29-07-13

DOREKENS STE ........................ deel 1

kaart 2013.jpg

 

 

De "Dorekensstede " is terug te vinden langsheen de oude landbaan (Ossala -Lundersala) die gelegen is op de heuvelrug tussen Rossem en Imde.

 

Het perceel ligt op het grondgebied van Imde en behoort parochiaal tot Rossem. In de oude akten ligt deze toponymie "....... onder Meuseghem te Nieuwerpoorten.... " , boven de "kapruyn ". ( = hoed) 

 

 

 

 

 1747.jpg

 

 

 

 

De "Dorenkens Ste " behoort tot de goederen van Dilighem en is ingekleurd als blok tiendengebied van Rossem op de tiendenkaart van 1747.  

Deze tiendeheffing beslaat 12 dagwanden en 46 roeden groot (1246) , meer dan 4 hectaren.

Nochtans vinden we voor dit perceel geen tiendebelasting terug in de kerkrekeningen van Meuzegem/Imde/Rossem en Wolvertem, net zoals voor veel ingekleurde percelen op deze tiendenkaart.

 

Daaruit besluiten we dat het perceel geen rechtstreeks geschonken dotatiegoed was aan Dilighem , maar dat de abdij dit perceel heeft verworven op een later tijdstip .  ( Of er vroeger daadwerkelijk tienden werden geheven op al deze ingekaderde percelen is nog steeds een groot vraagteken.) 

In de toponymie van Wolvertem van Marc Gillisjans vinden we "Dorekensheide " en "het Doreken " en nog recent werd een weide van de Familie Bogemans-Luypaert verkocht onder de naam "Dorekensweide".

 

Het Doreken.

Het "doerneken " werd reeds vernoemd in een akte van 06.02.1414 van de schepenen van Leuven die vermeldt dat Henricus Mombor van Boxtel goederen verkreeg van Petrus van Aertsele (heer van Wolvertem) voor een eerder aangegane schuld van 800 ponden oude Groten. Deze goederen zijn gelegen in Brussegem en Wolvertem.    " ....Item ad unum jurnale terre situm juxta locum dictum Doerneken inter bona liberorum Ade quondam de Lynthout et bona Henrici Jacobs.... "   Vrij vertaald : ..... een dagwant grond, gelegen in de buurt van de plaats genaamd Doerneken , tussen de goederen van de kinderen van wijlen Adam van Linthout en de goederen van Henricus Jacobs ....

77 jaar later , in een lootbrief van 05.07.1491 opgemaakt voor Anthonius van Wemmele alias van Imde , vinden we de (bijna) identieke (Nederlandse) tekst terug : " .... item op een dachwant lants gelegen neven de stadt geheeten ‘tdoreken tusschen de goeden der kinderen wylen adams van linthoudt ende de goeden henrics jacobs ..... " .     Het klinkt raar maar het was toentertijd gebruikelijk dat schepengriffies de regenoten overnamen uit de vorige eigendomsakten.     Het woord "stadt " is meestal synoniem voor "hoeve" ; in dit geval moeten we het interpreteren als "plaats ". (zie ook "domistadio de Hoelbeke")    Er is in de akte geen sprake van een hoeve want het kerkarchief van Wolvertem vermeldt in 1486 "...... lant gen(noemd) het doereken ....     Ook het schepengriffie van Wolvertem is hierin duidelijk : 1663 " ..... opden wintmolencouter aen den Doren ...." .    Vermits Anthonius van Wemmele eigenaar was van het oud Hof te Lovegem zouden we " het Doreken " best plaatsen langs de oude verbindingsweg tussen Wolvertem en Meuzegem (Blakenbergen), die eertijds de naam droeg van "de Doortstraete ".

Hieruit besluiten we dat "het Doreken " niets te maken heeft met de " Dorekens stede ".

 

DOREKEN STEDE , eigenaars en pachters.

?      tot 1257    Arnoldus van Zellaer °? cc 1200               +Mechelen 1264

Deze scolasticus (= geleerde) , priester en stichter van de kanunniken van Zellaer (Mechelen/Bonheiden) afkomstig uit het geslacht van de Berthouts , was een zeer begoede persoon en doneerde aan vele kerken en kapellen , kapittels en genootschappen, abdijen en kloosters. Zo werd de toenmalige parochie Amelgem in 1244 en 1247 begiftigd met verschillende schenkingen en in 1257 deed hij afstand van zijn goederen in Rossem en Imde ten voordele van de Abdij van Dielighem.  

IMG_0937.jpg

Hij schenkt 14 bunders land gelegen onder Rossem en Imde op voorwaarde ".........  op den commer van naer sijn  doot erf(elijk)st : te leveren pensioenen van 10 mudden corens 3 co(rten) et 4 solid(i) lov(ens) ......... 

verberde stede 20.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo’n 8 bunders zijn gelegen langs de landweg Meuzegem - Imde kouter ; nog 2 bunders boven de kerk van Rossem en nog een bunder " .... op de schrieck .....".

Vanaf 1264 zijn deze goederen erfelijk belast en zullen de bezetters gehouden zijn hun schuld in rogge rechtstreeks af te leveren aan de kanunniken te Zellaer. 

23:27 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)