07-01-18

Archief van de gemeenschap Meuzegem

HIER raadpleging inventaris van het papieren Archief van Meuzegem (MS excel-format).

Zowel het digitaal als papieren archief is raadpleegbaar via aanvraag email : willempy@skynet.be

 

 

20:47 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

DE VESTIARIJEN ...... te Nyewerpoorten (1)

DE ABDIJ VAN DILIGHEM

De abdij van Dilighem verschijnt ten tonele wanneer zij als voogd van onze kerk optreedt in 1112.
Voorheen was onze kerk in handen van de Heren van Mösenghem, die uit hun domeinen te Meuzegem en Wolvertem een deel van de opbrengst van de gronden ter beschikking stelden. 10% (=  de tiende) van de opbrengst kwam ten goede aan de kerk, de priester en de armentafel.
Na 1112 veranderde er niet veel. De tiende bleef in volle eigendom van de kerk, pastoor en armentafel tot en met de Franse Revolutie.
De voogd, de abdij van Dilighem, kreeg een curtis en servi (lees (OLV) hoeve en werkers) en een mansus land en weide.
De abdij stelde deels haar goederen via erfpachtregeling  ter beschikking en trad op als hypothecair geldschieter. 


de " VESTIARIJEN "

"Tselve Clooster van Dielegem over her peeter segers haudt noch te leene tot behoeff van vestereijen al daer ......"

vesterijen 02.jpgDielegem had een half dagwand beemd in erfpacht van Pitsenburg voor hulp aan hun "vestiarijen".
Het beemd werd in erfpacht overgenomen door de abdij na de dood van onze pastoor Petrus Seghers op 12.03.1464.
Het is logisch dat dit half dagwand in de buurt ligt van "de vestiarijen" .
Op " de vestiarijen " is geen enkele cijns getaxeerd en deze staan evenmin ingekaderd op de tiendenkaart van de abdij dd 1747.

Deze " vestiarij " is een kleine hoeve waar "de snijere " (lees kleermaker ) de kledij van de abdij maakt en verzorgt. De abdij heeft de neiging om sommige inkomsten en cijnzen een naam te geven en de verworven geldsommen of goederen te verbinden aan een van hun instellingen binnen de abdij. De cijns afkomstig van enkele landerijen op Neerpoortenveld en Imdekouter is expliciet verschuldigd aan "de snijere van Dilighem "  en gaat rechtstreeks naar de uitbating van deze hoeve.

 

DE LIGGING

Kaart van der Maelen dd 1835.      Het half dagwand beemd  (WIT ingekleurd ) behoort tot het Pitsemburgs blok van de " Rocx hoeve".
De regenoten van dit beemd zijn : "suyd de Prins , noord de straete, west hunselfs"
Met "hunselfs" wordt verwezen naar de abdij zelf.
Dit zijn " de vestiarijen"  (ROOD in gekleurd) ; het beemd paalt met twee zijden aan de straat en omsluit geheel een stuk land (GROEN ingekleurd) dat behoort bij de goederen van het " Hof te Nyewerpoorten " . De linkerzijde van "de vesterijen" wordt geflankeerd met een nieuwe toegangsweg (ZWART ingekleurd) naar de beemden, "het beemptgat".  Doorheen het perceel loopt de Logenbeek (BLAUW ingekleurd)

Kopie van vestiarijen 01.JPG

 

ARCHIEF
Het archief van de abdij van Dilighem verdween of werd vernietigd  tijdens en na de Franse revolutie.
De abdij werd als nationaal goed verkocht. De gebouwen, het prelaathuis uitgezonderd  werden  afgebroken , de inboedel doorverkocht.
De abdij had nochtans een refugehuis in Brussel om bepaalde goederen in veiligheid  te brengen.
Toch heeft men enkele documenten via veilinghuizen kunnen recupereren : het dodenboek, het baten- en lasten boek, renteboeken uit 1360 en 1560, extracten van brieven verzameld in 1624, de staat van de onroerende goederen einde 18e eeuw en de tiendekaarten van 1747.
We hebben de brieven uit 1624 doorgenomen en geprobeerd een reconstructie te maken van de Dilighemse erfpachthoeven in Meuzegem.

 

DE PACHTERS op "de vestiarijen "        

 

1501 - 1561   Joannes van Mol  °cc 1470

 IMG_0935.jpg

 

 

IMG_0936.jpg

 

 

 

 

 

"Item den Brieff ghequoteer Num(mer) 13 met twee ijdele uijthangende segels de dato 1501 beschrijft hoe dat Rolandus Sanders heeft uytgegeven voor eenen termijn van 60 jaeren, aen Joan van Mol een hoffstadt, groot een bunder, gelegen te Nieuwpoorte onder Meusegem, op den chijs van 2 Croonen ende 4 stuy(vers) : elcke Croon tot 24 Stuy(vers) ende vier cappuynen."

Het blok , in zijn geheel ( 1 bunder of 4 dagwand ), verpacht voor 60 jaar aan Joannes van Mol voor 2 kronen en 4 stuyvers en 4 cappuynen .  Elke kroon is 24 stuyvers waard.

Het middenblok (groen gearceerd) behoort tot het Hof van Neerpoorten. Een van de kinderen van Joannes is (waarschijnlijk) gehuwd met Barbara de Vos , die in 1546 eigenares werd van dit "Hof te Nyewerpoorten "  

 

20:46 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

DE VESTIARIJEN ..... te Nyewerpoorten (2)

1561 - 1717      ?

Geen documenten beschikbaar voor deze periode.

 

1717  - 1741 ?      Nicolaes de Boeck  °Imde 26.09.1671      +? cc 1740

Volgens het kaartboek van Wolvertem worden de gronden gepacht door  Nicolaes de Boeck.
Waarschijnlijk gaat het hier over Nicolaes , zoon van meisenier Joannes Baptist en Joanna van Humbeeck.
Hij pacht eveneens  het ingesloten blok land dat toebehoort aan Egidius van Obbergen , eigenaar van het Hof te Nyewerpoorten.
Verder pacht Nicolaes nog enkele bunders land en weide van de abdij van Dilighem waaronder ook het goed van de voormalige Rocxhoeve.
 

IMG_1385.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dilegem Oost de Beke, west de strate aen twee zeijden, noort den Prins La Tour et Tassis en Engel de Boeck, Gillis van Obbergen aen twee seijden, groot een bunder 60 roeden "

We weten intussen dat het kaartboek van Wolvertem heel wat ontbrekende elementen en zelfs foutieve vermeldingen bevat. Zo is de werkelijke oppervlakte van dit goed :  1 bunder en 10 roeden.  De resterende 50 roeden behoren toe aan regenoot Pitsenburg waarvan Engel(bertus) de Boeck , broer van Nicolaes, die de erfpacht heeft. (zie ook "de Rocxhoeve")

In het kaartboek wordt geen melding gemaakt van een hoeve of hofstede. Waarschijnlijk is deze reeds lang verdwenen.

 

1741 ?  - 1782    Robertus de Boeck  °Imde 30.12.1705   +Wolvertem 08.04.1782 gehuwd in Wolvertem 22.04.1727 met Maria van Schel °? cc 1704  +Wolvertem 09.07.1784

We denken dat Nicolaes de Boeck ongehuwd overleden is te Imde rond 1740/1741.
Volgens de regels van de erfpacht hebben familieleden de eerste voorkeur het goed over te nemen, wat naar alle waarschijnlijkheid ook gebeurd is.
Robertus de Boeck ,  zoon van Engelbertus (+Imde 19.02.1733) neemt van zijn overleden oom de erfpacht over.

Op een zeer mooie gedetailleerde kaart uit 1781 vinden we de" vestiarijen"  deels terug. 

IMG_0995.jpg

 


 

1782 - 1796      Joannes Baptist de Boeck  °Wolvertem 04.02.1737

Na de dood van Robertus in 1782 gaat de erfpacht vermoedelijk naar zijn zoon Joannes. 
Wij vinden hem terug op de goederenlijst van de abdij.
In 1789 heeft hij voor 6 jaar  2 stukken in erfpacht:  2 dagwand en 62 roeden land en 1 dagwand en 63 roede weide, tezamen 1 bunder en 25 roeden. 
IMG_5482.jpg

In de boeken bestemd voor de verkoop van de nationale goederen , wordt dit goed , 1 bunder en 25 roeden land en weide na 1795 vrijgegeven door de familie de Boeck ; er is geen vernieuwing van de "bail" meer in 1796.

IMG_5449.jpg

 

 

 

 

1796 - 1805     Ordre national de la Legion  d' Honneur
Het goed wordt door de Commisie van het departement van de Dijle toegewezen aan het Legioen van Eer ; de belangrijkste onderscheiding in Frankrijk die de eminente verdiensten beloont.
Met de opbrengst uit deze goederen werd de soldij betaald aan de Ridders / Officieren / Grootofficieren / Commandeurs / Grootkruisen van de Orde.
Bewerker : Petrus Pelicaen   ° Wolvertem 17.06.1771 , zoon van een vondeling uit Brussel, gehuwd in Meuzegem op 15.11.1793 met Anna Maria de Mey  °Meuzegem 04.10.1769. 
Zij waren de eerste bewoners op het "Nieuwoortenveldeken".
De echtgenote van Petrus, Anna Maria de Mey was de dochter van meisenier en schepen van Wolvertem , Laurentius de Mey die een hoeve had recht tegenover de "vestiarijen". (zie ook "de Rocxhoeve)
Op 28.07.1800 wordt het goed aangeboden voor verkoop. Het is in bail uitgegeven aan Petrus tot 1806.( ‘t jaer 15)
 Dil 03 29T A8.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Register180Aff482-2Dielegem (2).jpg

 

 

Het goed wordt op 24.07.1802 door de Commissie van het Departement Dijle nogmaals aangeduid voor verkoop en wordt geregistreerd op 09.09.1802.

Het is in twee gelijke delen gesplitst en behoort tot de goederen van "La Legion d'Honneur" .
De rest van het stuk , ongeveer 1 dagwand blijkt in eigendom te zijn van Joannes Franciscus Roelands.


  

 

 

 

 

 

 

16:59 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)

DE VESTIARIJEN ....... te Nyewerpoorten (3)

De verdeling van het blok volgens de regenoten ziet er in 1802 als volgt uit :
1 = goederen die behoren tot het "Hof te Nyewerpoorten "  en in eigendom van kapitein O' Kelly burgemeester van Sint Joost ten Noode. (zie ook "de Rocxhoeve ").    Deze weide wordt bewerkt door Petrus de Boeck.   Er loopt een toegangswegje naar perceel 2 en 3 met een brugje over de Logenbeek (blauw).   Het hele blok is omringt door een sloot.
2 =  linkerdeel van het blok , bewerkt door Petrus Pelicaen .  Dit perceel bevat de toegangsweg naar de verder gelegen weiden en beemden over de Hoelbeek en Molenbeek.
3 =   rechterdeel van het blok , bewerkt door Petrus Pelicaen.  Dit perceel grenst niet aan de Molenbeek maar met twee zijden aan nr 4. 
4 =  dit deel van de weide blijkt reeds verkocht te zijn en is in eigendom van Joannes Roelands (schoonzoon van Laurentius de Mey , wonende schuin tegenover het perceel)

 

Kopie (2) van vestiarijen 01.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1805  -   ?     Andreas Stephanus Josephus O'Kelly  °Brussel 03.05.1755   +Brussel 27.08.1815 (zie ook "de Rocxhoeve ") 

o kelly 1805.jpg

Op 17.08.1805 worden perceel 2 en 3 , ter grootte van 3 dagwanden of 2x 150 roeden , toegewezen aan O'Kelly.o Kelly 1805 b.jpg

 

 


Geen gegevens over de pachter van de percelen.

 

 

1836   -   ?     Theresia Fleury   °Brussel cc1765    + Brussel 26.06.1851

1836.JPGHet blok bestaat nu uit drie percelen weiland. 

Uit de kadasterkaart van Philip van der Maelen dd 1836 halen we volgende gegevens:

Nrs. 40 , 41 en 42 zijn in eigendom van de weduwe O'Kelly , Theresia Fleury
Nr 39 heeft de weduwe A.C. de Decker uit Brussel als eigenaar. 
Naar alle waarschijnlijkheid werden de weiden verpacht aan de lokale landbouwers.


 

 

 

 

 

 

 

1859   - 1876     Augustus Ludovicus Josephus Boets °?
en Ridder  Egidius Franciscus Maria Ghislanus Pangaert d'Opdorp, burgemeester van Wolvertem °Brussel 12.01.1823  +Brussel 12.09.1903 gehuwd in 1849 met Maria Octavia de Roovere de Roosemeersch Zype °Brussel 17.11.1827 +Brussel 10.09.1854. Hij huwde een tweede maal in Brasschaat op 07.07.1857met Gravin Leontine de Baillet °Antwerpen 08.04.1821 +Brussel 18.04.1902
Uit de kadasterkaart van Christiaen Popp vinden we volgende gegevens :
Perceel nrs. 40 , 41 en 42 heeft de weduwe of de erfgenamen van kapitein O' Kelly verkocht aan Augustus Boets , een rentenier uit Sint Joost ten Noode.

IMG_1771.jpg 

Perceel nr 39 werd aangekocht door de zoon van Francois Pangaert die na de dood van zijn vader op 21.03.1857 eigenaar werd van het domein van Imde en het halfafgewerkte neoklassieke kasteel van zijn vader voltooide. 


Alle percelen zijn aangeduid als hooiland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1876 - 1894    Hendrik Goethals
Hij kocht het hele domein van Egied Pangaert


 

1894 - 1919    Jonkheer, advocaat en senator  Edmond Marie Joseph Ferdinand Charles Ghislain Goethals °Gent 13.03.1854 +Imde 02.11.1919 gehuwd in Evergem 27.08.1878 met Louise Marie Barbe Antoinnette Ghislaine de Bay °Gent 25.02.1856 +Imde 19.04.1931
Hij wordt de nieuwe eigenaar van perceel 39 en vermoedelijk ook van de drie andere percelen doordat hij de levensverzekering van zijn neef Hendrik kocht voor een jaarlijkse rente van 36.000 frank. Hij werd daardoor de nieuwe Heer van Imde .


 

1919 - 1932   erfgenamen Edmand Goethals
Pas in 1932 na de dood  Louise Marie de Bay  wordt de erfenis verdeeld.


 

1932 - 1974     Jonkheer  Joseph Marie George Paul Barbe Antoine Ghislain Goethals °Gent 10.11.1885 +Elsene 24.03.1974 gehuwd in Wandsworth Londen op 18.09.1918 met Germaine Leonie Victorine Marie Gendebien °Elsene 11.12.1889 +Elsene 10.11.1964


 

1974  - heden     Kinderen en erfgenamen Goethals
Tot op heden wordt het gehele blok  en de naastliggende percelen nr 291 tot 294  in eigendom gehouden door de kinderen en erfgenamen van Jozef Goethals , waaronder Pieter Jan  Goethals
Het gehele blok aan de straatzijde is aangeplant met populieren.  
 

IMG_5756.jpg

                                                                          *       *       *

16:58 Gepost door email : willempy@skynet.be | Permalink | Commentaren (0)