12-01-13

DE ROCXHOEVE van Pitsemburg (1)

Rogge-hoeve , een voor de hand liggende verklaring : hoeve voor de opslag van rogge.  De hoeve is gelegen in de lagere en natte gebieden van Neerpoorten , "de bempden".   Rogge is vanouds de teelt van de "cossaeten" , de armere bevolking, de eerste vrije laten.   Deze mindere variant van tarwe werd ingevoerd door de Romeinse bevolking met als doel : "tantum ne munitionibusque coepti premi"  , vrij vertaald,   alleen te gebruiken om niet te verhongeren. De Frankische gebruikelijke teelt was spelt.   Zij voegden spelt toe aan het roggebrood of de roggepap om de bittere smaak te verdrijven. Rogge werd hoofdzakelijk verbouwd op zand- en dalgronden. Meestal werd zomerrogge verbouwd omdat het een 1-jarig gewas is. Winterrogge is een 2-jarig gewas en bloeit enkel mits het in de winter voldoende kou heeft gehad.   

Het gehucht "Nyeuwerpoorten" is pas laat ontstaan , na 1246 toen de Heren van Museghem ontlast werden van de verplichting om op hun gronden de cijnslieden toe te staan er hofsteden op te plaatsen. Bossen werden gerooid en braakliggend land werd in cultuur gebracht.  Er kwamen nieuwe "poorters" , burgers die zich vestigden binnen de poorten van een stad, heerlijkheid, baronie of gemeenschap. Toen in 1251 de Hertog van Brabant , Hendrik III bij zijn huwelijk zijn woeste gronden (lees de Wolvertemse Beemden) afstond aan de plaatselijke Heren of abdijen kwam er een hogere welstand bij de armere bevolking.   Neerpoorten , aanvankelijk een halve mansus groot, lag geprangd tussen het borgveld en de Imde kouter , geflankeerd door de bossen van Rossem en de Hoelbeek en Molenbeek.

Kopie van rogge 5.JPG

 

 

 

De horizontale perceelindeling van het   "Nyewerpoortsveldeken"   zegt genoeg ; lange rechte stukken die nog bewerkt werden door ossen. Ossen die moeilijk bestuurbaar waren, vooral in het keren van de ploeg en de terugweg.

 

 

 

 

rogge 4.JPG

 

 

 

Locatie van de Roggehoeve : 

In het kaartenboek van Wolvertem dd 1717, perceel nr 15

 

 

1717 a.JPG

 

Verbeterde kaart uit 1717.

Het perceel nr 15 wordt door Pitsenburg verkaveld in drie stukken.

nr 1  : een half dagwant wordt in erfpacht gegeven aan Dilighem die het gebruikt voor de "vesterijen aldaer geleghen" .  De abdij bezit perceel nr 17 , een klein 5 dagwant in volle eigendom.   Dilighem is ook aanwezig op perceel 23 en 24 die ze in erfpacht heeft van Pitsenburg.

nr 2 : een dagwant in erfpacht aan derden.

nr 3 : een dagwant waarop de ROGGEHOEVE is gelegen.

 

rogge 12.jpg 

 

Na de verkoop van het "zwarte goed" einde 18e eeuw werden de percelen herverkaveld.

 

De Roggehoeve lag recht tegenover de huidige woning van Cochez-Lemmens, Neerpoorten nr 7, nu aangeplant met populieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstructie en localisering van de leengoederen van de Commanderij Pitsenburg te Neerpoorten.

In de verzameling van Jamees, (akten van de Commanderij nr 955 en 966) vinden we een perkamenten oorkonde van goederen "erfelike hellichtwinninghe" (de erfpacht op de helft van de goederen) opgesteld en gezegeld door de meier en laten van Pitsenburg en de schepenen van Wolvertem , dd 01.01.1385.

Deze goederen zijn gelegen op het "Nyewerpoortsveldeken ,de steert van Imdecouter, de goeden van de Heilighe Geest Rossem en het Minghelincksveldeken ........"    Bij het lezen van de tekst valt op dat de regenoten , zowel personen als abdijen , meermaals en veelvuldig weerkomen. Dit zou erop kunnen wijzen dat de regenoten eveneens leenmannen kunnen zijn van Pitsenburg. Adam sCamp , Willem van der Cammen en Jan van der Cammen ; Willem van der Beke, wiens zoon Willem in 1457 het Hof van Pitsenburg zal uitbaten ; allen naar alle waarschijnlijkheid erflaten van Pitsenburg.

" ...... Item opt Veldeken tusschen Kokaerts hof ende dat Nuwe lant . 1 ½ . dachwant ende . XXV. roeden neven Gielijs Coppens lant streckende metten ynde ane Heinrec Bruylants hof. Item opt selve velt een dahwant ende XVI roeden Jans lant van der Couteren ane deen zide ghelegen ende metter ander ziden ane die Langhe Haghe ....."     Daaruit kunnen we besluiten dat "het Nuwe lant " gelegen is bovenaan het Minghelinxveld en parochiaal Rossem , dat de hoeve van Henricus Bruylants daarook gelegen is , waarschijnlijk aan de weg die loopt van de Capruyn naar Imdecouter.

"..... In den iersten vore Heyns Ridders omtrent .V. boenre myn .XXXV. Roeden gheleghen metten eenen ynde ane die strate ende metten anderen ynde ane Jans lant van der Cammen . Item een dachwant opt selve velt ten ynde van Gielijs Coppijns lande ende metter zide neven des cloesters lant van Dyedelghem. ...... Item opt Veldeken vor Heyns Ridders . V. boenre gheleghen tusschen Gielijs Coppens lant op deene zide ende griete Coppens op dander zide komende metten ynde op strate. Item noch opt selve veldeken vorsiet .1 ½. Dachwant ghelegen tussen des cloesters lant van Diedelghem ende Heyns Ridders lant..... II ½ dachwants lants gheleghen opt velt vore Heinrecs Ridders stede, tusschen des cloesters lant van Diedelghem en de Schamps lant komende metten ynde ane die strate . Item LXXX roeden ghelegen opt selve veldeken vorseit tusschen Magrieten lant van der Cammen ende Adaem Mes lant, streckende metten ynde ane die haghe ieghen die Emde coutere"

De meest herkenbare stukken land van de Commanderij zijn gelegen op het Minghelingsveld , achteraan op de staart van Imde couter, langs de lange haag en vooraan op de Neerpoortenstraat aan de Roggehoeve. Het woord " ...ynde" vertelt ons meer over de langwerpige stukken die gelegen zijn in het blok van de Parochie Rossem. De landerijen van Dielegem kunnen we eveneens localiseren , maar de interpretatie van "de straet" en " ‘s Herenstraete" blijft een groot probleem gezien een heleboel aarden wegjes de velden en akkers doorkruist.  Voor de reconstructie van de kavels hebben we met kaartenboek van Wolvertem geen goed vergelijkingspunt en zijn ook de tiendenkaarten van Dilighem van weinig nut.

Wat mij intrigeert is de ligging van Heynrec Ridders’ stede. Deze moet aan de andere kant van de straatzijde liggen " ... vore Heinrec stede ..." vermits de Commanderij een blok goederen bezit zowel vooraan de straatzijde op dood-Rossem als op het Minghelinxveld .   Aan de straatzijde (Neerpoorten/Barbierstraat) zijn er weinig mogelijkheden vermits de Kerken van Meuzegem en Rossem er een vijftal percelen in volle eigendom hebben.  

Indien we aannemen dat er geen hoeven gelegen zijn OP een kouter of OP "landwinnende" velden kunnen we "Heinrecs stede " vereenzelvigen met de Roggehoeve.   Ook de indruk dat de regenoten wel eens erflaten kunnen zijn blijft bewaard. 

00:10 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.