van Meuzegem.     Net zoals op het Hof van Meuzeghem zijn er tienden te betalen , niet op het gehele domein maar op 100 roeden , steeds vergezelt van een "heerlijcke cijns van 1 denier " (lees jaarlijks erfelijke belasting) op de gebouwen.   Het domein met de hoeve wordt in de kerk- en armrekeningen aangeduid  als " ....... achter den bogaert van de cure ......"   

Vermits onze tienden een zeer oude oorsprong hebben , vermoedelijk 9e eeuw , maar zeker ouder dan °1112 , stamt de geheven cijns ook uit deze periode.    Deze cijns op de hoeve was een gift van de Heren van Meuzegem aan hun kerk.   De hoeve werd , zoals vele eigendommen, reeds verkocht voor 1294 , want het maakte geen onderdeel uit van de verkoop van het domein aan de Commanderij van Pitsenburg. 

 

Jan de Prost  1621.jpg

 

 

 

Dan maken we een sprong naar 1621.

Joannes de Prost van Wolvertem is de eigenaar of pachter op het Eycksken.     

Dit blijkt uit de notities van Pastoor Bartholomeus van der Perre in 1621.

Erfrenten in rogge te betalen aan zowel de kerkmeester als de Armmeester.

Op het blokske betaalt Joannes , 2 veertelen rogge aan de armtafel en daarboven op nog 1 stuiver.

Het gebouw is belast met een cijns van 1 stijver, daarbovenop nog 2 veertelen rogge voor de kerk.

 

 

 

 

  

 

 

1627 Arnoldus Meskens °? cc 1588  +Meu 23.06.1653 zou de pachter moeten zijn op het Eycksken.

Hij was het jaar voordien nog pachter op de OLV-hoeve, maar moest opkrassen omdat de hoeve verkocht werd aan Livinus de Cuyper en Magdalena de Bruyn. 

Aert Meskens.jpg

 

We weten het maar pas rond 1720 uit de Kerk- en Armrekeningen. " .... over d'erffgh(enaemen) aert meskens " , " .... over Ludovicus de gronckel ....". 

 

 

 

De hoeve krijgt pas een naam in 1628 "…. comende voerby den huyse dwelck men noempt het eycken …" 

1629 Hoewel Arnoldus niet gehuwd was staat hij in de status annimarum van pastoor Van der Perre  vermeld  met 2 communicanten. (= kerkgangers).   Arnoldus is waarschijnlijk ook de eigenaar, want wanneer hij op 23.06.1653 in Meuzegem sterft, wordt enkele maanden later de hoeve verkocht.

Op 15.09.1653 werd deze hoeve verworven door de familie de Gronckel die tot de erfgenamen  behoorde van Arnoldus, zoals vermeld in de armrekeningen van 1720.

Ludovicus de Gronckel (°Meuzegem 02.08.1626) verkreeg deze hoeve juist 1 week voor zijn huwelijk met Maria Brusselmans (Steenhuffel 21.09.1653).  Maria stierf op 20 januari 1669 en Ludovius hertrouwde in Rossem met Joanna de Greef.    Samen kregen ze nog een kind Maria die ze lieten dopen in Mechelen Hanswijck op 13.10.1674.

 

Uit de gegevens van het maenboek dd 1692 van de parochie Wolvertem blijkt inderdaad dat Ludovicus de hoeve bewoonde samen met zijn vrouw Joanna, zijn dochter Maria, een paard en drie koeien. 

Na de dood van vader Ludovicus (+Meuzegem 23.12.1697) trouwde Maria in Meuzegem op 02.05.1698 met Jacobus Stallaert (°Meuzegem 25.11.1663).   We nemen aan dat de hoeve vererfd werd aan Maria na de dood van vader Ludovicus.  Veel geluk heeft het gezin niet want Maria sterft al op 23.01.1701.    Jacobus hertrouwt dan in Meise (03.10.1702) met Catharina Timmermans.(°Meise 28.11.1663). 

brouwerij.JPG

 

Jacobus knapt verschillende werkjes op voor pastoor Geldens en de hoeve draait goed met twee koeien, een paard en een vijfde deel van een ploeg. (1/5 belastbaar deel van akkerland waarvan de grootte bepaald is per gemeente) 

 

Jacobus is vermoedelijk op dat ogenblik al brouwer en baat een herberg uit.

(Rijde pijl = brouwerij)

 

Hij is kerkmeester van Meuzegem in 1724 en armmeester in 1719 en 1729.

 

 

  

 

 

stal 2.JPG

 

 

 

Jacobus sterft in Meuzegem op 18.12.1732 en er komt ruzie.

Er wordt in 1736 een minnelijke schikking aangevraagd tussen de 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk en de 7 kinderen uit zijn tweede huwelijk.

 

 

 

Het gaat over de goederen die voortkomen uit de nalatenschap van Maria de Gronckel , Jacobus eerste vrouw. " .... hoffstede met schuere, stallinge, brouwcamme ende alle andere dependentien daer aen gelegen gemeynelijck genoempt d’ Eyxken .... "   

De haardtelling van 1747 werpt nog meer licht op het huisgezin.   De weduwe Jacobus Stallaert,(Catharina Timmermans) brouwer en tapper wordt er ingeschreven met nog thuis inwonend een zoon (Adrianus Stallaert ° Meuzegem 16.09.1718 ) , een knecht, een meid, een paard, drie koeien, twee kalveren, een varken, een eigen woning met twee haarden, een ast en een oven voor hun eigen gebruik en een vierde van een ploeg. Ze worden hiervoor getaxeerd op 36 gulden 6 stuiver.    Waarschijnlijk was het Adrianus die begin 1749 voor de schepenen van Wolvertem verklaarde anno 1748 "gedurende 6 dagen gepionierd te hebben voor de Fransen en een dag 4 mannen en 4 paarden te hebben gelogeerd en later nog eens een man gedurende 34 dagen en een paard gedurende 30 dagen ". Ook komen we te weten dat hij op 29 maart van dat jaar met zijn gebuur, pachter Hendrik van der Gucht van het O.L.Vrouwhof drie zakken haver had meegegeven om in Asse aan de Fransen af te leveren en dat ze daar gestolen waren en dat Frans Theeus van het Hof van Meuzegem bij hem in mei en juni hooi en klaveren voor de soldaten leverde en op 1 juli de bagage kwam halen van " eenen oversten van de caveliers "

Adrianus huwt in Merchtem (31.12.1747) met Francisca Theresia Fasseel (°Merchtem 05.03.1719) en hij gaat in 1767 een lening aan van 600 gulden bij pachter Jan Vermosen uit Wolvertem. Ze geven hiervoor als hypotheek en pand " .....sekere hofstede met schuere, stallinge, brouwerye ende alle andere appendentien ende dependentien van dien gemeynlijc genaempt het Eyckxken, groot 3 ½ dagwand. "   De hoeve is niet helemaal in het bezit van Adrianus want de zus van Adrianus, Elisabeth, is gehuwd met haar neef , Adriaenus Stallaert.

stal 1.JPG

 

En die verhuurt in 1770 aan zijn zoon Joannes Baptist Stallaert voor drie jaar de keuken, de vloer, de kamer met de schouw, de zolder, de bierkelder, de helft van de graanschuur, de koestal, het varkenskot en een deel van de koolhof op voorwaarde dat JB alle dorpslasten zou betalen, en dat hij de gebouwen zou onderhouden + jaarlijks 100 gelui stro zou voorzien voor de daken ; dat vader Stallaert recht zou hebben op de kamer en het werkhuis naast de pastorij en een deel van de koolhof en op de helft van de schuur ; op de kermisdagen zou de kamer van vader echter ter beschikking staan van de zoon ; de bakoven en de steenput zouden gemeenschappelijk zijn en de nog lege plaats voor het hof zou volledig dienen om hun bomen op te leggen en te verzagen ; JB Stallaert had geen recht op de bomen van het erf maar wel op de sleun ervan en de straat voor het huis zal door de zoon dienen onderhouden en gerepareerd te worden.   

 

Na verloop van tijd is dan Petrus Stallaert (°Meuzegem 07.01.1749), een zoon van Adriaan en Francisca Fasseel op het hof gekomen.  Petrus huwde in Hekelgem (07.07.1777) met Suzanna de Smet. 

 

 

 

 

SG9144FeitenvbelastopJudoAkenivmGevechtEiksken (0).jpg

 

  

Op Pinksterdag 1782 kwam Judocus van Aken, een notoire vechtersbaas uit Imde, de herberg "het Eiksken" op stelten zette door een gevecht aan te gaan met de aanwezige klanten.

Hij probeerde zijn tegenstanders te lokken om te kunnen bekkesnijden. (met een mes een jaap over de wang geven).

Het gevolg kreeg een staartje voor de schepenen en drossaert van Wolvertem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen in 1794 de Fransen over onze gewesten heersten dienden onze mensen een verklaring af te leggen van hun opbrengsten en veestapel. Zo werd Petrus op 24 oktober 1794 ondervraagd door notaris Caroly uit Brussel die de burgemeeester en een griffier meebracht.   Petrus verklaarde hen 12 personen te moeten onderhouden en 7 bunder land, 1 bunder 1 dagwant weide en 1 dagwand bos te bewerken. In zijn schuur lag 25 sister tarwe, 25 sister koren, 8 s gerst, 8 s boekwei, 30 s haver, 130 pond hop, 3000 p hooi, 60 p vlas en 4250 bussels stro. Hij had 4 koeien, 2 kalveren, 3 varkens, 2 paarden, 1 veulen, een bierkar en een wagen.

In 1816 wou Suzanne de Smedt, intussen weduwe geworden, haar goederen verdelen onder haar vier kinderen. Het pachthof wordt toegewezen aan haar zoon Petrus Josephus Stallaert (°Meuzegem 05.01.1786)

brand Eycksken.JPG

 

 

Omtrent 1835 is de hoeve afgebrand (de brouwerij uitgezonderd) en is er in dat jaar geen taxatie.

Toch is alles op korte tijd weer opgebouwd want Petrus is in 1837 als brouwer actief.

Petrus Josepus was intussen in 1816 te Brussegem getrouwd met Anna Catharina Pissoet en had 5 kinderen, 4 meisjes en 1 zoon, Cornelius.

 

 

 

 

Cornelius Stallaert bekwam de boerderij nadat hij zijn zusters had uitgekocht. Hij was ook voorzitter van het kerkfabriek en had een aandeel in de herbouwing van onze kerk in 1863.  Hij was ook schepen van de gemeente Wolvertem van 1867 tot 1882 en trouwde in 1856 met Anna Maria van Humbeeck, dochter van de pachter van het Hof ter Hagen uit Rossem. In zijn huwelijkscontract wordt vermeld dat hij onder andere inbracht " eene hoeve gemeynlijck genaemt het Eyckxken bestaende uyt pachters woonhuys, schuere, stallingen, andere bouwen, hof, boomgaerden, zaeylande en andere aenkleefsels te Meuseghem gelegen, groot 1 ha 6 are 10 ca."

Na de dood van Cornelius Stallaert bleef de hoeve in handen van de kinderen Stallaert die ze in 16.10.1919 verkochten aan Edward de Coninck-Leemans wiens dochter Maria Celestine in 1926 trouwde met Vital Eylenbosch van het Hof te Linthout.

Later zullen deze het hof overnemen maar doordat ze kinderloos bleven kwam de boerderij op 28.05.1957 in handen van Edgard de Smedt en Celestine de Coninck, het nichtje en doopkind van Marie Celestine de Coninck.   In 1992 werd de het dak van de stal en een hele rij bomen weggeblazen door een windhoos en een jaar eerder in augustus 1991 maakte een sportvliegtuigje een noodlanding naast de boerderij.  

Het " Eycksken " wordt na de opruststelling van Edgard in 1995 door zoon Geert de Smedt  uitgebaat en hij breid de hoeve nog uit tot 35 ha en 20 ha in pacht.   Het is een hoeve met nieuwbouw en gerenoveerde oude gebouwen. Zo werden er bij herstellingwerken nog de constructie van een rosmolen teruggevonden.  Heden wordt op dit boerenbedrijf veel aandacht besteed aan zowel akkerbouw als veeteelt.

IMG_3092.jpg

 

 

 

 

05:02 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.