18-03-13

DE HOFSTADT VAN DER HOELBEKE deel (4)

 stede P van Bamis.JPG

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1784 wordt de huur verlengd voor een termijn van 8 jaar, voor " het selve gelt " , ingaande op Sint Andries.   Op 8 april 1791 wordt een nieuwe termijn van 12 jaar bedongen; het huurgeld wordt opgetrokken tot 21 gulden. Peter betaalt netjes de huur tot 1795.    

De rest van het domein , de andere 3 dagwand weide (de 2 percelen langs de beken) , is op 20.03.1776 verhuurd aan Petrus Bogemans en Henricus van Hemelrijk voor een termijn van 6 jaar. In 1784 (met terugwerkende kracht) wordt de termijn verlengd met 12 jaar. Er worden betalingen verricht tot 1794 ; daarna wordt het openbaar verkocht aan Sieur Herbiniaux die het perceel (uit geldnood ?) voor 1802 weer doorverkoopt aan Sieur Boucqueau. Het is pachter Carolus Vermoesen die de weide in huur neemt.

 

 

OPENBARE VERKOOP NATIONALE DOMEINEN

24.01.1796 Republique Française °1789

Huurder :  Petrus van Baemis  

Na de Franse revolutie van 1789 wordt bij de wet van 24.01.1796 bepaald dat de goederen afkomstig van abdijen, kloosters, kerken, en andere openbare instellingen, waaronder ook de Abdij van Dilighem, als "Nationale goederen " openbaar verkocht worden.   Na het aflopen van de huurtermijn in 1794 zal Peter, naar alle waarschijnlijkheid , een huurtermijn van 6 jaar aanvaarden. 

 

09.04.1808 

Petrus van Baemis en Laurentius de Groef

Dil 05 09.04.1808.JPG

 

Petrus huurt met "3-6-9 jarige bails" , ingegaan op 26 december 1800.  

 

 

 

Op 09.04.1808 wordt nogmaals een poging gedaan om dit perceel te verkopen.   Uiteindelijk is het Petrus van Baemis en zijn schoonzoon Laurentius de Groef die het goed verwerven tegen 1725 franc.

 

12.06.1817 - 1858

Laurentius de Groef  °Imde 26.04.1786 +na 1858 

1e X Meuzegem 03.05.1808 Coleta van Baemis °Meuzegem 01.05.1780 +Meuzegem 12.10.1815

2e X Meuzegem 27.02.1816 Anna Maria van Causbroeck °Rossem 21.03.1787 +Meuzegem 15.07.1822

3e X Meuzegem 13.11.1823 Theresia Gabriels °Steenhuffel 03.07.1799

Na de dood van Petrus van Baemis komt alles in handen van zijn schoonzoon Laurentius de Groef, het huis , het perceel (hofstadt van der Hoelbeke) en ook de weide palend aan de Valbeek.

Laurentius en zijn 3e echtgenote Gabriels zijn rond 1850 uitgeweken naar Laken.   Hij staat in 1858 ingeschreven als dienstbode in Laken.   Het is best mogelijk dat zijn oudste zoon de gronden in cultuur brengt want het ouderlijk huis van Petrus van Baemis is al lang verdwenen. (53+51+79 = land / 52 +80 = weide / 50 = bos)

Laurentius de groef 1858.JPG 

 

 

Rond 1850 werd er langs de oude bedding (blauw gemarkeerd ) van de Logenbeek nog vlas geroot.

 

 

 

 

IMG_0242.jpg

 

 

 

West-Vlaamse boeren hadden op Imdekouter vlas ingezaaid en dit werd hier in een 4 meter brede gracht geroot.

 

Deze rootwijze is ondertussen al voorbijgestreefd , vermits men ondervond dat roten in stromend water betere vezelkwaliteit gaf, doch deze wijze heeft eeuwen lang bestaan.

 

 

 

 

 

 

 

voor 1966

Rogierius Eduardus Maria Josephus de Koster : Notaris te Haren.

 

1966

Ludovicus Luypaert gehuwd met Augusta Bogemans

1966.JPG

 

Zij kopen in 1966 het perceel aan.

 

Wegens de lage ligging van de weide en het regelmatig blank staan wordt begin jaren ‘ 70 het weiland opgehoogd met een halve meter aarde.

 

 

 

 

 

1976 - heden

Franciscus van Hemelrijck gehuwd met Simone Luypaert.

IMG_5579.jpg

 

 

Zij vererven een deel van de weide waarop ze een woning neerzetten.

 

Het restant van het weiland word midden jaren ‘ 80 eveneens vererfd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomst !

Het perceel valt sinds 1997 binnen de regelgeving omtrent het decreet van het voorkoopsrecht van de Vlaams Gemeenschap voor het beheer van de natuur in Vlaanderen.

Wanneer de familie of erfgenamen kennis geven dat ze het perceel (groen ingekleurd) wensen te verkopen, zal de Vlaamse Gemeenschap haar voorverkoopsrecht uitoefenen en het perceel laten aansluiten met het natuurreservaat "de Beemden".

voorverkoop.JPG

*   *   *

20:29 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

13-03-13

DE HOFSTADT VAN DER HOELBEKE deel (3)

21.01.1606

Cammanderij van Pitsenburg : eigenaar

Abdij van Dilighem in erfpacht: sterfman is de rentmeester van de abdij ,  Petrus Compostille.  De bezetman is de Eerwaarde Heer Judocus de Greve, Kanunnik van Dilighem.

Pitsenburg geeft een heel pakket goederen in erfpacht : 2 dw weide met de hoeve erop, 3 dw weide ernaast, 1 dw land op het Mingelincksveld, 3 dw land op het Nieuwerpoortveldeken, ½ dw weide naast de Roggehoeve .  

Ik ga er van uit dat deze goederen eigenhandig door de abdij werden uitgebaat.     De "Hofstadt van der Hoelbeke" zou daarom fungeren als woonst voor de uitbaters ; primo , er wordt een kanunnik aangeduid als besetsman en deze moet een onderkomen hebben ; secundo , verschillende akten van Dilighem vermelden " ... ten behoeve van onse vestiarijen aldaer ".

zie ook " de vestiarijen "

 

30.01.1651 

Cammanderij van Pitsenburg : eigenaar

Abdij van Dilighem : in erfpacht : sterfman ?

De bezetman Judocus de Greve overlijdt en een andere religieuze van Dilighem neemt de taak over, het is Ambriosius Luex/Luet/Luete, de ex-pastoor van Jette. 

 

steven schampaert.JPG01.01.1673

Cammanderij van Pitsenburg : eigenaar 

Abdij van Dilighem in erfpacht :  Dielighem duidt een nieuwe sterfman en bezetman aan : 

Stephanus Schampaert °Wolvertem 12.08.1645   +Wolvertem 08.12.1713 en gehuwd in Wolvertem 21.09.1670 met Barbara de Gronckel °Rossem 18.09.1648 + Wolvertem 27.04.1730

 

 

De appel valt niet ver van de boom ..... de vader van Barbara, Marcus de Gronckel was vervangend stadhouder/Leenman/Griffier van het Leenhof van Pitsenburg in Meuzegem ........

Vanaf dit ogenblik heb ik het vermoeden dat de hoeve die zich bevindt op het domein verdwenen is. Stephanus Schampaert huwt en overlijdt in Wolvertem ; hun 10 kinderen worden geboren in Wolvertem en niet in Meuzegem.     In de SR van Wolvertem van 1692 staat hij niet vermeld onder Meuzegem , maar is hij ingeschreven onder "‘t Hertschap" van Wolvertem , als "raedemaker" (wielemaker/timmerman/kuiper) met " ..... syne vrouwe eenen sone eene dochter boven 14 jaeren ende twee coyen ...." De rest van de kinderen verblijven vermoedelijk in schoolinstellingen. Twee van hun kinderen Joannes Baptist en Paulus verwerven hun meisenierschap in 1711. 

 

19.07.1683

Cammanderij van Pitsenburg : eigenaar

Abdij van Dilighem in erfpacht : de proviseur van de abdij, Norbertus van Bouchout duidt de religieus Gabriel Pauwens aan als sterfman.  De bezetman blijft  Stephanus Schampaert

  

14.09.1717

Cammanderij van Pitsenburg : eigenaar

Abdij van Dilighem in erfpacht : sterfman Gabriel Pauwens  

Nieuwe bezetman Franciscus Emmerix °Wolvertem 07.04.1671 +Londerzeel 28.10.1728 gehuwd in Rossem 19.06.1695 met Maria de Rijck °Rossem 09.03.1668 +Londerzeel 20.08.1743  

 

10.11.1733 

Cammanderij van Pitsenburg : eigenaar

Abdij van Dilighem in erfpacht : Norbertus van Zeebroeck wordt de nieuwe sterfman na de dood van Gabriel Pauwens.    Joannes Baptist Stallaert wordt de nieuwe bezetman .

JB Stallaert °Jette 11.15.1705 + Meise 24.01.1745 gehuwd te Jette 19.05.1737 met Elisabeth Stucks

 JB Stallaert 1733.JPG

 

 

 

 

20.12.1745

Cammanderij van Pitsenburg : eigenaar

Abdij van Dilighem  in erfpacht: "... mits doode van de voorn(oemde) Jan Baptist Stallaert is geworden besetsman Judocus de Hertogh sone Jaspers ....".

Judocus °Wolvertem 02.10.1726, afkomstig uit een gegoede pachtersfamilie, zijn broer Joannes wordt meisenier in 1758.JB Stallaert Jud Hertog.JPG

 

 

 

 

17.07.1769

Cammanderij van Pitsenburg : eigenaar

Abdij van Dilighem in erfpacht : Een nieuwe sterfman wordt aangeduidt : Norbertus Joannes van Oppervelt   " ....... geprofest en religieus van het voors. goitshuijse ......" .norbertus v zeebroeck.JPG

 

 

De bezetman blijft Judocus de Hertogh.

 

 

 

Wanbeheer 1769 - 1776 !

wanbeheer 1.JPG

 

Zo blijkt uit het nieuwe maenboek dd 1783.   

De goederen van het leenhof van Pitsenburg zijn geruime tijd niet meer opgevolgd , opgetekend en aangevuld.  

 

 

 

 

Op 2 maart 1783 besluit de Commandeur van Pitsenburg : Wenceslaus graaf van Colloredo, om na de goddelijke kerkdiensten in de parochies die behoren tot het leenhof van Meuzegem , kennis te geven van de hernieuwde " ..... erfpachten, heerelijcke cheijnsen, leenen, keuren, vijde schooven in gelde, graenen, cappuijnen, hennen ende gansen in de steden van Antwerpen en Vilvoorde, de dorpen van Meuseghem, Schoudenbroeck, Rossem, Merchtem ......"

Ze moeten allen verschijnen " ... ten huyse van Joannes Franciscus de Keersmaecker, Pachter tot Meuseghem op het Pachthof deser Commanderije omstrent de Kercke aldaer ...."   op dinsdag 22 april 1783 (eerste zitdag) tussen 08.00 en 11.00 u en tussen 14.00 en 17.00 u , voor het ontvangen der overdrachten van de leenroerige panden.     Een tweede zitdag vindt plaats op 6 mei en een laatste op 20 mei.

De griffiers hebben de laatste opgetekende akten letterlijk overgeschreven en er een regel aan toegevoegd : "Aldus gedaen, gedesigneert ende overgebracht desen 22 April 1783 Coram de ondergetekende Stadthouder ende Leenmannen. "   Zo hoefde men gemakshalve de akten enkel te laten signeren door de betrokken pachters.

 gedesigneert 1783.JPG

 

Helaas blijven sommige akten oningevuld  ....... ook deze "van der Hoelbeke "

 

 

 

Het gasthuis Sint Catharina van Merchtem geeft een lijstje af ; de armentafel van Rossem is afwezig ; enkele Heren en edelen uit Berlare geven geen presentie ; de abdij van Dilighem is niet vertegenwoordigd en hun bezetmannen komen niet opdagen.  

pachtboek dielighem 1778.JPG

 

 

We hebben het pachtboek van Dielegem en het goederenbestand uit 1784 geraadpleegd en vinden de erfgoederen van Pitsenburg terug tussen hun eigen goederen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijkt dat er voor 20.03.1776 een overdracht moet plaats gehad hebben tussen Dilighem en Pitsenburg.

 

 

 

neerpoorten 1770 Bamis.JPG20.12.1778

Abdij van Dilighem : eigenaar

Huurder : Petrus van Baemis °Meuzegem 02.04.1744  +Meuzegem 12.06.1817 gehuwd in Meuzegem op 28.05.1778 met Anna van Causbroeck °Kapelle o/d Bos 26.01.1740 +Meuzegem 26.05.1808

 

Petrus bewoonde een stede op Neerpoorten palend aan de "Hofstad van der Hoelbeek". (cfr Ferrariskaart 1771)  

 

 

 

 

 

 

 

Op 9 december 1778 aanvaardt Petrus de huur van de 2 dagwand weide voor een termijn van 6 jaar. Achteraan het perceel is een klein bosje, welke behouden blijft voor de abdij.   Petrus moet hiervoor 18 gulden per jaar betalen op Sint Andries.

Kopie van 1778 Bamis.JPG

22:28 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

01-03-13

DE HOFSTADT VAN DER HOELBEKE deel (2)

 Waar lag de "Hofstadt van der Hoelbeke" ? 

waar 1.JPG

 

 

 

 

waar 2.JPGwaar 3.JPG

 

 

 

Daarover zijn de akten van Pitsenburg waaronder die uit 1621 heel duidelijk.

 

Nr 1 :        2 dagwand groot , gelegen in Meuzegem, in de gemene beemden, tegen de Molenbeek(blauw aangeduid) en de Logenbeek (rood aangeduid).     Andere akten vermelden de regenoten : Dilighem en de cure van Wolvertem over de Logenbeek en het andere dagwand (nr 2).

Nr 2:      1 dagwand groot , gelegen naast het stuk nr 2, aan de overzijde van de Logenbeek, tegen de hofstad van de Hoelbeke en uiteraard de Hoelbeek (groen aangeduid).     Andere akten vermelden de regenoten , de Torreel (oranje aangeduid) aan de andere kant van de Logenbeek.  

Nr 3   : 2 dagwand of ½ bunder groot, de HOFSTADT VAN DE HOELBEKE , gelegen naast nr 2, tegen de Hoelbeek , en palend met de hoek aan de straat en aan de Torreel.

 

waar 4.JPG

Toreel/Tareel zou volgens het MNW verwijzen naar een toren. 

De Nyewerpoortse toreel zou de vroegere toegang zijn tot de beemden en de hoeve van de Hoelbeek; vandaar ook de toponymie van "...het bemptgat ... "

 

 

 Aangeduid op de Poppkaart van 1858

 

 

 

 waar 5.JPG

 

 

 

  

 

 

 

 

Aangeduid op een hedendaagse kaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          de Hofstadt van der Hoelbeke.

 

Vóór 1295

De Heren van Mösenghem : eigenaar  

eclesia 1 denier.JPGVermits het domein een kerktiende bevat, behoorden deze gronden eertijds aan het huis van Meuzegem. 

Het is best mogelijk dat er toen al een hoeve was die bewoond werd door het geslacht "van der Hoelbeke".

 

1295 - 1360

Commanderij van Pitsemburg : eigenaar

Waarschijnlijk zijn deze gronden meegaan in de verkoop van het Huis van Meuzegem aan Pitsemburg in 1295.   Het is best mogelijk dat het domein uitgebaat werd met een hoeve, waaraan de bewoners hun achternaam ontleenden.   De 3 dagwanden weide palende aan de "hofstadt van der Hoelbeke" werden vroeger in pacht gehouden door de familie "van der Hoelbeke". OVER die van de Hoelbeke.JPG

 "Het clooster van Dieleghem over die vander hoelbeken hout te leene drye dachwands bempts ... "

 

 

 

 

1360 - 1376 ? 

Cammanderij van Pitsemburg : eigenaar

Abdij van Dilighem : in erfpacht

De eerste vermeldingen van een stede gelegen aan de Hoelbeke komen uit het renteboek dd 1360 van de abdij van Dilighem.   Dilighem moet 1 denier betalen aan de kerk van Meuzegem voor een hofstede, alsook 1 denier voor een hofstede "ter hoelbeke".    Volgens de rechtsgeldigheid van de kerkeninstellingen in de kapittels begin 9e eeuw , werden de tienden beheerd en geïnd door de pastoors, de armmeesters en de kerkmeesters.    Toen onze kerk in 1112 werd weggeschonken aan de abdij van Dilighem, bleef Meuzegem zijn tienden zelf beheren.   De abdij van Dilighem verkreeg wel een mansi met servi (hoeve + werkvolk) , naar alle waarschijnlijkheid de OLV-hoeve (3b-1dw-68r groot) en nog 8b-1dw-46r land en weiden (cfr het goederenbestand van de abdij in 1787).  

hoelbeke 22.JPG

 

 

 

Vermits de "eccl(es)ia de moseghe(m)" , de kerk van Meuzegem , hier 1 denier opeist (kerktiende), waren deze gronden eertijds in eigendom van de Heren van Meuzegem, en zijn ze mee opgegaan in de verkoop aan de Commanderij van Pitsenburg.     

hoelbeke 3.JPG

 

 

 

 

 

"Reddit(um) ad t(er)minu(m) in Wolv(er)them de t(er)ris pascuis et do(m)istadiis   h t ( hoelbeke iii gr(oten) a(n)tiqs  ".     Lees : .... het beeïndigen of het beperken van de huur in Wolvertem op de graslanden en het domein ter Hoelbeke ...... 3 oude groten .... cc 1376

Samengevat : de abdij van Dilighem heeft een stede bij de hoelbeek, die niet tot het eigen patrimonium behoort.

 

 

cc 1531 - 1571

Cammanderij van Pitsemburg : eigenaar

Abdij van Dilighem : in erfpacht 

Joannes Jacobs °cc1500 +na 1560 bezetsman      (de inhoud van de akte beantwoordt m.i. aan de Hofstadt van der Hoelbeke , maar we plaatsen deze gegevens toch onder voorbehoud ! )

 Jan Jacobs.JPG

Jan Jacobs betaalt , "..... boven den commer van 1 cappuyn....." (een vetgemeste haan , vermoedelijk te voldoen aan de Kerk van Meuzegem) 2 schellingen groten en 6 Leuvense denieren aan de heren van Pitsenburg , en 6 schellingen brabantse groten aan "..... onsser vestiarijen....." de uitbatingen ? van Dilighem.   " ...... ons snijnere ....." (volgens MNW , de kleermaker , maar we vinden geen verband met de activiteiten van Dilighem in Meuzegem, tenzij de hoeve een leerlooierij bevat)  3 rijnsgulden en 12 stuyvers.   Met "paesschen" moet hij 2 (dozijn) eieren leveren ; met "Bamisse" 6 ganzen en met " talderheijlegemisse   " nog eens 6 "cappuynen".     Op 23 maart 1560 zet hij het restant van de goederen om in een geldsom ; 5 stuivers voor de hanen en 4 stuivers voor de ganzen.   Joannes Jacobs had een huurafspraak met Dilighem , hij huurde voor een termijn van 40 jaren waarvan er al 29 verstreken waren. 

Het is waarschijnlijk ook diezelfde Joannes die van Dilighem een hofstede in Lovegem pacht voor 1 Hollandse gulden en een jaarlijkse rente van 16 stuivers en 10 eieren. 

22:08 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)