13-09-12

Onze Oude kerk ....... deel 1 Grafzerken en begraven in de kerk van Meuzegem

Kopie van Meuzegem.JPG

In 1859 werd onze kerk uit noodzaak afgebroken.

De toren werd behouden en de rest werd terug "vanuit de grond" opgebouwd.

Onze oude kerk die rond 803 zou opgericht zijn, bestond waarschijnlijk uit hout.

Bij de (vermoedelijke) vernieuwing en de daaraan verbonden plechtige inhuldiging , rond 23 september 1112, was zowel de toren als het koor van onze kerk uit zandsteen opgetrokken.

Wij proberen een beeld te schetsen van onze kerk tussen 1112 en de afbraak in 1859

 

                                                               

                                                                        Deel 1  

 

De vloer.IMG_3106.jpg

Volgens het bestek afgeleverd door het kerkfabriek moesten de vloertegels uitgebroken worden, verzameld en gereinigd worden en nadien terug geplaatst worden.

IMG_3107.jpgAlle vloertegels zijn netjes terug geplaatst, behalve in de sacristie (hout) , het koor (nieuwe designsteen) en de biechtstoelen (uitsparing).

 IMG_3108.jpg

 

 

De opdrachtnemer moest bij een foute behandeling van de tegels een nieuw exemplaar zelf bekostigen en aanbrengen.

Onze kerk bleef dus even groot als voorheen.  

 

 

De grafstenen.

Tijdens de afbraak- en verbouwingswerken zijn in onze kerk grafstenen verloren gegaan.   Jammer genoeg is hiervan geen enkel document bewaard gebleven om dit te staven, maar als we het dodenregister openslaan zien we vele begravingen in de kerk. 

Begraven in de kerk.

Elke begoede katholieke burger wou zijn gemoedsrust afkopen met volle aflaten en een rustplaatje in de kerk.   Als het kon, zo dicht mogelijk bij het altaar waarvan de heiligheid af zou stralen op de overledenen. Rond het altaar waren vanzelfsprekend ook de duurste plaatsen.   Hoe verder van het altaar verwijderd, hoe lager de tarieven werden. Zelfmoordenaars en ongedoopte kinderen werden helemaal op afstand gehouden, zij mochten zelfs niet in gewijde grond liggen.   Vanaf de vierde eeuw vond de gewoonte ingang om "ad sanctos" (lees de heiligen) te begraven. Aangezien boven het graf van de meeste martelaren en heiligen een kerk was opgetrokken werden de doden aldus binnen de kerk begraven.

Ook de Frankische vorsten werden in een kerk binnen de stad begraven maar op basis van een oude Romeinse wetgeving wilde men echter het verbod op begraven binnen de steden en de kerken herstellen. Aan het einde van de achtste eeuw schreef Theodulfus, bisschop van Orléans: "Antiquus in his regionibus in ecclesia sepehendorum mortuorum usus fuit". Hij beklaagt zich erover dat de kerken heuse kerkhoven zijn geworden en hij verbiedt dan ook dat er nog verder in kerken wordt begraven. Graven die echter reeds in de kerk aanwezig waren mochten blijven. Hij stelt dan ook dat men op een kerkhof moet begraven.   In de capitularia van °813 door Karel de Grote werd dit verbod op de begrafenis in de kerk herhaald. Er mocht niemand in een kerk worden begraven behalve kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders.   Later, volgens de statuten van Kamerijk °1260, moesten alle parochianen van een bepaalde parochie in de kerk of op het kerkhof van hun eigen parochie worden begraven.   Er moest wel aan twee voorwaarden voldaan zijn. De persoon moest in de mogelijkheid zijn om een keuze te maken en hij moest van goed geloof zijn.

"Rijke stinkerds" 

Het begraven in de kerk gebeurde niet altijd even zorgvuldig. Geruimd werd er niet, dus de kerken raakten overvol. Door het herhaald oplichten van de stenen , verzakte de vloer en sloten niet alle grafstenen even goed aan. Het gevolg was dat , afhankelijk van het weer, in de kerken soms een doordringende stank hing. Vermits alleen de rijken het zich konden veroorloven om zich in de kerk te laten begraven komt hier de uitdrukking ‘rijke stinkerd’ vandaan.   Door de bevolkingsgroei en het gevaar van besmetting gingen onder verlichte geesten steeds meer stemmen op het begraven in de kerk te verbieden en de begraafplaatsen naar een plaats buiten de kerk en desnoods het dorp te verplaatsen.   Op 26 juni 1784 vaardigde Keizer Jozef II een decreet uit waarbij het begraven in een kerk, kapel, bidplaats of ander gebouw verboden werd.   Door het dekreet van Jozef II verloren de parochies een zeer belangrijke bron van inkomsten.   Dit werd vrij snel opgelost door gedenkstenen toe te laten

grafsteen 2b.JPGNu ligt de gedenksteen van onze pastoor , de latere Abt van de abdij Dielighem, Joannes Baptist van den Daele +Brussel (refugehuis Dielegem) 18.09.1789 achteraan rechts in de doopruimte.

 

                        D O M

                     MEMORIE

         VAN IOANNES BAPTISTA

                VAN DEN DAELE

         PASTOIR DESER PROCHIE

                 TEN TYDE VAN

                        IAEREN

 

 

  

 

 

 

Zo ging de reglementering over het begraven in de kerk op en neer. Men kan dus besluiten dat de Kerk i.v.m. de begrafenis een zeer ondoorzichtige wetgeving had.   Op de algemene regel van verbod van begrafenis in het kerkgebouw zijn er zeer veel uitzonderingen te melden. De uitzonderingen op deze regels zijn zo overvloedig dat ze eerder een algemene regel bleken. Uiteindelijk waren het de kapitaalkrachtigen die in staat waren om een graf binnen de kerk te betalen.  

De rijke "stinkerds" en devoten van Meuzegem.

Een begraving in de kerk zonder grafsteen was vrijwel uitgesloten.   We gingen op zoek naar onze rijke burgers , hun afkomst en levenswandel, hun woonst en hun aandenken : de overgebleven grafstenen

Joannes Baptist de Gronckel +Meuzegem 02.08.1643 , 2 jaar , begraven in de kerk voor het altaar van Onze Lieve vrouw.

Joannes baptist °Wolvertem 10.09.1641 was het kind van Meester Marcus de Gronckel °? cc1612 (plaatsvervangend stadhouder van het Leenhof van Pitsenburg) en Elisabeth Verbruggen. De Abt van Dilighem , Joannes Baptist de Haseler was samen met Dominus pastoor Martinus van Viaene dooppeter van dit kind.   Marcus de Gronckel is te identificeren als kind van Henricus en Martina van Parijs.   Zijn ooms zijn Andreas , (schoolmeester en brouwer , wonend recht tegenover de Borght in Merchtem) en Joannes (rentmeester in Merchtem) . Volgens de doopgetuigen zou de Familie Verbruggen afkomstig zijn uit Ruisbroek.   De broer van Joannes Baptist die twee jaar later werd geboren was meier van Wolvertem gedurende 25 jaar.   Grafsteen verwijderd. 

Elisabeth van Vianen +Meuzegem 21.11.1645   begraven in de kerk onder het kruis.

Zij was de zus van de pastoor Martinus van Vianen. Het was best mogelijk dat zowel zij als haar zus Anna het huishouden voor hem verzorgden. Zij was, evenals haar zus Anna, doopmeter voor de kinderen van de familie Exsteens en de Vogelaere, pachter op het hof te Nyeuwerpoorten.   Grafsteen verwijderd.

Arnoldus de Coster +Meuzegem 18.12.1684   begraven in de kerk.

Arnoldus ° Hamme 02.02.1642 was koster in Meuzegem vanaf zijn huwelijk in 1665 tot aan zijn dood in 1684. Hij huwde in Meuzegem 16.02.1665 met Margareta van Malder(en) , toevallig (?) de dochter van de vorige koster Gerardus van Malder die terug keerde naar zijn geboortestad Mechelen.   Arnoldus huwde een tweede maal in Hamme 08.05.1670 met Anna Verbiest °cc 1620 als dochter van Stephanus en Elisabeth de Cock. Zij was weduwe van Petrus Jacobs en van Nicolaes de Mey . Zij werd eveneens begraven in de kerk.   Arnoldus huwde nog een derde maal in Meuzegem 10.1.1677 met Joanna van Neervelt afkomstig van Osselt. Joanna huwt na de dood van Arnoldus met Jan van Gucht.   Het is logisch te denken dat zij woonden in het daartoe bestemde kostershuis recht tegenover het hof van Pitsenburg.   Grafsteen verwijderd.

Anna Verbiest + Meuzegem 14.11.1676   begraven in de kerk.

zie Arnoldus de Coster.   Grafsteen verwijderd.

Joannes Baptist de Boeck +Meuzegem 02.09.1693    begraven in de kerk .

Joannes °Imde 28.11.1691 was een kind van Joannes Baptist , meisenier (groot grondbezitter) en pachter in Imde, gehuwd met Joanna Hanssens (2e huwelijk)   Alle kinderen van Joannes Baptist en Joanna zijn geboren in Imde en , op 2 na, jong gestorven en allen begraven in de kerk van Imde. Ook moeder Joanna is daar in de kerk begraven en vader Joannes Baptist ligt ergens in een sarcofaag in de kerk van Imde.   Uitzonderlijk werd hun kind Joannes in de kerk van Meuzegem begraven.   Grafsteen verwijderd.

Petronella de Clerck +Meuzegem 20.12.1673   begraven in de kerk

Petronella °St Gertrudis Machelen cc 1620 is de dochter van Petrus en Elisabeth Stuckens.   Zij wordt op 01.21.1642 samen met zus Anna en broer Judocus meisenier.   Petronella doet plechtig ondertrouw in Brussel Finistere op 10.06.1648 en huwt later te Machelen met Joannes Frederick Theeus ° Meuzegem 15.01.1620.   Joannes ouders pachten het Hof van Pitsenburg en zij nemen de pacht nu over.   In het najaar 1669 woedt de pest in Meuzegem en daarvan is Joannes het slachtoffer.    Petronella huwt een tweede maal met Norbertus Aelbrechts haar buurman die aan de andere zijde van de kerk een pachthof heeft. Zij zullen samen het hof van Pitsenburg uitbaten tot Petrus Theeus , een van hun kinderen, de pacht overneemt.   Grafsteen verwijderd.

Joanna Maria van Humbeeck +Meuzegem 31.10.1705   in de kerk begraven.

Kind van 20 maanden oud gedoopt te Imde op 25.02.1704 als Joanna Catharina.   Zij is de dochter van Norbertus °Wolvertem 10.04.1681 en van Anna van Mulders.   Alle hun kinderen zijn in Imde gedoopt zonder dooppeter en -meter. Een kind is begraven in de kerk in Imde.   Zij hadden een eigen pachthof in de dreef naar het kasteel van Imde en hadden 200 meter verder de watermolen van het kasteel in huur.   Grafsteen verwijderd.

Maria van Scherrebroeck +Meuzegem 12.02.1708   begraven in de kerk (grafsteen in verwarmingslokaal)

grafsteen bis.JPGJuffrouwe Maria °? cc1622 huwde in Brussel Sint Nicolaes op 07.01.1649 met Balduinus Bedet uit Brugge. Naar alle waarschijnlijkheid was zij de moeder van onze pastoor Petrus Bedet ° 1622 +Dielegem 05.09.1718.   Petrus was onderpastoor in Wolvertem en Rossem en van 08.02.1705 tot aan zijn dood 13 jaar pastoor in Meuzegem.  

     HIER LEYT BEGRA .......

         Jo MARI VAN

         SCHEERREBRO....

        HUYSVROUW V..

        BAUDEWYN BEDE.

         HOUDT 85 IAEREN

      STERFT DEN 12 FEBR ...

                1708

      BIDT VOOR DE SIELE 

 

 

 

Philippus de Jonghe +Meuzegem 05.12.1720   begraven in de kerk

Philippus °cc 1650 huwde in Meuzegem 30.10.1694 met Martina Huysegoms die weduwe was van Martinus van der Perre , de vorige koster van Meuzegem van 1684 tot 1694.   Philippus werd de nieuwe koster van Meuzegem van 1694 tot aan zijn dood in 1720.   Zijn zoon Nicolaes volgde hem op van 1720 tot 1731.   Grafsteen verwijderd

Maria Anna van Bever +Meuzegem 20.10.1741   begraven in de kerk

Zij werd geboren als Anna in Hamme op 09.09.1673 als dochter van de pachter van het Hof te Hamme Joannes en Joanna van Bever. Zij huwt in Hamme op 05.09.1694 met Petrus Theeus pachter op het Hof van Pitsenburg. Zij baten samen , vanaf 1705 tot hun dood , het Hof van Pitsenburg uit.   Grafsteen verwijderd.

Petrus Theeus +Meuzegem 31.03.1740    begraven in de kerk

Petrus ° Meuzegem 18.11.1660 was de zoon van Jan en Petronella de Clerck (zie hierboven)    Hij huwde met Maria Anna van Bever (zie hierboven)   Vier van zijn kinderen worden meisenier. Franciscus en Joannes op 10.04.1735, Elisabeth op 29.11.1752 en Joanna op 23.05.1757.   Grafsteen verwijderd.

Franciscus Theeus +Meuzegem 06.07.1772   begraven in de kerk (grafsteen in de vroegere doopruimte) Francis °Meuzegem 17.02.1706 was de zoon van Petrus en Maria Anna van Bever. (zie hierboven)   Na zijn meiseniersschap op 10.04.1735 huwde hij in Humbeek op 26.06.1742 met Catharina Vleeracker °Humbeek 05.02.1711 de dochter van Anthonius en Catharina van Hemelrijck. Haar broer Antonius is meisenier in Humbeek.   Zij nemen bij hun huwelijk in 1742 de pacht van hun ouders op het Hof van Pitsenburg over. Petrus bezit in eigendom en pacht in 1755 niet minder dan 84 hectare landbouwgrond.   Vier van zijn kinderen zijn eveneens begraven in de kerk. (zie hieronder)

Kopie van grafsteen 3.JPG

 

  

Catharina Vleerackker +Meuzegem 31.10.1797

begraven in de kerk.

Zij was de echtgenote van Franciscus Theeus (zie hierboven).   Ondanks het verbod op begrafenissen in de kerk na 1784 werd Catharina begraven naast haar echtgenoot.  

 HIER LEYT BEGRAEVEN

 FRANCIS THEUS PACHTER

STERFT DEN 6 MEERT 1772

ENDE SYNE HUYSVROUW

CATHARINA VLERACKER

STERFT DEN 31 8BRIS 1797

 

 


 

 

Joanna Maria Theeus + Meuzegem 21.04.1747   begraven in de kerk

Joanna is geboren te Meuzegem 11.02.1745 als kind van Petrus en Catharina Vleeracker (zie hierboven).   grafsteen verwijderd.

Joannes Fanciscus Theeus +Meuzegem 07.05.1747   begraven in de kerk

Jan Frans °Meuzegem 06.10.1746 was een kind van Petrus en Catharina Vleeracker (zie hierboven).   grafsteen verwijderd.

Joannes Baptist Theeus +Meuzegem 05.05.1750   begraven in de kerk.

Jan is geboren te Meuzegem op 05.05.1740 als kind van Petrus en Catharina Vleeracker (zie hierboven).   grafsteen verwijderd.

Petronella Gertruda Theeus   +Meuzegem 21.02.1754   begraven in de kerk.

Nele was geboren te Meuzegem 24.04.1753 als kind van Petrus en Catharina Vleeracker (zie hierboven).   grafsteen verwijderd.

Petrus Verhasselt +Meuzegem 27.10.1781   begraven in de kerk.

Petrus ° Mollem 28.06.1728 als zoon van Laurentius en Petronella van der Goten.   Hij huwde een eerste maal in Meuzegem op 25.08.1764 met Maria Anna de Roover °Wolvertem 02.06.1727 +Meuzegem 01.08.1767. Zij was de dochter van Michael en Jacoba van Humbeeck en was weduwe van Henricus van Gucht , pachter OLV-hoeve. Haar twee zussen Elisabeth en Barbara zijn meiseniers in Wolvertem.   Op 1768 huwde Petrus een tweede maal op 14.08.1768 in Oppem met Joanna Maria van Bever ° 2308.1747 een dochter van Joannes en Maria de Pauw, de pachters op het Klein Hof te Amelgem. Drie zussen en broers van Joanna Maria zijn meiseniers.   Petrus was ook ruime tijd schepen in Wolvertem.   Grafsteen verwijderd

Kinderen van Petrus Verhasselt en Joanna Maria van Bever

Joanna Catharina °Meuzegem 19.03.1774 +Meuzegem 16.05.1774 begraven in de kerk

Joannes Baptist Verhasselt °Meuzegem 05.12.1771 +Meuzegem 13.06.1774   begraven in de kerk.

Petrus Josephus Verhasselt °Meuzegem 04.01.1776 +Meuzegem 25.01.1776   (tweeling) begraven in de kerk. 

Petronella Verhasselt °Meuzegem 04.01.1776 +Meuzegem 19.01.1776     (tweeling) begraven in de kerk.

Joaannes Judocus Verhasselt °Meuzegem 02.02.1777 +Meuzegem 23.01.1783     begraven in de kerk.  

Alle grafstenen zijn verwijderd.

02:03 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.